پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آز مصالح ساختمانی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آجر و ویژگی‌های آن کارشناسی مهندس دلجو اول (مجازی) دانلود
2 آجر و نکات اجرایی ونظارتی کارشناسی مهندس دلجو دوم (مجازی) دانلود
3 گچ و خواص آن کارشناسی مهندس دلجو سوم (مجازی) دانلود
4 انواع گچ وآزمایشات مربوطه کارشناسی مهندس دلجو چهارم (مجازی) دانلود
5 نکات اجرایی ونظارتی گچ کارشناسی مهندس دلجو پنجم (مجازی) دانلود
6 کاشی و سرامیک و نکات اجرایی ونظارتی و آزمایش مربوطه کارشناسی مهندس دلجو ششم (مجازی) دانلود
7 موزائیک و نکات اجرایی و آزمایشات مربوطه کارشناسی مهندس دلجو هفتم (مجازی) دانلود
8 آهک،انواع و ویژگیها کارشناسی مهندس دلجو هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0