پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تکنولوژی و بازرسی جوش - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معرفی انواع جوش قوس الکتریکی کارشناسی مهندس محرابی مقدم دوم دانلود
2 انواع اتصالات و جوش کارشناسی مهندس محرابی مقدم سوم دانلود
3 منابع انرژی جوشکاری-۱ کارشناسی مهندس محرابی مقدم چهارم دانلود
4 منابع انرژی جوشکاری-2 کارشناسی مهندس محرابی مقدم پنجم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
پارت پنجم
5 ابزارآلات جوشکاری- ایمنی در جوشکاری کارشناسی مهندس محرابی مقدم ششم دانلود
6 کلاس بندی الکترود- 1 کارشناسی مهندس محرابی مقدم هفتم دانلود
7 کلاس بندی الکترود- 2 کارشناسی مهندس محرابی مقدم هشتم دانلود
8 عوامل موثر در طرح درز جوش کارشناسی مهندس محرابی مقدم نهم دانلود
9 معایب جوش- 1 کارشناسی مهندس محرابی مقدم دهم دانلود
10 معایب جوش- 2- بررسی انواع ترک کارشناسی مهندس محرابی مقدم یازدهم پارت اول
پارت دوم
11 بازرسی جوش کارشناسی مهندس محرابی مقدم دوازدهم پارت اول
پارت دوم
12 آزمایش های ارزیابی (تست های مخرب) کارشناسی مهندس محرابی مقدم سیزدهم دانلود
13 آزمایش های ارزیابی(تست های غیر مخرب) کارشناسی مهندس محرابی مقدم چهاردهم دانلود
14 بررسی رفتار مقاطع خمشی کارشناسی مهندس محرابی مقدم پانزدهم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سازه های بتن آرمه 1 - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 بررسی رفتار مقاطع خمشی کارشناسی مهندس محرابی مقدم سوم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
2 آنالیزالاستیک و الاستوپلاستیک مقاطع خمشی کارشناسی مهندس محرابی مقدم چهارم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
3 آنالیزپلاستیک و بررسی مقطع متوازن کارشناسی مهندس محرابی مقدم پنجم دانلود
4 آنالیزمقاطع کم فولاد و پر فولاد کارشناسی مهندس محرابی مقدم ششم دانلود
5 ضوابط آئین نامه جهت طراحی مقاطع خمشی کارشناسی مهندس محرابی مقدم هفتم دانلود
6 طراحی مقاطع خمشی با آرماتور کششی کارشناسی مهندس محرابی مقدم هشتم دانلود
7 مقاطع خمشی با فولاد مضاعف-1 کارشناسی مهندس محرابی مقدم نهم دانلود
8 مقاطع خمشی با فولاد مضاعف-2 کارشناسی مهندس محرابی مقدم دهم دانلود
9 مقاطع T شکل-1 کارشناسی مهندس محرابی مقدم یازدهم دانلود
10 مقاطع T شکل-2 کارشناسی مهندس محرابی مقدم دوازدهم دانلود
11 تیر بتن آرمه تحت برش- 1 کارشناسی مهندس محرابی مقدم سیزدهم دانلود
12 تیر بتن آرمه تحت برش- 2 کارشناسی مهندس محرابی مقدم چهاردهم دانلود
13 تیر بتن آرمه تحت برش- 3 کارشناسی مهندس محرابی مقدم پانزدهم پارت اول
پارت دوم
14 تیر بتن آرمه تحت پیچش- 1 کارشناسی مهندس محرابی مقدم شانزدهم دانلود
15 تیر بتن آرمه تحت پیچش- 2 کارشناسی مهندس محرابی مقدم هفدهم پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0