پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شناسایی گیاهان مرتعی 2 - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  دکتر پوررضایی اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی  دکتر پوررضایی دوم (مجازی) دانلود
3 تیره شب بو کارشناسی  دکتر پوررضایی سوم (مجازی) دانلود
4 تیره قیچ کارشناسی  دکتر پوررضایی چهارم (مجازی) دانلود
5 تیره رز کارشناسی  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی) دانلود
6 تیره بقولات 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی ششم (مجازی) دانلود
7 تیره بقولات 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی هفتم (مجازی) دانلود
8  تیره چتریان کارشناسی  دکتر پوررضایی هشتم (مجازی) دانلود
9 تیره نعنا 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) دانلود
10 تیره نعنا 2 و کلاه میرحسن کارشناسی  دکتر پوررضایی دهم (مجازی) دانلود
11 تیره کاسنی 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی یازدهم (مجازی) دانلود
12 تیره کاسنی 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 تیره میخک کارشناسی  دکتر پوررضایی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 مرور 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 مرور 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی پانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسایی گیاهان مرتعی 1 - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  دکتر پوررضایی اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی  دکتر پوررضایی دوم (مجازی) دانلود
3 طایفه Aristideae و Danthoniae کارشناسی  دکتر پوررضایی سوم (مجازی) دانلود
4 طایفه Agrodtideae و Phalarideae کارشناسی  دکتر پوررضایی چهارم (مجازی) دانلود
5 طایفه Meliceae و Stipeae کارشناسی  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی) دانلود
6 طایفه Aeluropodeae و Chlorideae کارشناسی  دکتر پوررضایی ششم (مجازی) دانلود
7 طایفه Triticeae 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی هفتم (مجازی) دانلود
8 طایفه  Triticeae 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی هشتم (مجازی) دانلود
9 طایفه  Paniceae کارشناسی  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) دانلود
10 طایفه  Andropogoneae  کارشناسی  دکتر پوررضایی دهم (مجازی) دانلود
11 تیره های Cyperaceae، Juncaceae و Typhaceae کارشناسی  دکتر پوررضایی یازدهم (مجازی) دانلود
12 مرور 1 (Bromeae   تا Meliceae) کارشناسی  دکتر پوررضایی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 مرور 2 (Stipeae   تا Typhaceae) کارشناسی  دکتر پوررضایی سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریخت شناسی و رده بندی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 گل آذین کارشناسی  دکتر پوررضایی اول (مجازی) دانلود
2 گل 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی دوم (مجازی) دانلود
3 گل 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی سوم (مجازی) دانلود
4 میوه کارشناسی  دکتر پوررضایی چهارم (مجازی) دانلود
5 تعاریف، تاریخچه  و واحدهای رده بندی کارشناسی  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی) دانلود
6 اصول رده بندی و نامگذاری کارشناسی  دکتر پوررضایی ششم (مجازی) دانلود
7 سرخس ها، دم اسبیان و بازدانگان 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی هشتم (مجازی) دانلود
8 بازدانگان 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) پارت1
9 راسته شاتون داران ( تیره های بید و غان) کارشناسی  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) پارت2
10 راسنه شاتون داران (تیره های فندق و راش)، راسته گزنه (تیره های گزنه و نارون) کارشناسی  دکتر پوررضایی دهم (مجازی) دانلود
11 بی گلبرگان تک جنس (تیره های توت و شاهدانه)، بی گلبرگان هرمافرودیت (تیره های علف هفت بند، سلمه تره و میخک) کارشناسی  دکتر پوررضایی یازدهم (مجازی) دانلود
12 جدا گلبرگان (تیره های آلاله، خشخاش و شاه تره) کارشناسی  دکتر پوررضایی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 جدا گلبرگان (تیره های شب بو، کور، افسانی و شمعدانی) کارشناسی  دکتر پوررضایی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 جدا گلبرگان (تیره های بنفشه، گل راعی و پنیرک) کارشناسی  دکتر پوررضایی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 جدا گلبرگان (تیره های پنیرک، فرفیون، کتان، سداب و قیچ) کارشناسی  دکتر پوررضایی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 جدا گلبرگان (تیره های بقولات، رز، گل ناز، چتریان) کارشناسی  دکتر پوررضایی شانزدهم (مجازی) دانلود
17  پیوسته گلبرگان (تیره های پامچال، گاوزبان،  پیپک، سس، نعنا و شاهپسند) کارشناسی  دکتر پوررضایی هفدهم (مجازی) دانلود
18 پیوسته گلبرگان (تیره های بارهنگ، گل میمون،  گل جالیز، گل استکانی، کدو وروناس) کارشناسی  دکتر پوررضایی هجدهم (مجازی) دانلود
19 پیوسته گلبرگان (تیره های علف گربه، خواجه باشی،  کاسنی) کارشناسی  دکتر پوررضایی نوزدهم (مجازی) دانلود
20 تک لپه ای ها (تیره های شیپوری، لوئی، گندم، ائیارسلام، سازو، لاله، نزگس، زنبق و ثعلب) کارشناسی  دکتر پوررضایی بیستم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان دارویی و صنعتی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تیره Ranunculaceae  و Papaveraceae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی اول (مجازی) دانلود
2 تیره Fumariaceae  و Cruciferae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی دوم (مجازی) دانلود
3 تیره Violaceae و Malvaceae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی سوم (مجازی) دانلود
4 تیره های Euphorbiaceae و Rutaceae و Zygophyllaceae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی چهارم (مجازی) دانلود
5 تیره Papilionaceae 1 کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی) دانلود
6 تیره Papilionaceae 2، Rosaceae و Apiaceae1 کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی ششم (مجازی) دانلود
7 تیره : Solanaceae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی هفتم (مجازی) دانلود
8 تیره : Lamiaceae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی هشتم (مجازی) دانلود
9 تیره : Verbenaceae، Cucurbitacea و Compositae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیتو شیمی گیاهان دارویی و صنعتی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مواد موثره گیاهان دارویی (طبقه بندی و مسیرهای متابولیسمی)، آلکالوئیدها کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی اول (مجازی) دانلود
2 گلیکوزیدها، اسانس ها، مواد تلخ، فلاونوئیدها و موسیلاژها کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی دوم (مجازی) دانلود
3 مواد موثره گیاهان دارویی( ساپونین ها، اسید سیلیسیک، تانن  ها، ویتامین ها)، منشاء بیولوژیکی مواد موثره (قندها) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی سوم (مجازی) دانلود
4 منشاء بیولوژیکی مواد موثره (فنولوئیدها) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی چهارم (مجازی) دانلود
5 مسیرهای متابولیسمی مواد طبیعی (فلاونوئیدها) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی)(پارت1) دانلود
6 مسیرهای متابولیسمی مواد طبیعی (کینونها، کتیدها، ترپنوئیدها و ازوتوئیدها) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی)(پارت2) دانلود
7 استخراج اسانس ها (استخراج از راه تقطیر با آب یا بخار) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی ششم (مجازی) دانلود
8 استخراج اسانس ها (عوامل موثر بر استخراج اسانس- تغییرات شیمیایی اسانس) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی هفتم (مجازی)(پارت1) دانلود
9 استخراج اسانس ها (عوامل موثر بر استخراج اسانس- تغییرات شیمیایی اسانس) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی هفتم (مجازی)(پارت2) دانلود
10 استخراج اسانس ها (روشهای تقطیر، آماده سازی اندامهای های گیاهی برای تقطیر) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی هشتم (مجازی) دانلود
11 استخراج اسانس ها (آماده سازی اندامهای های گیاهی برای تقطیر ب) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) دانلود
12  استخراج اسانس ها (دیگهای بخار، روشهای تقطیر دائمی و نوبتی) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی دهم (مجازی) دانلود
13 استخراج اسانس ها (تقطیر در دیگ های متحرک و نحوه تقطیر با بخار) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی یازدهم (مجازی) دانلود
14 استخراج اسانس ها (تغلیظ و جدا سازی اسانس، فرایندهای پس از تقطیر) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی دوازدهم (مجازی) دانلود
15 استخراج اسانس ها (تقطیر در دیگ های متحرک و نحوه تقطیر با بخار) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی سیزدهم (مجازی) دانلود
16 استخراج اسانس ها (تغلیظ و جدا سازی اسانس، فرایندهای پس از تقطیر) کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی چهاردهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0