پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دانش خانواده و جمعیت _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 نیازهای جوان کارشناسی دکتر میری اول (مجازی)
2 مدیریت غریزه جنسی کارشناسی دکتر میری دوم (مجازی)
3 تحکیم خانواده کارشناسی دکتر میری سوم (مجازی)
4 تحکیم خانواده کارشناسی دکتر میری چهارم (مجازی) دانلود
5 ایمن سازی خانواده کارشناسی دکتر میری پنجم (مجازی) دانلود
6 ایمن سازی خانواده، درس ششم، طلاق کارشناسی دکتر میری ششم (مجازی) دانلود
7 فرزندآوری و فرزند پروری کارشناسی دکتر میری هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلاق کاربردی  _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 اخلاق دانش اندوزی کارشناسی دکتر میری اول (مجازی)
2 اخلاق معاشرت کارشناسی دکتر میری دوم (مجازی)
3 اخلاق معیشت کارشناسی دکتر میری سوم (مجازی)
4 اخلاق جنسی کارشناسی دکتر میری چهارم (مجازی) دانلود
5 اخلاق سیاست کارشناسی دکتر میری پنجم (مجازی) دانلود
6  اخلاق مناظره و گفتگوی علمی کارشناسی دکتر میری ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن  _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 اهداف آفرینش کارشناسی دکتر میری اول (مجازی)
2 عوالم دیگر کارشناسی دکتر میری دوم (مجازی)
3 بهداشت روان از دیدگاه قرآن کریم کارشناسی دکتر میری سوم (مجازی)
4 قرآن و علم کارشناسی دکتر میری چهارم (مجازی)
5 سنت های الهی کارشناسی دکتر میری پنجم (مجازی)
6 روابط اجتماعی کارشناسی دکتر میری ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0