پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مقاومت 2 - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تبدیل تنش کارشناسی دکتر طیبی اول (مجازی) دانلود
2 دایره مور کارشناسی دکتر طیبی دوم (مجازی) دانلود
3 ادامه دایره مور کارشناسی دکتر طیبی سوم (مجازی) دانلود
4 تمرین تبدیل تنش کارشناسی دکتر طیبی چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه تمرینات کارشناسی دکتر طیبی پنجم (مجازی) دانلود
6 تحلیل سه بعدی تنش و دایره کارشناسی دکتر طیبی ششم (مجازی) دانلود
7 مخازن جداره نازک کارشناسی دکتر طیبی هفتم (مجازی) دانلود
8 تغییر شکل تیر تحت بارگذاری کارشناسی دکتر طیبی هشتم (مجازی) دانلود
9 حل تمرین خیز تیر کارشناسی دکتر طیبی نهم (مجازی) دانلود
10 تعیین مستقیم منحنی کشسانی به کمک توزیع بار کارشناسی دکتر طیبی دهم (مجازی) دانلود
11 تیر از نظر استاتیکی نامعین کارشناسی دکتر طیبی یازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
12 توابـع تکینـی کارشناسی دکتر طیبی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 بـرهـم نهــی کارشناسی دکتر طیبی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 کلیپ آموزشی کمانـش کارشناسی دکتر طیبی جبرانی پارت اول
پارت دوم
15 مثال حل شده خیـز تیـر کارشناسی دکتر طیبی - پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
16 ستــون‌هـا کارشناسی دکتر طیبی چهاردهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
17 ستــون‌هـا کارشناسی دکتر طیبی پانزدهم (مجازی) دانلود
18 ادامه ستونها و حل تمرین کارشناسی دکتر طیبی شانزدهم (مجازی) دانلود
19 بررسی کلی انرژی و حل تمرین کارشناسی دکتر طیبی هفدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه‌کشی‌صنعتی2 - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ترســیم دوبعــدی کارشناسی دکتر طیبی اول (مجازی) پارت اول

پارت دوم

2  ترســیم دوبعــدی کارشناسی دکتر طیبی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 ترسیم دوبعدی کارشناسی دکتر طیبی سوم (مجازی) دانلود
4 ترسیــم دوبعـدی کارشناسی دکتر طیبی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5  آموزش salidworks کارشناسی دکتر طیبی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
6 ادامـه آمـوزش salidworks کارشناسی دکتر طیبی ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
7 صفحه‌گرافیکی-صفحه‌نوارابزار-صفحه‌نوارابزار-عملیات‌باموس کارشناسی دکتر طیبی هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
8 ایجاد صفحه جدید به روش‌های مختلف-ایجاد صفحه جدید به روش‌های مختلف-ذخیره سازی - بازکردن کارشناسی دکتر طیبی هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
9

پارت اول :جابـه‌جـایی مـدل

پارت دوم :بستن سند جاری و بستن محیط نرم افزار

پارت سوم :چرخش یا دوران مدل

پارت چهارم : مرتب سازی

کارشناسی دکتر طیبی نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
10 بزرگنمایی‌موضعی کارشناسی دکتر طیبی دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
11 بازگشــت‌به‌نمای‌قبل کارشناسی دکتر طیبی یازدهم (مجازی) دانلود
12 تغییرنمای دید کارشناسی دکتر طیبی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 تغییرسبک نمایش کارشناسی دکتر طیبی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 آشکاروپنهان‌کردن موضوعات مختلف کارشناسی دکتر طیبی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 تغییرظاهر کارشناسی دکتر طیبی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 نمای برشــی کارشناسی دکتر طیبی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 اشنایی با محیط های اسمبلی ، پارت ودرایوینگ کارشناسی دکتر طیبی هفدهم (مجازی) دانلود
18 آشنایی با نوار ابزارهای اسمبلی کارشناسی دکتر طیبی هجدهم (مجازی) دانلود
19 اموزش سه بعدی کردن قطعه صنعتی کارشناسی دکتر طیبی نوزدهم (مجازی) دانلود
20 مثال (شبیه سازی کف تراش) کارشناسی دکتر طیبی بیستم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0