پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار زیستی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 شاخص های تطبیق شده کارشناسی مهندس لولو اول (مجازی) دانلود
2 شاخص های تطبیق شده(به روش غیر مستقیم) کارشناسی مهندس لولو دوم (مجازی) دانلود
3 آزمون معنی داری اختلاف شاخص ها کارشناسی مهندس لولو سوم (مجازی) دانلود
4 فایل pdf جلسه اول تا سوم و تمرینات/ صفحه 218 تا 234 کتاب دکتر کاظم محمد کارشناسی مهندس لولو - دانلود
5  تحلیل مطالعات اپیدمیولوژیک کارشناسی مهندس لولو چهارم (مجازی) دانلود
6 مخدوش کنندگی کارشناسی مهندس لولو پنجم (مجازی) دانلود
7 کاربرد رگرسیون لجستیک در مخدوش کنندگی کارشناسی مهندس لولو ششم (مجازی) دانلود
8 جدول عمر و محاسبه امید به زندگی کارشناسی مهندس لولو هفتم (مجازی) دانلود
9 مقدماتی در آنالیز بقاء (1) کارشناسی مهندس لولو هشتم (مجازی) دانلود
10 مقدماتی در آنالیز بقاء (2) کارشناسی مهندس لولو نهم (مجازی) دانلود
11 مقدماتی در آنالیز بقاء (3) کارشناسی مهندس لولو دهم (مجازی) دانلود
12 فایل pdf فصل دهم کتاب دکتر کاظم محمد به همراه تمرینات کارشناسی مهندس لولو - دانلود
13 فایل pdf آنالیز بقا کارشناسی مهندس لولو - دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0