پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اصول مدیریت ساخت  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 جریان نقدینگی کارشناسی مهندس بسمل اول (مجازی) دانلود
2 ساختار شکست کار و گانت چارت کارشناسی مهندس بسمل دوم (مجازی) دانلود
3 ساختار شبکه کارشناسی مهندس بسمل سوم (مجازی) دانلود
4 محاسبات زمانی شبکه برداری کارشناسی مهندس بسمل چهارم (مجازی) دانلود
5 فایل pdf جلسات کارشناسی مهندس بسمل فایل pdf جلسات دانلود
6 کنترل هزینه پروژه کارشناسی مهندس بسمل چهارم (مجازی) دانلود
7 فایل pdf جلسات حضوری کارشناسی مهندس بسمل فایل pdf جلسات دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0