پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کشت و تکثیر گیاهان مرتعی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تقسیم بندی گیاهان علوفه ای کارشناسی  دکتر دهداری اول (مجازی) دانلود
2 لگوم ها کارشناسی  دکتر دهداری دوم (مجازی) دانلود
3 زراعت یونجه کارشناسی  دکتر دهداری سوم (مجازی) دانلود
4 عنصر مورد نیازکشت یونجه: کلسیم کارشناسی  دکتر دهداری چهارم (مجازی) دانلود
5 کاشت یونجه کارشناسی  دکتر دهداری پنجم (مجازی) دانلود
6 زمان برداشت یونجه کارشناسی  دکتر دهداری ششم (مجازی) دانلود
7 تولید بذر کارشناسی  دکتر دهداری هفتم (مجازی) دانلود
8 آفات یونجه کارشناسی  دکتر دهداری هشتم (مجازی) دانلود
9 آفات یونجه-یونجه گل زرد کارشناسی  دکتر دهداری نهم (مجازی) دانلود
10 شبدرها کارشناسی  دکتر دهداری دهم (مجازی) دانلود
11 شبدر دورگ (هیبرید) یا شبدر آلسیک کارشناسی  دکتر دهداری یازدهم (مجازی) دانلود
12 مسمومیت حاصل از شبدر شیرین کارشناسی  دکتر دهداری دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکولوژی مرتع و اهداف آن- گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اکولوژی مرتع و اهداف آن کارشناسی  دکتر دهداری اول (مجازی) دانلود
2 عوامل اکولوژی موثر برپوشش-باران کارشناسی  دکتر دهداری دانلود
3 عوامل اکولوژی موثر برپوشش-درجه حرارت کارشناسی  دکتر دهداری دوم (مجازی) دانلود
4 عوامل اکولوژی موثر برپوشش-باد کارشناسی  دکتر دهداری دانلود
5 عوامل اکولوژی موثر برپوشش-نور کارشناسی  دکتر دهداری سوم (مجازی) دانلود
6 عوامل اکولوژی موثر برپوشش-کیفیت نور کارشناسی  دکتر دهداری دانلود
7 خاک  کارشناسی  دکتر دهداری چهارم (مجازی) دانلود
8 عوامل زنده کارشناسی  دکتر دهداری پنجم (مجازی) دانلود
9 اصول جانشینی و تواتر گیاهی کارشناسی  دکتر دهداری ششم (مجازی) دانلود
10 مراحل سیر قهقرایی پوشش گیاهی در اثر چرا کارشناسی  دکتر دهداری هفتم (مجازی) دانلود
11 تطابق (Adaptation) کارشناسی  دکتر دهداری هشتم (مجازی) دانلود
12 رقابت بین افراد گونه های مختلف کارشناسی  دکتر دهداری نهم (مجازی) دانلود
13 میدان اکولوژیک کارشناسی  دکتر دهداری دهم (مجازی) دانلود
14 مزوفیت ها کارشناسی  دکتر دهداری یازدهم (مجازی) دانلود
15 سازگاری های گیاهان کارشناسی  دکتر دهداری دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابطه دام و مرتع - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

فیزیولوژی گیاه و رابطه آن با چرا

کارشناسی  دکتر دهداری اول (مجازی) دانلود
2 رابطه چرا و تکثیر گیاهان مرتعی کارشناسی  دکتر دهداری دوم (مجازی) دانلود
3 تکثیر غیرجنسی کارشناسی  دکتر دهداری سوم (مجازی) دانلود
4 مرفولوژی گیاهان و چرا کارشناسی  دکتر دهداری چهارم (مجازی) دانلود
5 نقش پوشش گیاهی و رابطه چرای دام در مورد منابع طبیعی کارشناسی  دکتر دهداری پنجم (مجازی) دانلود
6 تقسیم بندی گیاهان مرتعی از نقطه نظر چرای دام کارشناسی  دکتر دهداری ششم (مجازی) دانلود
7 تاثیر چرا روی اجتماعات گیاهی کارشناسی  دکتر دهداری هفتم (مجازی) دانلود
8 علایم قهقرا در خاک کارشناسی  دکتر دهداری هشتم (مجازی) دانلود
9 مدت توقف دام در مرتع کارشناسی  دکتر دهداری نهم (مجازی) دانلود
10 Conservative Stocking Rate کارشناسی  دکتر دهداری دهم (مجازی) دانلود
11 عملکرد دام در مراتع کشور کارشناسی  دکتر دهداری یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتعکاری - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

احیاء طبیعی دربرابر احیاء مصنوعی

کارشناسی ارشد  دکتر دهداری اول (مجازی) دانلود
2 انتخاب گونه کارشناسی ارشد دکتر دهداری دوم (مجازی) دانلود
3 انتخاب گونه- عوامل محیطی کارشناسی ارشد دکتر دهداری سوم (مجازی) دانلود
4 کشت و کار در اراضی شور کارشناسی ارشد دکتر دهداری چهارم (مجازی) دانلود
5 آماده کردن زمین و بستر کاشت کارشناسی ارشد دکتر دهداری پنجم (مجازی) دانلود
6 رفتارهای مکانیکی کارشناسی ارشد دکتر دهداری ششم (مجازی) دانلود
7 پخش سیلاب کارشناسی ارشد دکتر دهداری هفتم (مجازی) دانلود
8 بذرکاری در مراتع کارشناسی ارشد دکتر دهداری هشتم (مجازی) دانلود
9 مراقبت های لازم در عرصه های بذرکاری شده کارشناسی ارشد دکتر دهداری نهم (مجازی) دانلود
10 بوته کاری کارشناسی ارشد دکتر دهداری دهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0