پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

هیدرولیک عمومی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مفاهیم اساسی جریان سیالات کارشناسی  دکتر آرمان پنجم دانلود
2 هیدرولیک مجاری رو باز (انواع جریان) کارشناسی  دکتر آرمان ششم دانلود
3 معادله انرژی، مقطع کنترل، عمق بحرانی و توزیع سرعت جریان در مجاری روباز کارشناسی دکتر آرمان هفتم دانلود
4 آموزش مدل هیدرولیکی SWAT  بخش1 کارشناسی  دکتر آرمان هشتم دانلود
5 آموزش مدل هیدرولیکی SWAT  بخش2 کارشناسی دکتر آرمان نهم دانلود
6 آموزش مدل هیدرولیکی SWAT  بخش3 کارشناسی دکتر آرمان دهم پارت1
پارت2
7 آموزش مدل هیدرولیکی SWAT  بخش4 کارشناسی  دکتر آرمان یازدهم پارت1
پارت2
8 آموزش مدل هیدرولیکی SWAT  بخش5 کارشناسی دکتر آرمان دوازدهم پارت1
پارت2
9 آموزش مدل هیدرولیکی HEC-HMS  بخش1 کارشناسی  دکتر آرمان سیزدهم دانلود
10 آموزش مدل هیدرولیکی HEC-HMS  بخش2 کارشناسی دکتر آرمان چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سدهای کوتاه - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انواع سد و سرریز (1) کارشناسی ارشد  دکتر آرمان چهارم دانلود
2 انواع سد و سرریز (2) کارشناسی ارشد  دکتر آرمان پنجم دانلود
3 معرفی سدهای مهم ایران به  لحاظ نوع مصالح کارشناسی ارشد  دکتر آرمان ششم دانلود
4

انواع سرریز

کارشناسی ارشد دکتر آرمان هفتم دانلود
5 سدهای لاستیکی کارشناسی ارشد دکتر آرمان هشتم پارت1
پارت2
6 سدهای خاکی1 کارشناسی ارشد دکتر آرمان نهم پارت1
پارت2
7 سدهای خاکی2 کارشناسی ارشد دکتر آرمان دهم پارت1
پارت2
8 سدهای خاکی3 کارشناسی ارشد دکتر آرمان یازدهم پارت1
پارت2
9 مروری بر انواع سدها کارشناسی ارشد  دکتر آرمان دوازدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشگذاری خدمات آبخیزها - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مفاهیم ارزش، قیمت و لزوم ارزشگذاری در منابع طبیعی کارشناسی ارشد  دکتر آرمان چهارم دانلود
2 ارزش کالاها و خدمات اکوسیستم های طبیعی و محدودیت‌های ارزشگذاری کارشناسی ارشد  دکتر آرمان پنجم دانلود
3 روشهای ارزشگذاری کارکردهای منابع طبیعی   کارشناسی ارشد  دکتر آرمان ششم دانلود
4 ارزشگداری  پروژه های آبخیزداری کارشناسی ارشد  دکتر آرمان هفتم دانلود
5 روشهای ارزشگذاری غیربازاری کارشناسی ارشد  دکتر آرمان هشتم دانلود
6 سطوح ارزشگذاری و کارکردهای اکوسیستم کارشناسی ارشد  دکتر آرمان نهم دانلود
7 روشهای ارزشگذاری-ارزشگذاری مشروط کارشناسی ارشد  دکتر آرمان دهم پارت1
پارت2
8 مقایسه دو روش IUCN و  روش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت ارزشگذاری خدمات آبخیزها (1) کارشناسی ارشد  دکتر آرمان یازدهم دانلود
9  مقایسه دو روش IUCN و  روش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت ارزشگذاری خدمات آبخیزها (2) کا رشناسی ارشد  دکتر آرمان دوازدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد منابع طبیعی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 موافقان و مخالفان ارزشگذاری اقتصادی کارشناسی  دکتر آرمان ششم دانلود
2 شناخت کارکردهای اکوسیستم  در اقتصاد منابع طبیعی کارشناسی  دکتر آرمان هفتم دانلود
3 انواع رویکردهای تعیین ارزش در  اقتصاد منابع طبیعی کارشناسی  دکتر آرمان هشتم دانلود
4 ارزیابی اقتصادی  طرح های آبخیزداری کارشناسی  دکتر آرمان نهم دانلود
5 انواع روش های ارزیابی اقتصادی  کارشناسی  دکتر آرمان دهم دانلود
6 سطوح ارزیابی  اقتصادی منابع طبیعی کارشناسی  دکتر آرمان یازدهم دانلود
7  ارزیابی  اقتصادی مشروط در منابع طبیعی کارشناسی  دکتر آرمان دوازدهم پارت1
پارت2
8 ارزیابی اکوسیستم اقتصادی-اجتماعی و اکوسیستم مرتعی در حوزه آبخیز به منظور توسعه پایدار منابع طبیعی (1) کارشناسی  دکتر آرمان سیزدهم دانلود
9 ارزیابی اکوسیستم اقتصادی-اجتماعی و اکوسیستم مرتعی در حوزه آبخیز به منظور توسعه پایدار منابع طبیعی (2) کارشناسی  دکتر آرمان چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی تحلیل سیستمی در حوزه های آبخیز - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها کارشناسی ارشد  دکتر آرمان پنجم دانلود
2 مراحل تجزیه و  تحلیل سیستم ها کارشناسی ارشد  دکتر آرمان ششم دانلود
3 اصول و مفاهیم سازماندهی کارشناسی ارشد  دکتر آرمان هفتم دانلود
4 فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها-بررسی جریان کار- کنترل فرمها-جاو مکان-سیستم ها و روشهای بایگانی کارشناسی ارشد  دکتر آرمان هشتم دانلود
5 بررسی تکنیکهای کمی تجزیه و تحلیل سیستم ها کارشناسی ارشد  دکتر آرمان نهم پارت1
پارت2
6 کار سنجی-آنالیزسیستم حوزه آبخیز کارشناسی ارشد  دکتر آرمان دهم پارت1
پارت2
7 ادامه آنالیزسیستم حوزه آبخیز کارشناسی ارشد  دکتر آرمان یازدهم دانلود
8 تحلیل ، نگرش  سیستمی و مدیریت جامع  حوزه آبخیز کارشناسی ارشد  دکتر آرمان دوازدهم پارت1
پارت2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت کاربری اراضی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کاربری زمین و روشهای طبقه بندی آن کارشناسی ارشد  دکتر آرمان چهارم دانلود
2 مدلسازی تغییرات کاربری اراضی- مدل  CLUE-S کارشناسی ارشد  دکتر آرمان پنجم دانلود
3 مدلسازی تغییرات کاربری اراضی- مدل  CLUE-S (2) کارشناسی ارشد  دکتر آرمان ششم دانلود
4 مدلسازی تغییرات کاربری اراضی- مدل  CLUE-S (3) کارشناسی ارشد  دکتر آرمان هفتم دانلود
5 مدلسازی تغییرات کاربری اراضی- مدل  CA ) (Cellular Automata –بخش1 کارشناسی ارشد دکتر آرمان هشتم پارت۱
پارت۲
6 مدلسازی تغییرات کاربری اراضی- مدل  CA ) (Cellular Automata –بخش2 کارشناسی ارشد دکتر آرمان نهم پارت۱
پارت۲
7 تطبیق مدل های شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی ( مدل  CA و CLUE-S) کارشناسی ارشد  دکتر آرمان دهم دانلود
8 بررسی پروژه های شبیه سازی کاربری اراضی کارشناسی ارشد  دکتر آرمان یازدهم دانلود
9 بررسی پروژه های شبیه سازی کاربری اراضی کارشناسی ارشد دکتر آرمان دوازدهم پارت۱
پارت۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0