پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار ریاضی۲ - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فاصله اطمینان برای خانواده نرمال کارشناسی فرجی مقدم اول دانلود
2 ادامه ی مبحث فاصله اطمینان برای خانواده نرمال کارشناسی فرجی مقدم دوم دانلود
3 روش های یافتن بازه های اطمینان کارشناسی فرجی مقدم سوم دانلود
4 کوتاه ترین فاصله اطمینان کارشناسی فرجی مقدم چهارم دانلود
5 اصله اطمينان نااريب و  با اندازه هاي بزرگ کارشناسی فرجی مقدم پنجم دانلود
6 مقدمه اي بر ازمون هاي فرض اماري کارشناسی فرجی مقدم ششم دانلود
7 آزمون هاي معني داري و محاسبه مقدار احتمال کارشناسی فرجی مقدم هفتم دانلود
8 ازمون نیمن پیرسون و خطاهای آزمون کارشناسی فرجی مقدم هشتم دانلود
9 محاسبه توان ازمون کارشناسی فرجی مقدم نهم دانلود
10 لم نیمن پیرسون و ازمونهای mp کارشناسی فرجی مقدم دهم دانلود
11 توان ازمون و ازمون های تصادفی شده و تصادفی نشده کارشناسی فرجی مقدم یازدهم دانلود
12 نمایش هندسی آزمون پرنوان کارشناسی فرجی مقدم دوازدهم دانلود
13 ازمون های UMP کارشناسی فرجی مقدم سیزدهم دانلود
14 ازمون های به طور یکنواخت پرتوان ترین و خاصیت MLR کارشناسی فرجی مقدم چهاردهم دانلود
15 آزمون های GLR کارشناسی فرجی مقدم پانزدهم دانلود
16 توزیع  مجانبی آماره درستنمایی تعمیم یافته GLR کارشناسی فرجی مقدم شانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتمال ۲ - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توزیع توابع متغیرهای تصادفی به روش تابع توزیع کارشناسی فرجی مقدم اول دانلود
2 ادامه ی مبحث توزیع توابع متغیرهای تصادفی به روش تابع توزیع و حل چند مثال کارشناسی فرجی مقدم دوم دانلود
3   تابع چگالی مجموع متغیرهای پیوسته کارشناسی فرجی مقدم سوم دانلود
4 مجموع دو متغیر تصادفی  نرمال  و تابع چگالی مجموع متغیر تصادفی های  گسسته کارشناسی فرجی مقدم چهارم دانلود
5  چند مثال در رابطه با مجموع متغیرهای تصادفی  گسسته و چگالی حاصلضرب متغیرهای تصادفی کارشناسی فرجی مقدم پنجم دانلود
6 تابع چگالی حاصل ضرب دو متغیر تصادفی پیوسته کارشناسی فرجی مقدم ششم دانلود
7 روش تغییر متغیرها برای محاسبه تابع چگالی کارشناسی فرجی مقدم هفتم دانلود
8 روش  تغییر متغیرها برای متغیرهای پیوست کارشناسی فرجی مقدم هشتم دانلود
9 چند مثال  از روش  تغییر متغیرها برای متغیرهای پیوسته کارشناسی فرجی مقدم نهم دانلود
10 روش تغییر متغیرها در حالت کلی کارشناسی فرجی مقدم دهم دانلود
11 مروری بر احتمال ۱ کارشناسی فرجی مقدم یازدهم دانلود
12 مروری بر برخی از توابع احتمال(تابع جرم احتمال )پر کاربرد کارشناسی فرجی مقدم دوازدهم دانلود
13 مروری بر توابع چگالی پر کاربرد کارشناسی فرجی مقدم سیزدهم دانلود
14 چند نکته از توزیع نرمال  کارشناسی فرجی مقدم چهاردهم دانلود
15 نکانی در مورد توزیع نرمال کارشناسی فرجی مقدم پانزدهم دانلود
16  توزیع  Fفیشر کارشناسی فرجی مقدم شانزدهم دانلود
17 توزیع T و قضیه حد مرکزی کارشناسی فرجی مقدم هفدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتمال 1 - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 متغیر تصادفی امیخته و چنذ مثال کارشناسی فرجی مقدم اول دانلود
2   توابعی از متغیر های تصادفی کارشناسی فرجی مقدم دوم دانلود
3  متغیر تصادفی دو بعدی کارشناسی فرجی مقدم سوم دانلود
4 مروری بر جسات قبل  کارشناسی فرجی مقدم چهارم دانلود
5 تابع چگالی دو بعدی  کارشناسی فرجی مقدم پنجم دانلود
6  محاسبه تابع چگالی حاشیه ای کارشناسی فرجی مقدم ششم دانلود
7 متغیرهای تصادفی مستقل کارشناسی فرجی مقدم هفتم دانلود
8 ادامه ی مبحث متغیرهای تصادفی مستقل کارشناسی فرجی مقدم هشتم دانلود
9 امید ریاضی متغیرهای تصادفی گسسته کارشناسی فرجی مقدم نهم دانلود
10 اميد رياضي متغير تصادفي پيوسته کارشناسی فرجی مقدم دهم دانلود
11 ویژگی های امید ریاضی کارشناسی فرجی مقدم یازدهم دانلود
12 واریانس متغیر تصادفی کارشناسی فرجی مقدم دوازدهم دانلود
13 کواریانس و ضریب همبستگی کارشناسی فرجی مقدم سیزدهم دانلود
14 امید ریاضی توابعی از متغیرهای تصادفی کارشناسی فرجی مقدم چهاردهم دانلود
15 تابع مولد گشتاور کارشناسی فرجی مقدم پانزدهم دانلود
16 توزیع های استاندارد کارشناسی فرجی مقدم شانزدهم دانلود
17 مثال هایی از توزیع های استاندارد و چند نامساوی معروف کارشناسی فرجی مقدم هفدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه گیری 1 - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مروری بر نمونه گسری ساده بدون جایگذاری کارشناسی فرجی مقدم اول دانلود
2 واریانس میانگین نمونه تصادفی ساده بدون جایگذاری کارشناسی فرجی مقدم دوم دانلود
3  نمونه تصادفی ساده با جایگذاری کارشناسی فرجی مقدم سوم دانلود
4 واریانس میانگین نمونه تصادفی ساده با جایگذاری کارشناسی فرجی مقدم چهارم دانلود
5 حدود اطمینان میانگین جامعه کارشناسی فرجی مقدم پنجم دانلود
6 نسبت ها و درصدها   و تعیین براورد آنها کارشناسی فرجی مقدم ششم دانلود
7 حدود اطمینان P و تعیین براورد نسبت ها در جامعه ای با چند رده کارشناسی فرجی مقدم هفتم دانلود
8 برآورد  حجم نمونه کارشناسی فرجی مقدم هشتم دانلود
9 نمونه گیری طبقه بندی شده کارشناسی فرجی مقدم نهم دانلود
10 نمونه گیری با طبقه بندی و  تخصیص متناسب کارشناسی فرجی مقدم دهم دانلود
11 حدود اطمینان میانگین و  تخصیص اپتیمم کارشناسی فرجی مقدم یازدهم دانلود
12 عیین حجم طبقات و نمونه کل  در تخصیص اپیتمم و نیمن کارشناسی فرجی مقدم دواردهم دانلود
13 نمونه گیری با طبقه بندی برای برآورد نسبت ها کارشناسی فرجی مقدم سیزدهم دانلود
14 جزوه کارشناسی فرجی مقدم - پارت1
پارت2
پارت3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0