پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مکانیک سیالات 1 - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و مفاهیم پایه کارشناسی دکتر درفشان اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 خواص سیالات کارشناسی دکتر درفشان دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 - کارشناسی دکتر درفشان سوم (مجازی پارت اول
پارت دوم
4 - کارشناسی دکتر درفشان چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 - کارشناسی دکتر درفشان پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6 - کارشناسی دکتر درفشان ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
7 - کارشناسی دکتر درفشان هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
8 - کارشناسی دکتر درفشان هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
9 - کارشناسی دکتر درفشان نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
10 - کارشناسی دکتر درفشان دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
11   کارشناسی دکتر درفشان یازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
12 - کارشناسی دکتر درفشان دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
13 - کارشناسی دکتر درفشان سیزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
14 - کارشناسی دکتر درفشان چهاردهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
15 - کارشناسی دکتر درفشان پانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
16 - کارشناسی دکتر درفشان شانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
17 - کارشناسی دکتر درفشان هفدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
18 - کارشناسی دکتر درفشان هجدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
19 - کارشناسی دکتر درفشان نوزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
20 - کارشناسی دکتر درفشان بیستم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
21 - کارشناسی دکتر درفشان بیست و یکم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
22 - کارشناسی دکتر درفشان بیست و دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
23 - کارشناسی دکتر درفشان بیست و سوم  (مجازی) پارت اول
پارت دوم
24 - کارشناسی دکتر درفشان بیست و چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
25 - کارشناسی دکتر درفشان بیست و پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
26 - کارشناسی دکتر درفشان بیست و ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
27 - کارشناسی دکتر درفشان بیست و هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
28 - کارشناسی دکتر درفشان بیست و هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترمودینامیک 2 - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی دکتر درفشان اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2   کارشناسی دکتر درفشان دوم (مجازی) دانلود
3   کارشناسی دکتر درفشان سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4   کارشناسی دکتر درفشان چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5   کارشناسی دکتر درفشان پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6   کارشناسی دکتر درفشان ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7   کارشناسی دکتر درفشان هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
8   کارشناسی دکتر درفشان هشتم (مجازی) پارت اول
    پارت دوم
9   کارشناسی دکتر درفشان نهم (مجازی) پارت اول
    پارت دوم
10   کارشناسی دکتر درفشان دهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم
11   کارشناسی دکتر درفشان یازدهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم
12   کارشناسی دکتر درفشان دوازدهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم
13   کارشناسی دکتر درفشان سیزدهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم
14   کارشناسی دکتر درفشان چهاردهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم
15   کارشناسی دکتر درفشان پانزدهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم
16   کارشناسی دکتر درفشان شانزدهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم
17   کارشناسی دکتر درفشان هفدهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم
18   کارشناسی دکتر درفشان هجدهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم
19   کارشناسی دکتر درفشان نوزدهم (مجازی) پارت اول
  پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0