پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شیمی آلی 2  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آلکن ها (ساختار و خواص) کارشناسی دکتر آروین نژاد اول (مجازی) دانلود
2 آلکن ها (نامگذاری و ایزومری) کارشناسی دکتر آروین نژاد دوم (مجازی) دانلود
3 سنتز آلکنها کارشناسی دکتر آروین نژاد سوم (مجازی) دانلود
4 سیکلوآلکانها کارشناسی دکتر آروین نژاد چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
5 واکنشهای آلکنها 1 کارشناسی دکتر آروین نژاد پنجم (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
6 واکنشهای آلکنها 2 کارشناسی دکتر آروین نژاد ششم (مجازی) دانلود
فایل PDF
7 واکنشهای آلکنها 3 کارشناسی دکتر آروین نژاد هفتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
8 خواص و ساختار کارشناسی دکتر آروین نژاد هشتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
9 آلکینها 2 کارشناسی دکتر آروین نژاد نهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
10 آلکینها 3 کارشناسی دکتر آروین نژاد دهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
11 آلکین ها 4 کارشناسی دکتر آروین نژاد یازدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
12 سیستم پای نامستقر 1 کارشناسی دکتر آروین نژاد دوازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
13 سیستم پای نامستقر 2 کارشناسی دکتر آروین نژاد سیزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
14 سیستم پای نامستقر 3 کارشناسی دکتر آروین نژاد چهاردهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
15 سیستم پای نامستقر 4 کارشناسی دکتر آروین نژاد پانزدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
16 حل تمرین آلکین 1 کارشناسی دکتر آروین نژاد شانزدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
17

حل تمرین آلکین 2

کارشناسی دکتر آروین نژاد هفدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
18  سیستم پای نامستقر5 کارشناسی دکتر آروین نژاد هجدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
19 سیستم پای نامستقر6 کارشناسی دکتر آروین نژاد نوزدهم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
20 سیستم پای نامستقر7 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیستم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
21 سیستم پای نامستقر8+ آروماتیک 1 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست و یکم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
22  آروماتیک 2 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست ودوم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
23 آروماتیک 3 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست وسوم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
24 آروماتیک 4 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست وچهارم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
25 آروماتیک 5 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست وپنجم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
26 آروماتیک 6 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست وششم (مجازی) پارت1
پارت2
پارت3
فایل PDF
27  آروماتیک 7 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست وهفتم (مجازی) پارت1
پارت2
پارت3
فایل PDF
28 آلکنها. پاسخ 2 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست وهشتم (مجازی)

29 آلکنها. پاسخ 3 کارشناسی دکتر آروین نژاد بیست ونهم (مجازی)

30 آلینها. پاسخ کارشناسی دکتر آروین نژاد سی ام (مجازی)

31

آروماتیک 8

کارشناسی دکتر آروین نژاد سی و یکم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
32 آروماتیک 9 + آلدهیدها و کتونهای 1 کارشناسی دکتر آروین نژاد سی و دوم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
33

 آلدهیدها و کتونهای 2

کارشناسی دکتر آروین نژاد سی و سوم (مجازی)

34 آلدهیدها و کتونهای 3 کارشناسی دکتر آروین نژاد سی و چهارم (مجازی) پارت1
پارت2
فایل PDF
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0