پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

زبان تخصصی  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 استراتژی درک مطلب کارشناسی دکتر دهدشت دوم دانلود
2 کلمات تخصصی مهندسی سازه بخش اول کارشناسی دکتر دهدشت سوم دانلود
3 کلمات تخصصی مهندسی سازه بخش دوم کارشناسی دکتر دهدشت چهارم دانلود
4 کلمات تخصصی مهندسی سازه بخش دوم کارشناسی دکتر دهدشت پنجم دانلود
5 سازه های بتنی و‌تکنولوژی بتن کارشناسی دکتر دهدشت ششم دانلود
6 سازه های بتنی و‌تکنولوژی بتن کارشناسی دکتر دهدشت هفتم دانلود
7 مهندسی زلزله کارشناسی دکتر دهدشت هشتم دانلود
8 کلمات تخصصی طراحی راه و مهندسی ترافیک کارشناسی دکتر دهدشت نهم دانلود
9 کلمات تخصصی مکانیک سیالات و هیدرولیک کارشناسی دکتر دهدشت دهم دانلود
10 کلمات تخصصی مدیریت ساخت کارشناسی دکتر دهدشت یازدهم دانلود
11 کلمات تخصصی مکانیک خاک و پی(بخش اول) کارشناسی دکتر دهدشت دوازدهم دانلود
12 کلمات تخصصی مکانیک خاک و پی(بخش دوم) کارشناسی دکتر دهدشت سیزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0