پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریخت و اندام زایی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ریخت زایی و اندام زایی، اهمیت تمایز کارشناسی دکتر فانی دوم دانلود
2 قطبیت در گیاهان کارشناسی دکتر فانی سوم دانلود
3 ادامه مبحث قطبیت در گیاهان کارشناسی دکتر فانی چهارم دانلود
4 انتقال و قطبیت کارشناسی دکتر فانی پنجم دانلود
5 نقش اجزا سلول در ایجاد قطبیت کارشناسی دکتر فانی ششم دانلود
6 جنین زایی در بازدانگان کارشناسی دکتر فانی هفتم دانلود
7 جنین زایی در دو لپه ایها کارشناسی دکتر فانی هشتم دانلود
8 جنین زایی در تک لپه ایها کارشناسی دکتر فانی نهم دانلود
9 نقطه رویش در نهاندانگان کارشناسی دکتر فانی دهم پارت اول
پارت دوم
10 تغییراتی که هنگام تبدیل راس رویشی به زایشی ایجاد می شود کارشناسی دکتر فانی یازدهم دانلود
11 منطقه آرام (مریستم خفته ریشه) کارشناسی دکتر فانی دوازدهم دانلود
12 بررسی مریستم های نخستین و مریستم مغز کارشناسی دکتر فانی سیزدهم دانلود
13 تکوین ساقه کارشناسی دکتر فانی چهاردهم دانلود
14 پیدایش گل کارشناسی دکتر فانی پانزدهم دانلود
15 نظریه های قدیم و جدید در رابطه با تشکیل اجزا گل کارشناسی دکتر فانی شاندهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تکامل- گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه:تنوع عامل حیاتی کارشناسی دکتر فانی دوم دانلود
2 تحول بیولوژیکی کارشناسی دکتر فانی سوم دانلود
3 تعاریف مربوط به تحول زیستی کارشناسی دکتر فانی چهارم دانلود
4 صول نظریه داروین و نظریه مالتوس کارشناسی دکتر فانی پنجم پارت اول
پارت دوم
5 ثبات و تحول در ساختار ژنتیکی کارشناسی دکتر فانی ششم دانلود
6 قاعده بقا در جمعیت کارشناسی دکتر فانی هفتم دانلود
7 روش محاسبات در قاعده بقا کارشناسی دکتر فانی هشتم دانلود
8 ادامه محاسبات و عوامل موثر بر تثبیت یا تغییر ساختار ژنتیکی کارشناسی دکتر فانی نهم دانلود
9 تاثیر وقوع جهش بر تحول ژنتیکی کارشناسی دکتر فانی دهم دانلود
10 ادامه مبحث جهش و نحوه ی محاسبات با ذکر مثال کارشناسی دکتر فانی یازدهم دانلود
11 مطالعات تجربی در باره ی  اثر رانش کارشناسی دکتر فانی دوازدهم پارت اول
پارت دوم
12 دیدگاه ها در رابطه با رانش ژنتیکی کارشناسی دکتر فانی سیزدهم دانلود
13 نگرش امروزی درباره انتخاب طبیعی کارشناسی دکتر فانی چهاردهم دانلود
14 تعریف انتخاب طبیعی کارشناسی دکتر فانی پانزدهم پارت اول
پارت دوم
15 عوامل موثر در تغییر سهم آلل ها در پدیده انتخاب طبیعی کارشناسی دکتر فانی شانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فیزیولوژی تنش - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مکانیسم های مقاومت به تنش کارشناسی دکتر فانی سوم دانلود
2 مسیر انتقال سیگنال کارشناسی دکتر فانی چهارم دانلود
3 سازش،سازگاری و انطباق با شرایط تنش کارشناسی دکتر فانی پنجم دانلود
4 مکانیسم های گریز از خشکی کارشناسی دکتر فانی ششم پارت اول
پارت دوم
پارت تکمیلی
5 تنظیم اسمزی کارشناسی دکتر فانی هفتم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 مقایسه تنش های بیولوژیکی و فیزیکی کارشناسی دکتر فانی هشتم دانلود
7 اتیلن و مولکول های علامت دهنده کارشناسی دکتر فانی نهم پارت اول
پارت دوم
8 نواع گیرنده ها کارشناسی دکتر فانی دهم پارت اول
پارت دوم
9 تنش شوری کارشناسی دکتر فانی یازدهم پارت اول
پارت دوم
10 ادامه تنش شوری کارشناسی دکتر فانی دوازدهم دانلود
11 سرمازدگی کارشناسی دکتر فانی سیزدهم دانلود
12 خسارت یخ زدگی کارشناسی دکتر فانی چهاردهم دانلود
13 خسارت سرما و اکسیداسیون نوری کارشناسی دکتر فانی پانزدهم پارت اول
پارت دوم
14 فرضیه لیونز رایزن و تنش سرما کارشناسی دکتر فانی شانزدهم دانلود
15 فایل پی دی اف مربوط به درس کارشناسی دکتر فانی - دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

رابطه آب و خاک - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 پروفیل خاک کارشناسی دکتر فانی سوم پارت اول
پارت دوم
2 درصد حجمی رطوبت خاک کارشناسی دکتر فانی چهارم دانلود
3 عوامل موثر بر نقطه پژمردگی خاک کارشناسی دکتر فانی پنجم دانلود
4 تفاوت پتانسیل هیدرولیکی خاک کارشناسی دکتر فانی ششم دانلود
5 پتانسل ثقلی کارشناسی دکتر فانی هفتم دانلود
6 نیروهای محرک در جذب آب کارشناسی دکتر فانی هشتم دانلود
7 عوامل بیرونی و داخلی موثر بر جذب آب کارشناسی دکتر فانی نهم دانلود
8 ساختمان سیستم هدایت کننده کارشناسی دکتر فانی دهم دانلود
9 ساختمان سیستم هدایت کننده کارشناسی دکتر فانی یازدهم پارت اول
پارت دوم
10 مسیر حرکت بخار آب کارشناسی دکتر فانی دوازدهم دانلود
11 شیب فشار بخار از برگ تا هوا کارشناسی دکتر فانی سیزدهم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
12 مقاومت لایه مرزی و سطوح برگ کارشناسی دکتر فانی چهاردهم دانلود
13 محل قرار گرفتن روزنه ها کارشناسی دکتر فانی پانزدهم پارت اول
پارت دوم
14 واکنش بین عوامل موثر بر تعرق کارشناسی دکتر فانی شانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

گیاهان و تنش های محیطی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 واکنش ها در طی خشک شدن کارشناسی دکتر فانی سوم دانلود
2 اکسداسیون نوری و القا تحمل به پسایبدگی کارشناسی دکتر فانی چهارم پارت اول
پارت دوم
3 مکانیسم های تحمل به پسابیدگی کارشناسی دکتر فانی پنجم دانلود
4 مکانیسم هایی که باعث مقاومت به تنش خشکی در گیاهان می شود کارشناسی دکتر فانی ششم پارت اول
پارت دوم
5 مکانیسم های مقاومت به غرقاب در گیاهان کارشناسی دکتر فانی هفتم پارت اول
پارت دوم
6  ادامه توضیحات فرضیه مک منمون و کرافورد کارشناسی دکتر فانی هشتم دانلود
7 تجمع گاز اتیلن در گیاهان حساس و مقاوم به غرقاب کارشناسی دکتر فانی نهم دانلود
8 فعالیت سلولاز در ریشسه های نابجا در گیاهان حساس و مقاوم به غرقاب کارشناسی دکتر فانی دهم دانلود
9 سازگاری های فیزیولوژیکی به تنش غرقابی کارشناسی دکتر فانی یازدهم دانلود
10 نقش هورمون های گیاهی در تنش غرقابی و مکانیسم های تحمل به تنش شوری در گیاهان کارشناسی دکتر فانی دوازدهم دانلود
11 تضاد بین گیاهان آبزی و غیر آبزی در تحمل تنش شوری کارشناسی دکتر فانی سیزدهم دانلود
12 مکانیسم های مقاومت به سرمازدگی در گیاهان کارشناسی دکتر فانی چهاردهم دانلود
13 کاهش تنش گرما در گیاهان کارشناسی دکتر فانی پانزدهم دانلود
14 مکانیسم های مقاومت به یخ زدگی کارشناسی دکتر فانی شانزدهم دانلود
15 فایل PDF درس گیاهان و تنش های محیطی کارشناسی دکتر فانی - دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۱ - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی دکتر فانی اول دانلود
2   کارشناسی دکتر فانی دوم دانلود
3   کارشناسی دکتر فانی سوم دانلود
4   کارشناسی دکتر فانی چهارم دانلود
5   کارشناسی دکتر فانی پنجم دانلود
6   کارشناسی دکتر فانی ششم دانلود
7   کارشناسی دکتر فانی هفتم دانلود
8   کارشناسی دکتر فانی هشتم دانلود
9   کارشناسی دکتر فانی نهم دانلود
10   کارشناسی دکتر فانی دهم دانلود
11   کارشناسی دکتر فانی یازدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0