پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شیمی عمومی 2 - گروه شیمی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اسید و باز کارشناسی دکتر توانایی اول (مجازی) دانلود
2 قدرت اسید و باز کارشناسی دکتر توانایی دوم (مجازی) دانلود
3 نظریه لوییس کارشناسی دکتر توانایی سوم (مجازی) دانلود
4 الکترولیت. درجه تفکیک کارشناسی دکتر توانایی چهارم (مجازی) دانلود
5 PH کارشناسی دکتر توانایی پنجم (مجازی) دانلود
6 بافر کارشناسی دکتر توانایی ششم (مجازی) دانلود
7 تیتراسیون کارشناسی دکتر توانایی هفتم (مجازی) دانلود
8 ksp کارشناسی دکتر توانایی هشتم (مجازی) دانلود
9 الکتروشیمی کارشناسی دکتر توانایی نهم (مجازی) دانلود
10 نافلزات (هیدروژن) کارشناسی دکتر توانایی دهم (مجازی) دانلود
11 ادامه ی نافلزات (هیدروژن) کارشناسی دکتر توانایی یازدهم (مجازی) دانلود
12 هالوژن کارشناسی دکتر توانایی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 نافلزات گروه ششم اصلی کارشناسی دکتر توانایی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 حل تمرین معادله هندرسون کارشناسی دکتر توانایی اول (آنلاین) دانلود
15 حل تمرین اسید های چند ظرفیتی کارشناسی دکتر توانایی دوم (آنلاین) دانلود
16 حل تمرین ph کارشناسی دکتر توانایی سوم (آنلاین) دانلود
17 حل تمرین ثابت یونش کارشناسی دکتر توانایی چهارم (آنلاین) دانلود
18 حل تمرین درصد یونش کارشناسی دکتر توانایی پنجم (آنلاین) دانلود
19 اسید باز کارشناسی دکتر توانایی ششم (آنلاین) دانلود
20 قدرت اسید باز کارشناسی دکتر توانایی هفتم (آنلاین) دانلود
21 رفع اشکال کارشناسی دکتر توانایی هشتم (آنلاین) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی آلی - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اتم- ساختار پیوند کارشناسی  دکتر توانایی اول دانلود
2 هیبریداسیون کارشناسی دکتر توانایی دوم دانلود
3 آلکانها کارشناسی دکتر توانایی سوم دانلود
4 آلکانها کارشناسی دکتر توانایی چهارم دانلود
5 واکنش های آلکانها کارشناسی دکتر توانایی پنجم دانلود
6 سیکلوآلکانها کارشناسی دکتر توانایی ششم دانلود
7 آلکن کارشناسی دکتر توانایی هفتم دانلود
8 واکنش آلکن کارشناسی دکتر توانایی هشتم دانلود
9 آلکین کارشناسی دکتر توانایی نهم دانلود
10 طبقه بندی کربن و هیدروژن کارشناسی دکتر توانایی اول (آنلاین) دانلود
11 سوالات نام گذاری کارشناسی دکتر توانایی دوم (آنلاین) دانلود
12 سوالات سنتز آلکانها کارشناسی دکتر توانایی سوم (آنلاین) دانلود
13 رسم ساختار آلکانها کارشناسی دکتر توانایی چهارم (آنلاین) دانلود
14 قاعده آیوپاک کارشناسی دکتر توانایی پنجم (آنلاین) دانلود
15 واکنش های آلکن کارشناسی دکتر توانایی ششم (آنلاین) دانلود
16 صورت بندی اتان کارشناسی دکتر توانایی هفتم (آنلاین) دانلود
17 صورت بندی بوتان کارشناسی دکتر توانایی هشتم (آنلاین) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه شیمی آلی - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقررات کارشناسی  دکتر توانایی اول دانلود
2 نقطه ذوب کارشناسی دکتر توانایی دوم دانلود
3  نقطه جوش کارشناسی  دکتر توانایی سوم دانلود
4 کروماتوگرافی کارشناسی دکتر توانایی چهارم پارت اول

پارت دوم

5 تبلور مجدد کارشناسی دکتر توانایی پنجم دانلود
6 تقطیر کارشناسی  دکتر توانایی ششم دانلود
7 صابون سازز کارشناسی دکتر توانایی هفتم پارت اول
پارت دوم
8 تصعید کارشناسی  دکتر توانایی هشتم پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0