پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مبانی فیزیولوژی جانوری - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل کلیه کارشناسی رحام آرمند پنجم پارت اول
پارت دوم
2 فصل کلیه کارشناسی رحام آرمند ششم پارت اول
پارت دوم
3 فصل سلول و اندامک ها کارشناسی رحام آرمند هفتم دانلود
فایل PPT
4 فصل سلول - پمپ سدیم پتاسیم کارشناسی رحام آرمند هشتم دانلود
فایل PPT
5 خون - گلبول های سفید کارشناسی رحام آرمند نهم دانلود
فایل PPT
6 گلبول های قرمز و بیمارهای خونی کارشناسی رحام آرمند دهم دانلود
فایل PPT
7 هورمون ها کارشناسی رحام آرمند یازدهم دانلود
فایل PPT
8 پرولاکتین کارشناسی رحام آرمند دوازدهم دانلود
فایل PPT
9 پاراتیروئید -ویتامین D کارشناسی رحام آرمند سیزدهم دانلود
فایل PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

بافت شناسی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 بافت شناسی سیستم تنفسی کارشناسی رحام آرمند چهارم پارت اول
فایل PPT
2 بافت عصبی کارشناسی رحام آرمند پنجم پارت اول
فایل PPT
3 بافت دستگاه ادراری- کلیه کارشناسی رحام آرمند ششم دانلود
فایل PPT
4 بافت ماهیچه ی کارشناسی رحام آرمند هفتم دانلود
فایل PPT
5 بافت پوششی کارشناسی رحام آرمند هشتم دانلود
فایل PPT
6 بافت پیوندی کارشناسی رحام آرمند نهم دانلود
فایل PPT
7 انواع بافت پیوندی کارشناسی رحام آرمند دهم دانلود
فایل PPT
8 بافت های پیوندی اختصاصی کارشناسی رحام آرمند یازدهم دانلود
فایل PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مبانی جانور شناسی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مالاریا کارشناسی رحام آرمند پنجم دانلود
فایل PPT
2 مژه داران  کارشناسی رحام آرمند ششم دانلود
فایل PPT
3 تولید مثل کارشناسی رحام آرمند هفتم دانلود
فایل PPT
4 دوزیستان کارشناسی رحام آرمند هشتم دانلود
فایل PPT
5 خزندگان کارشناسی رحام آرمند نهم دانلود
فایل PPT
6 پرندگان کارشناسی رحام آرمند دهم دانلود
فایل PPT
7 پستانداران کارشناسی رحام آرمند یازدهم دانلود
فایل PPT
8 عقرب ها کارشناسی رحام آرمند دوازدهم دانلود
فایل PPT
9 عنکبوت ها کارشناسی رحام آرمند سیزدهم دانلود
فایل PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

زیست شناسی عمومی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 دستگاه مجاری ادراری   کارشناسی رحام آرمند چهارم دانلود
فایل PPT
2 کلیه - بیمارهای کلیوی  کارشناسی رحام آرمند پنجم دانلود
فایل PPT
3 سلول و اندامک ها کارشناسی رحام آرمند ششم  دانلود
فایل PPT
4 پتانسیل عمل کارشناسی رحام آرمند هفتم دانلود
فایل PPT
5  گلبول های سفید - پلاکتها کارشناسی رحام آرمند هشتم دانلود
فایل PPT
6  گلبول های قرمز - بیماری های خونی کارشناسی رحام آرمند نهم دانلود
فایل PPT
7 هورمون ها کارشناسی رحام آرمند دهم دانلود
فایل PPT
8 هیپوفیز خلفی - پرولاکتین کارشناسی رحام آرمند یازدهم دانلود
فایل PPT
9 کلسیم- فسفر کارشناسی رحام آرمند دوازدهم دانلود
فایل PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0