پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شیمی آلی- گروه زیست شناسی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آلکانها کارشناسی دکتر عبادست اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 آلکانها کارشناسی دکتر عبادست دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
3 آلکانها کارشناسی دکتر عبادست سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 آلکانها کارشناسی دکتر عبادست چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
8 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
9 آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
10 آنلاین آلکانها کارشناسی دکتر عبادست دهم (مجازی) دانلود
11 آنلاین آلکن ها کارشناسی دکتر عبادست یازدهم (مجازی) دانلود
12  آلکین ها کارشناسی دکتر عبادست دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
13  آلکین ها کارشناسی دکتر عبادست سیزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
14 ترکیبات آروماتیک کارشناسی دکتر عبادست چهاردهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
15 ترکیبات آروماتیک کارشناسی دکتر عبادست پانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
16 ترکیبات آروماتیک کارشناسی دکتر عبادست شانزدهم (مجازی) دانلود
17 ترکیبات آروماتیک کارشناسی دکتر عبادست هفدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
18 آنلاین ترکیبات آروماتیک کارشناسی دکتر عبادست هجدهم (مجازی) دانلود
19 الکل ها کارشناسی دکتر عبادست نوزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
20 الکل ها کارشناسی دکتر عبادست بیستم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
21 اترها کارشناسی دکتر عبادست بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 آنلاین الکلها و اترها کارشناسی دکتر عبادست بیست و دوم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی - گروه شیمی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ثابتهای فیزیکی  کارشناسی دکتر عبادست اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
2 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7  آنلاین 1 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست هفتم (مجازی) دانلود
8 آنلاین 2 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست هشتم (مجازی) دانلود
9 آنلاین ۳ طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست نهم (مجازی) دانلود
10 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست دهم (مجازی) دانلود
11 طیف سنجی کارشناسی دکتر عبادست یازدهم (مجازی) دانلود
12 انحلال پذیری کارشناسی دکتر عبادست دوازدهم (مجازی) دانلود
13 انحلال پذیری کارشناسی دکتر عبادست سیزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
14 حل تمرین 1 کارشناسی دکتر عبادست چهاردهم (مجازی) دانلود
15 حل تمرین 2 کارشناسی دکتر عبادست پانزدهم (مجازی) دانلود
16 تجزیه عنصری کارشناسی دکتر عبادست شانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
17 آزمایشهای طبقه بندی کارشناسی دکتر عبادست هفدهم (مجازی) دانلود
18 آزمایشهای طبقه بندی کارشناسی دکتر عبادست هجدهم (مجازی) دانلود
19 آزمایشهای طبقه بندی کارشناسی دکتر عبادست نوزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
20 جداسازی کارشناسی دکتر عبادست بیستم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
21 جداسازی کارشناسی دکتر عبادست بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 طیف های ترکیبی کارشناسی دکتر عبادست بیست و دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
23 طیف های ترکیبی کارشناسی دکتر عبادست بیست و سوم (مجازی) دانلود
24 طیف های ترکیبی کارشناسی دکتر عبادست بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25 طیف های ترکیبی کارشناسی دکتر عبادست بیست و پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0