پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهارت های رایانه ای - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با نرم افزار word، محتویات صفحه word، منوی File وگزینه های آن کارشناسی  دکتر طالشی سوم دانلود
2 نرم افزار word: ادامه منوی File وگزینه های آن، منوی Home، زیرمنوهای clipboard و Font   کارشناسی  دکتر طالشی چهارم دانلود
3 نرم افزار word: ادامه منوی Home، زیرمنوی  Paragraph کارشناسی  دکتر طالشی پنجم دانلود
4 نرم افزار word: ادامه منوی Home، زیرمنوهای Styles و  Editing کارشناسی  دکتر طالشی ششم دانلود
5 نرم افزار word: ادامه منوی Home، زیرمنوی  Editing ، منوی Insert زیر منوهای Pages  و Tables کارشناسی  دکتر طالشی هفتم دانلود
6 نرم افزار word: منوی Insert ادامهدزیر منوی Tables کارشناسی  دکتر طالشی هشتم دانلود
7 نرم افزار word: منوی Insert ادامه زیر منوی Tables، زیر منوهای Illustrations، Comment، Header & Footer کارشناسی  دکتر طالشی نهم دانلود
8 نرم افزار word: منوی Insert زیر منوهای Text  و Symbols، منوی Page Layout، منوی References کارشناسی  دکتر طالشی دهم دانلود
9 نرم افزار Excel- بخش اول کارشناسی  دکتر طالشی یازدهم دانلود
10  نرم افزار Excel- بخش دوم کارشناسی  دکتر طالشی دوازدهم دانلود
12 نرم افزار PowerPoint- بخش اول کارشناسی  دکتر طالشی سیزدهم دانلود
13 نرم افزار PowerPoint- بخش دوم کارشناسی  دکتر طالشی چهاردهم دانلود
14 جستجوی علمی در اینترنت کارشناسی  دکتر طالشی پانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکولوژی جنگل - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعریف اکولوژی، سطوح مورد مطالعه در اکولوژی، اکوسیستم (انواع و اندازه)، بیوسفر، تقسیم بندی علم اکولوژی، تعریف اکولوژی جنگل و کاربردهای آن کارشناسی دکتر طالشی سوم دانلود
2  تعریف و ویژگی های اکوسیستم جنگل، اجزای اکوسیستم جنگل، نقش و اهمیت اکوسیستم جنگل، تقسیم بندی اکوسیستم جنگل، مشخصه های اکوسیستم جنگل کارشناسی دکتر طالشی چهارم دانلود
3 ادامه مشخصه های اکوسیستم جنگل، اکوسیستم های جنگلی جهان، اکوسیستم های جنگلی ایران کارشناسی دکتر طالشی پنجم دانلود
4 ادامه اکوسیستم های جنگلی ایران، ترکیب اکوسیستم جنگلی، تنوع زیستی در اکوسیستم های جنگلی کارشناسی دکتر طالشی ششم دانلود
5 ادامه تنوع زیستی در اکوسیستم های جنگلی، تنوع اکوسیستم، عوامل ایجاد تنوع کارشناسی دکتر طالشی هفتم دانلود
6 ادامه عوامل ایجاد تنوع، گوناگونی درختان در اثر تغییرات محیطی، گوناگونی درختان در اثر تغییرات ژنتیکی، انواع فرم های حیاتی در اکوسیستم های جنگلی کارشناسی دکتر طالشی هشتم دانلود
7 مفهوم توده درترکیب اکوسیستم های جنگل، ساختار اکوسیستم جنگل کارشناسی دکتر طالشی نهم دانلود
8  ادامه ساختار اکوسیستم جنگل، برهم کنش اجزای اکوسیستم جنگل: اجزای غیر زنده (عوامل اقلیمی، نور) کارشناسی دکتر طالشی دهم دانلود
9 ادامه برهم کنش اجزای اکوسیستم جنگل: اجزای غیر زنده (آب، دما) کارشناسی دکتر طالشی یازدهم دانلود
10 ادامه برهم کنش اجزای اکوسیستم جنگل: اجزای غیر زنده (باد، صاعقه)، ضرایب ونمودارهای اقلیمی، عوامل ادافیکی کارشناسی دکتر طالشی دوازدهم دانلود
11 عملکرد و پویایی اکوسیستم جنگل- بخش اول کارشناسی دکتر طالشی سیزدهم دانلود
12 عملکرد و پویایی اکوسیستم جنگل- بخش دوم کارشناسی دکتر طالشی چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکولوژی و تکنولوژی بذوردرختان جنگلی- گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فعالیت زایشی، گل انگیزی و گل آغازی کارشناسی دکتر طالشی دوم دانلود
2  مورفولوژی گلدهی، بذر و اجزای آن، گواهی بذر کارشناسی دکتر طالشی سوم دانلود
3 ادامه گواهی بذر، اصول سازماندهی گواهی بذر، خطرهای پیش از پراکنش بذر کارشناسی دکتر طالشی چهارم دانلود
4 خطرهای پس از پراکنش بذر بانک بذر خاک، راهبردهای تولید مثلی گیاهان کارشناسی دکتر طالشی پنجم دانلود
5 ادامه راهبردهای تولید مثلی گیاهان، انتشار بذر، خواب بذر کارشناسی دکتر طالشی ششم دانلود
6 ادامه خواب بذر، انواع خواب بذر، آزمون های جوانه زنی بذر کارشناسی دکتر طالشی هفتم دانلود
7 ادامه آزمون های جوانه زنی بذر، دما و جوانه زنی بذر، پاسخ بذر به نور کارشناسی دکتر طالشی هشتم دانلود
8 ادامه پاسخ بذر به نور، فراهمی رطوبت زمان جوانه زنی، محیط شیمیایی خاک و جوانه زنی کارشناسی دکتر طالشی نهم دانلود
9 مواد شیمیایی محرک جوانه زنی، سایر عوامل موثر بر جوانه زنی، استقرار گیاهچه کارشناسی دکتر طالشی دهم دانلود
10 ادامه استقرار گیاهچه، بذر گیری از درختان جنگلی و تیمارهای آنها کارشناسی دکتر طالشی یازدهم دانلود
11  ادامه بذر گیری از درختان جنگلی و تیمارهای آنها، شیمی بذر کارشناسی دکتر طالشی دوازدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0