پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاضی 2 - مشترک گروه های آموزشی دانشکده منابع طبیعی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  فضای برداری کارشناسی  فریدونی اول (مجازی) دانلود
2 فضای برداری کارشناسی فریدونی دوم (مجازی) دانلود
3 فضای برداری کارشناسی فریدونی سوم (مجازی) دانلود
4 توابع چند متغیره کارشناسی فریدونی چهارم (مجازی) دانلود
5  توابع برداری کارشناسی فریدونی پنجم (مجازی) دانلود
6 توابع برداری کارشناسی فریدونی ششم (مجازی) دانلود
7 توابع برداری کارشناسی فریدونی هفتم (مجازی) دانلود
8 مشتقات جزیی کارشناسی فریدونی هشتم (مجازی) پارت1
پارت2
9 مشتقات زنجیره ای کارشناسی فریدونی نهم (مجازی) دانلود
10 مشتقات ضمنی کارشناسی فریدونی دهم (مجازی) دانلود
11 بردار گرادیان و کرل کارشناسی فریدونی یازدهم (مجازی) دانلود
12 حل تمرین کارشناسی فریدونی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 حل تمرین کارشناسی فریدونی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 دیورژانس کارشناسی فریدونی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 مشتق سویی کارشناسی فریدونی پانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0