پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مقاومت مصالح ۱ - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول کارشناسی دکتر تفرج اول (مجازی) دانلود
2 فصل اول کارشناسی دکتر تفرج دوم (مجازی) دانلود
3 فصل اول کارشناسی دکتر تفرج سوم (مجازی) دانلود
4 فصل اول کارشناسی دکتر تفرج چهارم و پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
5 فصل دوم کارشناسی دکتر تفرج ششم و هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 فصل دوم کارشناسی دکتر تفرج هشتم و نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7 فصل دوم کارشناسی دکتر تفرج دهم و یازدهم دانلود
8 فصل سوم کارشناسی دکتر تفرج دوازدهم و سیزدهم دانلود
8 فصل سوم کارشناسی دکتر تفرج چهاردهم ، پانزدهم و شانزدهم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
9 فصل چهارم کارشناسی دکتر تفرج هفدهم و هجدهم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
10 فصل چهارم کارشناسی دکتر تفرج نوزدهم، بیستم و بیست و یکم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
11 فصل پنجم کارشناسی دکتر تفرج بیست و دوم و بیست و سوم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
12 فصل پنجم کارشناسی دکتر تفرج بیست و چهارم و بیست و پنجم پارت اول
پارت دوم


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0