پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظریه زبانها و ماشینها- گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تساوی NFA و DFA کارشناسی مهندس باستانی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 کاهش حالت DFA کارشناسی مهندس باستانی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 عبارتهای منظم کارشناسی مهندس باستانی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 ارتباط عبارتهای منظم و زبانهای منظم کارشناسی مهندس باستانی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 خواص زبانهای منظم کارشناسی مهندس باستانی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 خواص زبانهای منظم  کارشناسی مهندس باستانی ششم (مجازی) دانلود
7 زبانهای منظم- تمرین کارشناسی مهندس باستانی هفتم (مجازی) دانلود
8 گرامرها کارشناسی مهندس باستانی هشتم (مجازی) دانلود
9 گرامرهای منظم کارشناسی مهندس باستانی نهم (مجازی) دانلود
10 گرامرها کارشناسی مهندس باستانی دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
11 گرامرها کارشناسی مهندس باستانی یازدهم (مجازی) دانلود
12 گرامرها کارشناسی مهندس باستانی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 اتوماتاهای پشته ای کارشناسی مهندس باستانی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 اتوماتاهای پشته ای کارشناسی مهندس باستانی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 اتوماتاهای پشته ای کارشناسی مهندس باستانی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 اتوماتاهای پشته ای کارشناسی مهندس باستانی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 ماشینهای تورینگ کارشناسی مهندس باستانی هفدهم (مجازی) دانلود
18 ماشینهای تورینگ کارشناسی مهندس باستانی هجدهم (مجازی) دانلود
19 ماشینهای تورینگ کارشناسی مهندس باستانی نوزدهم (مجازی) دانلود
20 رفع اشکال کارشناسی مهندس باستانی بیستم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی بینایی ماشین - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مبانی تصویر دیجیتال کارشناسی مهندس باستانی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 ابزارهای ریاضی در پردازش تصویر کارشناسی مهندس باستانی دوم (مجازی) دانلود
3 ابزارهای ریاضی در پردازش تصویر کارشناسی مهندس باستانی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 تبدیلات شدت روشنایی کارشناسی مهندس باستانی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 متعادل سازی هیستوگرام کارشناسی مهندس باستانی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6 فیلترینگ مکانی کارشناسی مهندس باستانی ششم (مجازی) دانلود
7 فیلترینگ مکانی کارشناسی مهندس باستانی هفتم (مجازی) دانلود
8 فیلترهای مکانی کارشناسی مهندس باستانی هشتم (مجازی) دانلود
9 فیلترهای مکانی کارشناسی مهندس باستانی نهم (مجازی) دانلود
10 فشرده سازی کارشناسی مهندس باستانی دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
11 فشرده سازی کارشناسی مهندس باستانی یازدهم (مجازی) دانلود
12 فشرده سازی کارشناسی مهندس باستانی دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
13 فشرده سازی کارشناسی مهندس باستانی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 فشرده سازی کارشناسی مهندس باستانی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 فشرده سازی کارشناسی مهندس باستانی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 مورفولوژی کارشناسی مهندس باستانی شانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
17 بخش بندی تصویر کارشناسی مهندس باستانی هفدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
18 بخش بندی تصویر کارشناسی مهندس باستانی هجدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان داده ها- گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تجزیه و تحلیل کارایی الگوریتمها کارشناسی مهندس باستانی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 پیچیدگی الگوریتم ها کارشناسی مهندس باستانی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 پیچیدگی الگوریتم ها و مرتبه زمانی کارشناسی مهندس باستانی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
4 پشته کارشناسی مهندس باستانی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 کاربرد پشته کارشناسی مهندس باستانی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 صف خطی کارشناسی مهندس باستانی ششم  (مجازی) دانلود
7 صف حلقوی کارشناسی مهندس باستانی هفتم  (مجازی) دانلود
8 لیستهای پیوندی کارشناسی مهندس باستانی هشتم  (مجازی) پارت اول
پارت دوم
9 لیستهای پیوندی کارشناسی مهندس باستانی نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
10 لیستهای پیوندی کارشناسی مهندس باستانی دهم  (مجازی) دانلود
11 لیستهای پیوندی کارشناسی مهندس باستانی یازدهم  (مجازی) دانلود
12  لیست پیوندی کارشناسی مهندس باستانی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 درختهای دودویی کارشناسی مهندس باستانی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 درختهای دودویی کارشناسی مهندس باستانی چهاردهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
15 درختهای دودویی کارشناسی مهندس باستانی پانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
16 درختهای دودویی کارشناسی مهندس باستانی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 درختهای دودویی کارشناسی مهندس باستانی هفدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
18 درختهای دودویی کارشناسی مهندس باستانی هجدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0