پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سیستم دیجیتال 2 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ریزعملهای منطقی و شیفت کارشناسی مهندس تقی نژاد چهارم دانلود
2 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد پنجم دانلود
3 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد ششم دانلود
4 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد هفتم دانلود
5 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد هشتم دانلود
6 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد نهم دانلود
7 واحد پردازش مرکزی (CPU) کارشناسی مهندس تقی نژاد دهم دانلود
8 واحد پردازش مرکزی (CPU) کارشناسی مهندس تقی نژاد یازدهم دانلود
9 واحد پردازش مرکزی (CPU) کارشناسی مهندس تقی نژاد دوازدهم دانلود
10 پردازش خط لوله کارشناسی مهندس تقی نژاد سیزدهم دانلود
11 پردازش خط لوله کارشناسی مهندس تقی نژاد چهاردهم دانلود
12 سازمان ورودی-خروجی کارشناسی مهندس تقی نژاد پانزدهم دانلود
13 سازمان ورودی-خروجی کارشناسی مهندس تقی نژاد شانزدهم دانلود
14 سازمان حافظه کارشناسی مهندس تقی نژاد هفدهم دانلود
15 سازمان حافظه کارشناسی مهندس تقی نژاد هجدهم دانلود
16 رفع اشکال کارشناسی مهندس تقی نژاد نوزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مدارهای پالس و دیجیتال- گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 عملکرد مدار RC کارشناسی مهندس تقی نژاد سوم دانلود
فایل PDF
2  پاسخ مدار RC به موج مربعی کارشناسی مهندس تقی نژاد چهارم دانلود
فایل PDF
3 تضعیف کننده و مدارهای جبران کارشناسی مهندس تقی نژاد پنجم دانلود
4 تقویت کننده های عملیاتی کارشناسی مهندس تقی نژاد ششم دانلود
5 اشمیت تریگر کارشناسی مهندس تقی نژاد هفتم دانلود
6  اشمیت تریگر کارشناسی مهندس تقی نژاد هشتم دانلود
7 اشمیت تریگر کارشناسی مهندس تقی نژاد نهم دانلود
8 حل تمرین اشمیت تریگر کارشناسی مهندس تقی نژاد دهم دانلود
9 مولتی ویبراتور بی استابل کارشناسی مهندس تقی نژاد یازدهم دانلود
10 مولتی ویبراتور مونواستابل کارشناسی مهندس تقی نژاد دوازدهم دانلود
11 مولتی ویبراتور مونواستابل کارشناسی مهندس تقی نژاد سیزدهم دانلود
12 مولتی ویبراتور مونواستابل کارشناسی مهندس تقی نژاد چهاردهم دانلود
13 مولتی ویبراتور مونواستابل کارشناسی مهندس تقی نژاد پانزدهم دانلود
14 مولتی ویبراتور آستابل کارشناسی مهندس تقی نژاد شانزدهم دانلود
15 آی سی 555 کارشناسی مهندس تقی نژاد هفدهم دانلود
16 آی سی 555 کارشناسی مهندس تقی نژاد هجدهم دانلود
17 حل تمرین کارشناسی مهندس تقی نژاد نوزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0