پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معادلات دیفرانسیل - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

معادلات همگن

کارشناسی  چاه جازی اول (مجازی) دانلود
2  معادلاتی که قابل تبدیل به معادلات همگن می باشند. کارشناسی  چاه جازی دوم (مجازی) دانلود
3 معادلاتی که قابل تبدیل به معادلات همگن می باشند ( حالت تقاطع ) کارشناسی  چاه جازی سوم (مجازی) دانلود
4 تغییرمتغیر خاص برای تبدیل به معادلات همگن کارشناسی  چاه جازی چهارم (مجازی) دانلود
5 معادلات دیفرانسیل کامل کارشناسی  چاه جازی پنحم (مجازی) دانلود
6  تعریف فاکتورهای انتگرال گیری و روش های بدست آوردن فاکتورهای انتگرالگیری کارشناسی  چاه جازی ششم (مجازی) دانلود
7 روش های بدست آوردن فاکتورهای انتگرالگیری کارشناسی  چاه جازی هفتم (مجازی) دانلود
8 معادلات دیفرانسیل مرتبه اول کارشناسی  چاه جازی هشتم (مجازی) دانلود
9 معادلات قابل تبدیل به معادلات خطی مرتبه اول ( معادله برنولی ) کارشناسی  چاه جازی نهم (مجازی) دانلود
10 معادله ریکاتی کارشناسی  چاه جازی دهم (مجازی) دانلود
11 معادلات مرتبه اول که نسبت به مشتق حل نشده اند کارشناسی  چاه جازی یازدهم (مجازی) دانلود
12 معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر کارشناسی  چاه جازی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 حل معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت کارشناسی  چاه جازی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 معادلات خطی همگن مرتبه n با ضرایب ثابت کارشناسی  چاه جازی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 حل معادلات خطی همگن مرتبه n با ضرایب ثابت کارشناسی  چاه جازی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 معادلات خطی غیر همگن کارشناسی  چاه جازی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 روش ضرایب نامعین برای بدست آوردن جواب خصوصی کارشناسی  چاه جازی هفدهم (مجازی) دانلود
18 روش عمومی برای حل معادلات دیفرانسیل غیرهمگن (روش تغییر پارامتر) کارشناسی  چاه جازی هجدهم (مجازی) دانلود
19 حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در حالت خاص کارشناسی  چاه جازی نوزدهم (مجازی) دانلود
20 معادلات کشی کارشناسی  چاه جازی بیستم (مجازی) دانلود
21 تبدیل لاپلاس کارشناسی  چاه جازی بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 تبدیل لاپلاس کارشناسی  چاه جازی بیست و دوم (مجازی) دانلود
23 تبدیل لاپلاس مشتق و انتگرال کارشناسی  چاه جازی بیست و سوم (مجازی) دانلود
24  قضایای انتقال کارشناسی  چاه جازی بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25 مشتق گیری از تبدیل لاپلاس، انتگرال گیری از تبدیل لاپلاس، کانولوشن کارشناسی  چاه جازی بیست و پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0