پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تحلیل سازه ها 1  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 پایداری، ناپایداری و درجه نامعینی سازه ها 1 کارشناسی مهندس قره باغی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 پایداری، ناپایداری و درجه نامعینی سازه ها 2 کارشناسی مهندس قره باغی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
3 پایداری، ناپایداری و درجه نامعینی سازه ها 3 کارشناسی مهندس قره باغی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 رسم نمودار نیروهای داخلی 1 کارشناسی مهندس قره باغی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
5 رسم نمودار نیروهای داخلی 2 کارشناسی مهندس قره باغی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 حل تمرين ١ (خانم خيدان) کارشناسی مهندس قره باغی ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7 حل تمرين ٢ (خانم خيدان) کارشناسی مهندس قره باغی هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
8 تحلیل خرپاها 1 کارشناسی مهندس قره باغی هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
9 تحلیل خرپاها 2 کارشناسی مهندس قره باغی نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
10 تحلیل خرپاها 3 کارشناسی مهندس قره باغی دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
11 حل تمرین 3 (خانم خیدان) کارشناسی مهندس قره باغی یازدهم (مجازی) دانلود
12 روش خط تأثیر- 1 کارشناسی مهندس قره باغی دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
13 روش خط تأثیر- 2 کارشناسی مهندس قره باغی سیزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
14 روش خط تأثیر- 3 کارشناسی مهندس قره باغی چهاردهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
15 روش خط تأثیر- 4 کارشناسی مهندس قره باغی پانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
16 روش خط تأثیر- 5 کارشناسی مهندس قره باغی شانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
17 حل تمرین 4 (خانم خیدان) کارشناسی مهندس قره باغی هفدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
18 روش انتگرال دوبل- 1 کارشناسی مهندس قره باغی هجدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
19 روش انتگرال دوبل- 2 کارشناسی مهندس قره باغی نوزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
20 روش لنگر سطح- 1 کارشناسی مهندس قره باغی بیستم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
21 روش لنگر سطح- 2 کارشناسی مهندس قره باغی بیست و یکم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
22 روش تیرمزدوج- 1 کارشناسی مهندس قره باغی بیست و دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
23 روش تیرمزدوج- 2 کارشناسی مهندس قره باغی بیست و سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
24 حل تمرين ٥ (خانم خيدان) کارشناسی مهندس قره باغی بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25 روش کارو انرژی- 1 کارشناسی مهندس قره باغی بیست و پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
26 روش کار مجازی- 1 کارشناسی مهندس قره باغی بیست و ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
27 روش کار مجازی- 2 کارشناسی مهندس قره باغی بیست و هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
28 روش کار مجازی- 3 کارشناسی مهندس قره باغی بیست و هشتم  (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تحلیل سازه ها 2  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کار مجازی کارشناسی مهندس قره باغی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 قضایای کاستلیانو و بتی-ماکسول کارشناسی مهندس قره باغی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
3 روش نیرو- 1 کارشناسی مهندس قره باغی  سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
4 روش نیرو- 2 کارشناسی مهندس قره باغی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پیوست
5 روس نیرو - 3 کارشناسی مهندس قره باغی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
6 روش نیرو- 4 کارشناسی مهندس قره باغی ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
پارت پنجم
7 روش شیب-افت - 1 کارشناسی مهندس قره باغی  هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
پارت پنجم
8 روش شیب-افت - 2 کارشناسی مهندس قره باغی  هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
9 روش شیب-افت - 3 کارشناسی مهندس قره باغی  نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
10 روش شیب-افت - 4 کارشناسی مهندس قره باغی  دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
11 روش شیب-افت - 5 کارشناسی مهندس قره باغی  یازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
12 روش توزیع لنگر - 1 کارشناسی مهندس قره باغی دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
13 روش توزیع لنگر - 2 کارشناسی مهندس قره باغی  سیزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
14 روش توزیع لنگر - 3 کارشناسی مهندس قره باغی  چهاردهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
15 روش توزیع لنگر - 4 کارشناسی مهندس قره باغی  پانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
16 حلیل تقریبی سازه ها کارشناسی مهندس قره باغی  شانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
17 تحلیل سازه های متقارن- 1 کارشناسی مهندس قره باغی  هفدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
18 تحلیل سازه های متقارن- 2 کارشناسی مهندس قره باغی  هجدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
19 تحلیل سازه های متقارن- 3 کارشناسی مهندس قره باغی  نوزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
20 خط تاثیر کیفی سازه های نامعین کارشناسی مهندس قره باغی  بیستم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
21 حل تمرین 1 (خ خیدان) کارشناسی مهندس قره باغی  بیست و یکم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
22 حل تمرین 2 (خ خیدان) کارشناسی مهندس قره باغی  بیست و دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
23 حل تمرین 3 (خ خیدان) کارشناسی مهندس قره باغی  بیست و سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
24 تحلیل ماتریسی سازه ها- 1 کارشناسی مهندس قره باغی  بیست و چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
25 تحلیل ماتریسی سازه ها- 2 کارشناسی مهندس قره باغی  بیست و پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
26 تحلیل ماتریسی سازه ها- 3 کارشناسی مهندس قره باغی  بیست و ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
جزوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0