پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معادلات دیفرانسیل - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معادلات دیفرانسیل جدایی پذیر کارشناسی دکتر نجفیان سوم دانلود
2 معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خطی کارشناسی دکتر نجفیان چهارم دانلود
3 معادلات برنولی کارشناسی دکتر نجفیان پنجم دانلود
4 معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع کامل کارشناسی دکتر نجفیان ششم دانلود
5 یافتن عامل انتگرال ساز کارشناسی دکتر نجفیان هفتم دانلود
6 معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه n کارشناسی دکتر نجفیان هشتم دانلود
7 فصل دوم معادلات مرتبه دوم و بالاتر کارشناسی دکتر نجفیان نهم دانلود
8 یافتن پاسخ خصوصی معادلات دیفرانسیل غیر همگن کارشناسی دکتر نجفیان دهم دانلود
9 جواب خصوصی معادلات ناهمگن کارشناسی دکتر نجفیان یازدهم دانلود
10  معادلات حل معادلات درجه دوم کارشناسی دکتر نجفیان دوازدهم دانلود
11  معادلات سری های توانی کارشناسی دکتر نجفیان سیزدهم دانلود
12 معادلات تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر نجفیان چهاردهم دانلود
13 معادلات ادامه تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر نجفیان پانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیگنال ها و سیستم ها - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سیگنال های پیوسته و گسسته در زمان کارشناسی دکتر نجفیان سوم دانلود
2 معرفی سیگنالهای مهم کارشناسی دکتر نجفیان چهارم دانلود
3  خواص سیستم ها کارشناسی دکتر نجفیان پنجم دانلود
4 سیستم های LTI کارشناسی دکتر نجفیان ششم دانلود
5 خواص سستم های LTIبا توجه به رابطه کانولوشن کارشناسی دکتر نجفیان هفتم دانلود
6 انتگرال کانولوشن کارشناسی دکتر نجفیان هشتم دانلود
7 توصیف سیستم ها با معادلات دیفرانسیل کارشناسی دکتر نجفیان نهم دانلود
8 موضوع تحلیل فوریه سیگنال های پیوسته در زمان متناوب کارشناسی دکتر نجفیان دهم دانلود
9 تحلیل فوریه سیگنالهای پیوسته در زمان متناوب کارشناسی دکتر نجفیان یازدهم دانلود
10  ادامه تحلیل فوریه سیگنالهای  متناوب کارشناسی دکتر نجفیان دوازدهم دانلود
11 تحلیل فوریه سیگنال های پیوسته در زمان نامتناوب کارشناسی دکتر نجفیان سیزدهم دانلود
12  تحلیل فوریه سیگنالهای گسسته درزمان کارشناسی دکتر نجفیان چهاردهم دانلود
13  ادامه تحلیل فوریه سیگنالهای گسسته کارشناسی دکتر نجفیان پانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0