پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جامعه شناسی شیلاتی - گروه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مفاهیم جامعه شناسی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی سوم دانلود
2 مفاهیم جامعه شناسی شیلاتی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی چهارم دانلود
3 جامعه شناسی صیادان1 کارشناسی دکتر موسوی ده موردی پنجم دانلود
4 جامعه شناسی صیادان 2 کارشناسی دکتر موسوی ده موردی ششم دانلود
5 نظام های بهره برداری و ساختارهای اجتماعی آنها کارشناسی دکتر موسوی ده موردی هفتم دانلود
6 نظام هاتی بهره برداری سواحل جنوب کشور کارشناسی دکتر موسوی ده موردی هشتم دانلود
7 مدیریت نوین شیلاتی با منظر جامعه شناسی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی نهم دانلود
8 جامعه شناسی کلان شیلاتی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی دهم دانلود
9 جامعه شناسی کلان شیلاتی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی یازدهم دانلود
10 جامعه شناسی کلان شیلاتی  کارشناسی دکتر موسوی ده موردی دوازدهم دانلود
11

جامعه شناسی کلان شیلاتی

کارشناسی دکتر موسوی ده موردی سیزدهم دانلود
12 جامعه شناسی کلان شیلاتی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی چهاردهم دانلود
13 جامعه شناسی کلان شیلاتی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی پانزدهم دانلود
14 جامعه شناسی کلان شیلاتی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی شانزدهم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوم شناسی آبزیان  - گروه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 بوم شناسی فیتوپلانکتونها کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی پنجم دانلود
2 بوم شناسی زئوپلانکتون ها کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی ششم دانلود
3 بوم شناسی زئوپلانکتونها کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی هفتم دانلود
4 بوم شناسی زئوپلانکتونها کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی هشتم دانلود
5  بوم شناسی ماهیان کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی نهم دانلود
6 بوم شناسی ماهیان کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی دهم دانلود
7 بوم شناسی ماهیان کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی یازدهم دانلود
8 بوم شناسی ماهیان کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی دوازدهم دانلود
9  بوم شناسی ماهیان کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی سیزدهم دانلود
10 بوم شناسی ماهیان کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی چهاردهم دانلود
11 بوم شناسی ماهیان کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی پانزدهم دانلود
12 بوم شناسی ماهیان کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی شانزدهم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت صید پایدار  - گروه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اصول مدیریت صید پایدار کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی سوم دانلود
2 ملاحظات اجرایی مدیریت صید پایدار کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی چهارم دانلود
3 انواع روشهای مدیریت صید پایدار کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی پنجم دانلود
4 مدیریت صید با استفاده از مناطق حفاظت شده دریایی کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی ششم دانلود
5 مدیریت اکوسیستم محور صید کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی هفتم دانلود
6 مدیریت صید اکوسیستم محور  کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی هشتم دانلود
7

 مدیریت صید پایدار با منظر مدیریت صید ضمنی

کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی نهم دانلود
8 مدیریت صید پایدار با منظر مدیریت صید ضمنی کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی دهم دانلود
9 مدیریت صید پس از برداشت کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی یازدهم دانلود
10 مدیریت صید پس از برداشت کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی دوازدهم دانلود
12 مدیریت صید پایدار جامعه محور کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی سیزدهم دانلود
13 مدیریت صید پایدار جامعه محور کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی چهاردهم دانلود
14  رویکردهای مدیریت صید پایدار در آبهای سرزمینی ایران کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی پانزدهم دانلود
15 رویکردهای مدیریت صید پایدار در دریای خزر کارشناسی ارشد دکتر موسوی ده موردی شانزدهم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان آبزی - گروه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ارتباطات متقابل گیاهان آبزی با سایر موجودات کارشناسی دکتر موسوی ده موردی اول (مجازی) دانلود
2 پرورش جلبک گراسیلاریا کارشناسی دکتر موسوی ده موردی دوم (مجازی) دانلود
3 کشت و پرورش ماکرو جلبک گاسیلاریا کارشناسی دکتر موسوی ده موردی سوم (مجازی) دانلود
4 عوامل موثر در کشت و تکثیر گیاهان آبزی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی چهارم (مجازی) دانلود
5 انواع روشهای تکثیر و محیط کشت گیاهان آبزی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی پنجم (مجازی) دانلود
6 روشهای تکیر و پرورش برخی از گیاهان آبزی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی ششم (مجازی) دانلود
7 روش های تکثیر و پرورش برخی از گیاهان آبزی کارشناسی دکتر موسوی ده موردی هفتم (مجازی) دانلود
8 بیماریها و آفات گیاهان آبزی و روشهای مهار آنها کارشناسی دکتر موسوی ده موردی هشتم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0