پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تکثیر و پرورش تکمیلی آبزیان - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 غدد درون ریز میگو کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد اول (مجازی) دانلود
2 انتخاب محل کارگاه تکثیر کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد دوم (مجازی) دانلود
3 فرایند عمومی تکثیر میگو کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد سوم (مجازی) دانلود
4 مدیریت مولدین1 کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد چهارم (مجازی) دانلود
5 مدیریت مولدین 2 کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد پنجم (مجازی) دانلود
6 تغذیه لاروی کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد ششم (مجازی) دانلود
7 نیازهای لاروی و حمل و نقل کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد هفتم (مجازی) دانلود
8 بررسی کیفیت پست لاروها کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد هشتم (مجازی) دانلود
9 سیستم های پرورش میگو کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد نهم (مجازی) دانلود
10 ماده سازی استخر ها کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد دهم (مجازی) دانلود
11 انواع استخرها کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد یازدهم (مجازی) دانلود
12 مدیریت تغذیه کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد دوازدهم (مجازی) دانلود
13 طراحی کارگاه تکثیر کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد سیزدهم (مجازی) دانلود
14 میگوی بزرگ آب شیرین کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد چهاردهم (مجازی) دانلود
15 تکثیر و پرورش میگوی بزرگ آب شیرین کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد پانزدهم (مجازی) دانلود
16 تکثیر و پرورش میگوی بزرگ آب شیرین کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد شانزدهم (مجازی) دانلود
17 تکثیر و پرورش شاه میگوی آب شیرین کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد هفدهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

روش تحقیق - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ویژگی های تحقیق- انواع تحقیق- مراحل تحقیق کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد اول (مجازی) دانلود
2 فرضیه تحقیق کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد دوم (مجازی) دانلود
3 متغییر های تحقیق کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد سوم (مجازی) دانلود
4 مفهوم مطالعه در تحقیق کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد چهارم (مجازی) دانلود
5 پیشینه تحقیق کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد پنجم (مجازی) دانلود
6 روشهای نمونه برداری کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد ششم (مجازی) دانلود
7 جمع آوری داده ها کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد هفتم (مجازی) دانلود
8 تجزیه و تحلیلی داده ها کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد هشتم (مجازی) دانلود
9 تجزیه و تحلیلی داده ها کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد نهم (مجازی) دانلود
10 آزمون فرضیات کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد دهم (مجازی) دانلود
11 نوشتن گزارش تحقیق 1 کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد یازدهم (مجازی) دانلود
12 نوشتن گزارش تحقیق 2 کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد دوازدهم (مجازی) دانلود
13 پایان دادن به تحقیق 1 کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد سیزدهم (مجازی) دانلود
14 پایان دادن به تحقیق 2 کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد چهاردهم (مجازی) دانلود
15 پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد پانزدهم (مجازی) دانلود
16 پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد شانزدهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

هیدروتکنیک و طراحی استخرها - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انتخاب مکان آبزی پروری کارشناسی دکتر ضیایی نژاد اول (مجازی) دانلود
2  منابع آب کارشناسی دکتر ضیایی نژاد دوم (مجازی) دانلود
3 کیفیت آب و هیدروتکنیک1 کارشناسی دکتر ضیایی نژاد سوم (مجازی) دانلود
4 کیفیت آب و هیدروتکنیک2 کارشناسی دکتر ضیایی نژاد چهارم (مجازی) دانلود
5 بهسازی آب کارشناسی دکتر ضیایی نژاد پنجم (مجازی) دانلود
6 بهسازی آب و الزامات زیست محیطی کارشناسی دکتر ضیایی نژاد ششم (مجازی) دانلود
7 استخرهای خاکی کارشناسی دکتر ضیایی نژاد هفتم (مجازی) دانلود
8 ابعاد استخرها کارشناسی دکتر ضیایی نژاد هشتم (مجازی) دانلود
9 شکل استخر بر اساس توپوگرافی کارشناسی دکتر ضیایی نژاد نهم (مجازی) دانلود
10 شکل استخر و عمق کارشناسی دکتر ضیایی نژاد دهم (مجازی) دانلود
11 شیب استخر و دیواره ها کارشناسی دکتر ضیایی نژاد یازدهم (مجازی) دانلود
12 ساخت دیواره استخر کارشناسی دکتر ضیایی نژاد دوازدهم (مجازی) دانلود
13 ورودی و خروجی استخرها کارشناسی دکتر ضیایی نژاد سیزدهم (مجازی) دانلود
14 کانالهای دراز کارشناسی دکتر ضیایی نژاد چهاردهم (مجازی) دانلود
15 مخازن کارشناسی دکتر ضیایی نژاد پانزدهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0