پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ترمودینامیک - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه ای بر مباحث کارشناسی دکتر جهانی اول (مجازی) دانلود
2 بررسی نمودارهای حالت و تعادل و جداول ترمودینامیکی کارشناسی دکتر جهانی دوم (مجازی) دانلود
3 وضعیت ترمودینامیک کارشناسی دکتر جهانی سوم (مجازی) دانلود
4 وضعیت ترمودینامیک حل تمرین کارشناسی دکتر جهانی چهارم (مجازی) دانلود
5 کار ترمودینامیکی کارشناسی دکتر جهانی پنجم (مجازی) دانلود
6 قانون اول ترمودینامیکی کارشناسی دکتر جهانی ششم  (مجازی) دانلود
7 قانون اول ترمودینامیکی کارشناسی دکتر جهانی هفتم (مجازی) دانلود
8 حل تمرین قانون اول ترمودینامیکی کارشناسی دکتر جهانی هشتم (مجازی) دانلود
9 حل تمرین قانون اول ترمودینامیکی کارشناسی دکتر جهانی نهم (مجازی) دانلود
10 قانون دوم ترمودینامیکی کارشناسی دکتر جهانی دهم (مجازی) دانلود
11 ماشین و پمپ گرمایی کارشناسی دکتر جهانی یازدهم (مجازی) دانلود
12 حل تمرین کارشناسی دکتر جهانی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 فرایندهای برگشت پذیر و ناپذیر کارشناسی دکتر جهانی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 فرایندهای برگشت پذیر و ناپذیر کارشناسی دکتر جهانی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 آنتروپی کارشناسی دکتر جهانی پانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0