پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمع آوری آب - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه کارشناسی  دکتر مزین اول (مجازی) دانلود
فایل PDF
2 استحصال آب از آبخیزهای زمینی و مه کارشناسی دکتر مزین دوم (مجازی) دانلود
3 استحصال مه کارشناسی دکتر مزین سوم (مجازی) دانلود
4 مخازن کارشناسی دکتر مزین چهارم (مجازی) دانلود
5 استحصال آب از سطوح آبگیر کوچک کارشناسی دکتر مزین پنجم (مجازی) دانلود
6 استحصال آب از آبگیرهای کوچک کارشناسی دکتر مزین ششم (مجازی) دانلود
7 سطوح آبگیر کوچک کارشناسی دکتر مزین هفتم (مجازی) دانلود
8 سیستم های آبگیر برون مزرعه ای کارشناسی دکتر مزین هشتم (مجازی) دانلود
9 تورکینست کارشناسی دکتر مزین نهم (مجازی) دانلود
10 انواع دیگر ساختارهای جمع آوری آب کارشناسی دکتر مزین دهم (مجازی) دانلود
11 قنات کارشناسی دکتر مزین یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیدرولوژی کاربردی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توزیع احتمال کارشناسی  دکتر مزین اول (مجازی) دانلود
2 توزیع احتمال کارشناسی  دکتر مزین دوم (مجازی) دانلود
دانلود جزوه
3 توزیع احتمال کارشناسی  دکتر مزین سوم (مجازی) دانلود
دانلود جزوه
4 نفوذ کارشناسی  دکتر مزین چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
5 شاخص های نفوذ کارشناسی  دکتر مزین پنجم (مجازی) دانلود
6 جزوه فصل دوم-نفوذ کارشناسی  دکتر مزین - دانلود
7 شاخص فی کارشناسی  دکتر مزین ششم (مجازی) دانلود
8 شاخص دبلیو-زمان تمرکز کارشناسی  دکتر مزین هفتم (مجازی) پارت1
پارت2
9 برآورد رواناب کارشناسی  دکتر مزین هشتم (مجازی) پارت1
پارت2
10 حل تمرین کارشناسی  دکتر مزین نهم (مجازی) پارت1
پارت2
11 روش استدلالی- هیدروگراف کارشناسی  دکتر مزین دهم (مجازی) پارت1
پارت2
12 هیدروگراف و جداسازی آن کارشناسی  دکتر مزین یازدهم (مجازی) پارت1
پارت2
13 حل تمرین کارشناسی  دکتر مزین دوازدهم (مجازی) پارت1
پارت2
14 هیدروگراف واحد کارشناسی  دکتر مزین سیزدهم (مجازی) پارت1
پارت2
15 غییر مدت هیدروگراف واحد کارشناسی  دکتر مزین چهاردهم (مجازی) پارت1
پارت2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 عنوان تحقیق کارشناسی ارشد  دکتر مزین اول (مجازی) دانلود
2 بیان مسئله کارشناسی ارشد  دکتر مزین دوم (مجازی) دانلود
3 اهداف و فرضیات کارشناسی ارشد  دکتر مزین سوم (مجازی) دانلود
4 سابقه تحقیق کارشناسی ارشد  دکتر مزین چهارم (مجازی) دانلود
5 روش کار کارشناسی ارشد  دکتر مزین پنجم (مجازی) دانلود
6 نمونه برداری کارشناسی ارشد  دکتر مزین ششم (مجازی) دانلود
7 تجزیه و تحلیل داده ها کارشناسی ارشد  دکتر مزین هفتم (مجازی) دانلود
8 تجزیه و تحلیل داده ها کارشناسی ارشد  دکتر مزین هشتم (مجازی) دانلود
9 نتایج و بحث کارشناسی ارشد  دکتر مزین نهم (مجازی) دانلود
10 نگارش تحقیق کارشناسی ارشد  دکتر مزین دهم (مجازی) دانلود
11 نگارش تحقیق کارشناسی ارشد  دکتر مزین یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوب شناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مبانی رسوب شناسی کارشناسی ارشد  دکتر مزین اول (مجازی) دانلود
2 مبانی رسوب شناسی کارشناسی ارشد  دکتر مزین دوم (مجازی) دانلود
3 بافت رسوبی کارشناسی ارشد  دکتر مزین سوم (مجازی) دانلود
4 آنالیز اندازه دانه ها کارشناسی ارشد  دکتر مزین چهارم (مجازی) دانلود
فایل PDF
5 چولگی و کشیدگی کارشناسی ارشد  دکتر مزین پنجم (مجازی) دانلود
6 شکل دانه ها کارشناسی ارشد  دکتر مزین ششم (مجازی) دانلود
7 شکل و فابریک دانه کارشناسی ارشد  دکتر مزین هفتم (مجازی) دانلود
8 مکانیزم حمل کارشناسی ارشد  دکتر مزین هشتم (مجازی) دانلود
9 رسوبگذاری در محیط های آبی کارشناسی ارشد  دکتر مزین نهم (مجازی) دانلود
10 رسوبات بادی-یخچالی و گراویته ای کارشناسی ارشد  دکتر مزین دهم (مجازی) دانلود
11 رسوبگذاری در مخازن سدها کارشناسی ارشد  دکتر مزین یازدهم (مجازی) دانلود
12 رسوبگذاری در مخازن سدها کارشناسی ارشد  دکتر مزین دوازدهم (مجازی) دانلود
13 رسوبگذاری در مخازن سدها کارشناسی ارشد  دکتر مزین سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0