پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

روش اجزای محدود - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده اول دانلود
2 المان فنر کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده دوم دانلود پارت اول
دانلود پارت دوم
دانلود پارت سوم
دانلود پارت چهارم
3 المان میله کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده سوم دانلود پارت اول
دانلود پارت دوم
دانلود پارت سوم
دانلود پارت چهارم
4 المان خرپایی ۱ کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده چهارم دانلود پارت اول
دانلود پارت دوم
دانلود پارت سوم
5 المان خرپایی ۲ کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده پنجم دانلود پارت اول
دانلود پارت دوم
دانلود پارت سوم
دانلود پارت چهارم
دانلود پارت پنجم
6 نکات تکمیلی ۱ کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده ششم دانلود
7 نکات تکمیلی 2 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده هفتم دانلود
8 نکات تکمیلی 3 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده هشتم دانلود
9 نکات تکمیلی ۴ کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده نهم دانلود
10 نکات تکمیلی 5 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده دهم دانلود
11 نکات تکمیلی 6 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده یازدهم دانلود
12 نکات تکمیلی 7 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده دوازدهم دانلود
13 نکات تکمیلی 8 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده سیزدهم دانلود
14 المان خرپای سه بعدی کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده چهاردهم دانلود
15 المان تیر صفحه ای ۱ کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده پانزدهم دانلود
16 المان تیر صفحه ای 2 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده شانزدهم دانلود
17 المان تیر صفحه ای 3 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده هفدهم دانلود
18 المان تیر صفحه ای 4 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده هجدهم دانلود
19 تیر تیموشنکو ۱ کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده نوزدهم دانلود
20 تیر تیموشنکو 2 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیستم دانلود
21 بارهای گرهی معادل کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیست و یکم دانلود
22 تیر با انتهای مفصلی کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیست و دوم دانلود
23 المان قاب دو بعدی کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیست و سوم دانلود
24 المان قاب سه بعدی کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیست و چهارم دانلود
25 فشرده سازی استاتیکی کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیست و پنجم دانلود
26  المان CST کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیست و ششم دانلود
27 المان CST-ادامه کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیست و هفتم دانلود
28 المان Q4 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیست و هشتم دانلود
29 فرمولبندی ایزوپارامتریک کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده بیست و نهم دانلود
30 توابع شکل با درجه بالا ۱ کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده سی ام دانلود
31 توابع شکل با درجه بالا 2 کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده سی و یکم دانلود
32  انتگرال گیری عددی- پایان درس کارشناسی ارشد دکتر شهیدزاده سی و دوم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فولاد 2 - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تیر ورق 1 کارشناسی دکتر شهیدزاده اول دانلود
2 تیر ورق 2 کارشناسی دکتر شهیدزاده دوم دانلود
3 تیر ورق 3 کارشناسی دکتر شهیدزاده سوم دانلود
4 تیر ورق 4 کارشناسی دکتر شهیدزاده چهارم دانلود
5 تیر ورق 5 کارشناسی دکتر شهیدزاده پنجم دانلود
6 جوش ۱ کارشناسی دکتر شهیدزاده ششم دانلود
7 جوش 2 کارشناسی دکتر شهیدزاده هفتم دانلود
8 جوش 3 کارشناسی دکتر شهیدزاده هشتم دانلود
9 جوش 4 کارشناسی دکتر شهیدزاده نهم دانلود
10 جوش 5 کارشناسی دکتر شهیدزاده دهم دانلود
11  پیچ 1 کارشناسی دکتر شهیدزاده یازدهم دانلود
12  پیچ 2 کارشناسی دکتر شهیدزاده دوازدهم دانلود
13  پیچ 3 کارشناسی دکتر شهیدزاده سیزدهم دانلود
14  پیچ 4 کارشناسی دکتر شهیدزاده چهاردهم دانلود
15  اتصالات ۱ کارشناسی دکتر شهیدزاده پانزدهم دانلود
16  اتصالات 2 کارشناسی دکتر شهیدزاده شانزدهم دانلود
17  اتصالات 3 کارشناسی دکتر شهیدزاده هفدهم دانلود
۱۸ اتصالات ۴ کارشناسی دکتر شهیدزاده هجدهم دانلود
۱۹ اتصالات ۵ کارشناسی دکتر شهیدزاده نوزدهم دانلود
۲۰ اتصالات ۶ کارشناسی دکتر شهیدزاده بیستم دانلود
۲۱ اتصالات ۷ کارشناسی دکتر شهیدزاده بیست و یکم دانلود
۲۲ اتصالات ۸ کارشناسی دکتر شهیدزاده بیست و دوم دانلود
۲۳ اتصالات ۹ - پایان درس کارشناسی دکتر شهیدزاده بیست و سوم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0