پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فیزیولوژی گیاهی ۲- گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 پمپ ATP آز کارشناسی دکتر نظام آرمند پنجم (اول مجازی) دانلود
2 چرخه کالوین کارشناسی دکتر نظام آرمند ششم (دوم مجازی) پارت اول
پارت دوم
3 آنزیم های چرخه کالوین کارشناسی دکتر نظام آرمند هفتم (سوم مجازی) دانلود
فایل ppt
4 C4 و CAM کارشناسی دکتر نظام آرمند هشتم (چهارم مجازی) دانلود
فایل ppt
5 تنفس و متابولیسم چربی ها کارشناسی دکتر نظام آرمند نهم (پنجم مجازی) دانلود
فایل ppt
6 گلیکولیز و تخمیر کارشناسی دکتر نظام آرمند دهم (ششم مجازی) دانلود
7 چرخه اسید سیتریک کارشناسی دکتر نظام آرمند یازدهم (هفتم مجازی) دانلود
8 زنجیره انتقال الکترون  کارشناسی دکتر نظام آرمند دوازدهم (هشتم مجازی) دانلود
9 لیپیدها کارشناسی دکتر نظام آرمند سیزدهم (نهم مجازی) دانلود
10 چرخه سنتز اسیدچرب کارشناسی دکتر نظام آرمند چهاردهم (دهم مجازی) دانلود
11 چرخه گلی اکسیلات کارشناسی دکتر نظام آرمند پانزدهم (یازدهم مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فیزیولوژی گیاهی 1 - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تصاویر کلیدی فیزیولوژی گیاهی ۱ کارشناسی دکتر نظام آرمند چهارم (اول مجازی) دانلود
2 ادامه بحث عناصر کارشناسی دکتر نظام آرمند پنجم (دوم مجازی) دانلود
3 خاک های معدنی، رس های سیلیکاتی، فرایندهای بیوژئوشیمیایی ازت  کارشناسی دکتر نظام آرمند ششم (سوم مجازی) دانلود
4 نیترات رودکتاز - نیتریت رودکتاز کارشناسی دکتر نظام آرمند هفتم (چهارم مجازی) دانلود
5 همانند سازی با آمونیوم  کارشناسی دکتر نظام آرمند هشتم (پنجم مجازی) دانلود
6 تثبیت زیستی ازت کارشناسی دکتر نظام آرمند نهم (ششم مجازی) دانلود
7 آمیدها و اوروئیدها کارشناسی دکتر نظام آرمند دهم (هفتم مجازی) دانلود
8 همانندسازی سولفات کارشناسی دکتر نظام آرمند یازدهم (هشتم مجازی) دانلود
9 همانندسازی آهن کارشناسی دکتر نظام آرمند دوازدهم (نهم مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فیزیولوژی گیاهی 3 - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تنظیم کننده های رشد کارشناسی دکتر نظام آرمند چهارم (اول مجازی) دانلود
2 ژیبرلین کارشناسی دکتر نظام آرمند پنجم (دوم مجازی) دانلود
3 سیتوکنین کارشناسی دکتر نظام آرمند ششم (سوم مجازی) دانلود
4 آبسزیک (ABA) کارشناسی دکتر نظام آرمند هفتم (چهارم مجازی) دانلود
5 اتیلن کارشناسی دکتر نظام آرمند هشتم (پنجم مجازی) دانلود
6 گلدهی کارشناسی دکتر نظام آرمند نهم (ششم مجازی) دانلود
7 گرایش ها و ناستی ها کارشناسی دکتر نظام آرمند دهم (هفتم مجازی) دانلود
8  جنبش ها- تقسیم بندی براساس تشکیل گل کارشناسی دکتر نظام آرمند یازدهم (هشتم مجازی) دانلود
9 فیتوکروم، کالمودلین کارشناسی دکتر نظام آرمند دوازدهم (نهم مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

رشد و نمو  - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تنظیم کننده های رشد کارشناسی دکتر نظام آرمند چهارم (اول مجازی) دانلود
2 ژیبرلین کارشناسی دکتر نظام آرمند پنجم (دوم مجازی) دانلود
3 سیتوکنین کارشناسی دکتر نظام آرمند ششم (سوم مجازی) دانلود
4 آبسزیک (ABA) کارشناسی دکتر نظام آرمند هفتم (چهارم مجازی) دانلود
5 اتیلن کارشناسی دکتر نظام آرمند هشتم (پنجم مجازی) دانلود
6 گلدهی کارشناسی دکتر نظام آرمند نهم (ششم مجازی) دانلود
7 گرایش ها و ناستی ها کارشناسی دکتر نظام آرمند دهم (هفتم مجازی) دانلود
8 جنبش ها- تقسیم بندی براساس تشکیل گل کارشناسی دکتر نظام آرمند یازدهم (هشتم مجازی) دانلود
9 فیتوکروم، کالمودلین کارشناسی دکتر نظام آرمند دوازدهم (نهم مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

بیوشیمی  - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 متابولیسم لیپیده کارشناسی دکتر نظام آرمند سوم (اول مجازی) دانلود
2 بیوسنتز اسیدهای چرب کارشناسی دکتر نظام آرمند چهارم (دوم مجازی) دانلود
3 بیوسنتز کلسترول کارشناسی دکتر نظام آرمند پنجم (سوم مجازی) دانلود
4 مسیر پنتوز فسفات کارشناسی دکتر نظام آرمند ششم (چهارم مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0