پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اصول تکثیر و پرورش آبزیان - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تقسیم بندی ماهیان از نظر پرورشی کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی اول (مجازی) ورود به کلاس
2 تقسیم بندی انواع سیستم های آبزی پروری کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی دوم (مجازی) ورود به کلاس
3 روش های تولید آبزیان کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی سوم (مجازی) ورود به کلاس
4 عوامل غیر زنده مؤثر در محیط های پرورشی کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی چهارم (مجازی) ورود به کلاس
5 فیزیولوژی تکثیر، شناخت مواد تناسلی آبزیان کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی پنجم (مجازی) ورود به کلاس
6 تنظیم هورمونی رسیدگی جنسی، عدم موفقیت در تکثیر کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی ششم (مجازی) ورود به کلاس
7 هورمون تراپی، عوامل مؤثر بر لقاح، انکوباتورها کارشناسی دکتر امینی چرمهینی هفتم (مجازی) ورود به کلاس
8 تكامل جنيني و تحولات پس از لقاح کارشناسی دکتر امینی چرمهینی هشتم (مجازی) ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه تکمیلی آبزیان - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 رفتار تغذیه ای و تنظیم دریافت غذا کارشناسی ارشد  دکتر امینی چرمهینی اول (مجازی) ورود به کلاس
2 جذب غذا کارشناسی ارشد  دکتر امینی چرمهینی دوم (مجازی) ورود به کلاس
3 مواد خام و افزودنی های جیره آبزیان کارشناسی ارشد  دکتر امینی چرمهینی سوم (مجازی) ورود به کلاس
4 مواد افزودنی گیاهی جیره کارشناسی ارشد  دکتر امینی چرمهینی چهارم (مجازی) ورود به کلاس
5 فرمولاسیون جیره کارشناسی ارشد  دکتر امینی چرمهینی پنجم (مجازی) ورود به کلاس
6 ساخت غذا کارشناسی ارشد  دکتر امینی چرمهینی ششم (مجازی) ورود به کلاس
7 غذای تجاری آبزیان، تغذیه میگو کارشناسی ارشد  دکتر امینی چرمهینی هفتم (مجازی) ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول و روشهای صید آبزیان - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 خصوصیات زیستی و اکولوژیکی  آبزیان موثر در صید کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی اول (مجازی) دانلود
2 تقسیم بندی انواع روش های صید کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی دوم (مجازی) دانلود
3 ماهیگیری با انواع قلاب کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی سوم (مجازی) دانلود
4 جیگینگ، ترال کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی چهارم (مجازی) دانلود
5 صید پرساین کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی پنجم (مجازی) دانلود
6 تور گوشگیر و ترَمِل نت کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی ششم (مجازی) دانلود
7 تور پره کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی هفتم (مجازی) دانلود
8 تورهای ثابت ساحلی و قفس ها کارشناسی  دکتر امینی چرمهینی هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0