پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

استاتیک - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 قانون کسینوسها، قانون سینوسها، سیستمهای نیروی دو بعدی، مولفه های قائم نیرو کارشناسی دکتر امامی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 کتاب استاتیک ویرایش ششم - فایل PDF کارشناسی   فایل PDF دانلود
3 راهنمای حل مسائل استاتیک ویرایش ششم - فایل PDF کارشناسی   فایل PDF دانلود
4 صفحات 8-1 جزوه استاتیک کارشناسی   فایل PDF دانلود
5 مثال از سیستمهای نیروی دوبعدی کارشناسی دکتر امامی دوم (مجازی) دانلود
6 گشتاور کارشناسی دکتر امامی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7 حل مسأله از گشتاور، کوپل کارشناسی دکتر امامی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
8 صفحات 11-9 جزوه استاتیک کارشناسی - فایل PDF دانلود
9 حل مسأله استاتیک-کوپل کارشناسی دکتر امامی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
10 فایل pdf حل مسأله استاتیک-کوپل کارشناسی - فایل PDF دانلود
11 تصاویر کتاب استاتیک ویرایش ششم- صفحات 64-1 کارشناسی - - دانلود
12 برآیندها کارشناسی دکتر امامی ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
13 جزوه درس- صفحات 17-12 کارشناسی - - دانلود
14 حل مسأله از برآیندها (مسائل دو بعدی)     کارشناسی دکتر امامی هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
15 فایل pdf حل مسأله از برآیندها (مسائل دو بعدی) کارشناسی دکتر امامی   دانلود
16 سیستمهای نیروی سه بعدی کارشناسی دکتر امامی هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
17 گشتاور و کوپل در فضای سه بعدی کارشناسی دکتر امامی نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
18 حل مسئله استاتیک- سیستمهای نیروی سه بعدی کارشناسی دکتر امامی دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
19 تعادل در دو بعد کارشناسی دکتر امامی یازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
20 مسئله نمونه از تعادل دو بعدی کارشناسی دکتر امامی دوازدهم (مجازی) دانلود
21 جزوه درس صفحات 41-18 کارشناسی دکتر امامی - دانلود
22 حل مسأله استاتیک-تعادل دو بعدی کارشناسی دکتر امامی سیزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
22 فصل چهارم- سازه ها (خرپا به روش مفصل) کارشناسی دکتر امامی چهاردهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
23 حل مسأله خرپا به روش مفصل کارشناسی دکتر امامی پانزدهم (مجازی) دانلود
24 فصل چهارم- سازه ها (خرپا به روش مقاطع) کارشناسی دکتر امامی شانزدهم(مجازی) دانلود
25 حل مسأله خرپا به روش مقاطع کارشناسی دکتر امامی هفدهم (مجازی) دانلود
26 فصل پنجم- بارهای گسترده (مرکز جرم) کارشناسی دکتر امامی هجدهم (مجازی) دانلود
27 جزوه درس استاتیک صفحات 60-12 کارشناسی دکتر امامی - دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روشهای تولید و کارگاه - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ماشینکاری، هندسه ابزار کارشناسی دکتر امامی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 پاورپوینت درس- اسلایدهای 22-1 کارشناسی   فایل PPT دانلود
3 جزوه درس- صفحات 11-1 کارشناسی   فایل PDF دانلود
4 عمر ابزار، سیالات ماشینکاری کارشناسی دکتر امامی دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5 عملیات ماشینکاری- اره کاری کارشناسی دکتر امامی سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6  عملیات ماشینکاری (مته زنی، خزینه کاری، برقوکاری و قلاویزکاری) کارشناسی دکتر امامی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
7 جزوه درس روشهای تولید صفحات 29-12 کارشناسی دکتر امامی - دانلود
8 داخل تراشی کارشناسی دکتر امامی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
9 ماشین های مته کارشناسی دکتر امامی ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
10 تراشکاری کارشناسی دکتر امامی هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
11 محاسبات در تراشکاری کارشناسی دکتر امامی هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
12 صفحه تراشی کارشناسی دکتر امامی نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
13 فرزکاری کارشناسی دکتر امامی دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
14 محاسبات در فرزکاری کارشناسی دکتر امامی یازدهم (مجازی) دانلود
15 ماشین های CNC کارشناسی دکتر امامی دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
16 جزوه درس روشهای تولید و کارگاه صفحات 70-1 کارشناسی دکتر امامی - دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0