پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اگروفارستری  - گروه جنگلداری
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 پیشینه اگرووفارستری و سیستم های آمایش کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری اول (مجاری) دانلود
2 توصیف، تشخیص و طراحی سیستم کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری دوم (مجاری) دانلود
3 طبقه بندی سیستم های اگرووفارستری کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری سوم (مجاری) دانلود
4 شرایط اجتماعی-اقتصادی، نقش مردم و مشارکت اجتماعی کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری چهارم (مجاری) دانلود
5 ابزارهای تشخیص و روش های جمع آوری داده ها کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری پنجم (مجاری) دانلود
6 اگروفارستری در ایران کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری ششم (مجاری) دانلود
7 مسائل اجتماعی-اقتصادی کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری هفتم (مجاری) دانلود
8 ادامه مبحث مسائل اجتماعی اقتصادی کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری هشتم (مجاری) دانلود
9 روش های بررسی مسائل اجتماعی اقتصادی کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری نهم (مجاری) دانلود
10 ارزیابی و پایش دانش های بومی جنگل-دام کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری دهم (مجاری) دانلود
11 تکامل سیستم های اگروفارستری در آسیا و سیستم های جنگل-زراعت کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری یازدهم (مجاری) دانلود
12 فرصت ها و محدودیت های اقتصادی اگروفارستری کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری دوازدهم (مجاری) دانلود
13 گونه های چند منظوره و گونه های تثبیت ازت کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری سیزدهم (مجاری) دانلود
14 اثرات متقابل درخت و گیاهان زراعی کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری چهاردهم (مجاری) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم اداری - گروه جنگلداری
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعاریف مقدماتی علوم اداری و سیستم های ارتباطی کارشناسی دکتر زندبصیری اول (مجاری) دانلود
2 برنامه ریزی و سیستم های ارتباطی در علوم اداری کارشناسی دکتر زندبصیری دوم (مجاری) دانلود
3 نهادها و سازمان های اداری کارشناسی دکتر زندبصیری سوم (مجاری) دانلود
4 محتوی ارتباطی، پیام های ارتباطی و روش های ارتباطی کارشناسی دکتر زندبصیری چهارم (مجاری) دانلود
5 مخاطبان ارتباطی کارشناسی دکتر زندبصیری پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه مبحث مخاطبان ارتباطی کارشناسی دکتر زندبصیری ششم (مجازی) دانلود
7 نقشه سازی دست اندرکاران برای ارتباطات با مخاطبان کارشناسی دکتر زندبصیری هفتم (مجازی) دانلود
8 مرور و ارزیابی کارشناسی دکتر زندبصیری هشتم (مجازی) دانلود
9 ماتریس اهمیت و اثر در مخاطبین ارتباطی کارشناسی دکتر زندبصیری نهم (مجازی) دانلود
10 ارتباطات سازمانی، موانع ارتباطی و الگوهای ارتباطی کارشناسی دکتر زندبصیری دهم (مجازی) دانلود
11 مسائل علوم اداری و ارتباطات در منابع طبیعی کارشناسی دکتر زندبصیری یازدهم (مجازی) دانلود
12 ادامه بحث علوم اداری در زمینه تخصصی منابع طبیعی و جنگلداری کارشناسی دکتر زندبصیری دوازدهم (مجازی) دانلود
13 حدود قلمرو و اختیارات اقدامات اداری، مقررات و قوانین مربوطه کارشناسی دکتر زندبصیری سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0