پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تالوفیتها - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1
سیکل زندگی جلبک ها
کارشناسی احمدپور اول (مجازی) دانلود
2 جلبک های سبز-آبی کارشناسی احمدپور دوم (مجازی) دانلود
3 شاخه جلبک های سبز کارشناسی احمدپور سوم (مجازی) دانلود
4 شاخه جلبک های قهوه ای کارشناسی احمدپور چهارم (مجازی) دانلود
5 شاخه جلبک های قرمز کارشناسی احمدپور پنجم (مجازی) دانلود
6 مقدمه ای بر قارچ ها کارشناسی احمدپور ششم (مجازی) دانلود
7 ویژگی های سلولی قارچ ها کارشناسی احمدپور هفتم (مجازی) دانلود
8 قارچ های کاذب کارشناسی احمدپور هشتم (مجازی) دانلود
9 رده کیتریدیومیست ها کارشناسی احمدپور نهم (مجازی) دانلود
10 ادامه رده کیتریدیومیست ها کارشناسی احمدپور دهم (مجازی) دانلود
11 رده زیگومیست ها کارشناسی احمدپور یازدهم (مجازی) دانلود
12 اولین زیر رده از آسکومیست ها کارشناسی احمدپور دوازدهم (مجازی) دانلود
13 دومین زیر رده از آسکومیست ها کارشناسی احمدپور سیزدهم (مجازی) دانلود
14 آخرین زیر رده از آسکومیست ها کارشناسی احمدپور سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 اصول و روش های رده بندی گیاهان - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه-مفاهیم رده بندی کارشناسی احمدپور اول (مجازی) دانلود
2 تاریخچه علم رده بندی کارشناسی احمدپور دوم (مجازی) دانلود
3 دوره رده بندی فیلوژنی کارشناسی احمدپور سوم (مجازی) دانلود
4 قوانین نام گذاری جنس ها و گونه ها کارشناسی احمدپور چهارم (مجازی) دانلود
5 انواع تیپ در تاکسونومی کارشناسی احمدپور پنجم (مجازی) دانلود
6 منابع علمی و عملی در تاکسونومی گیاهی کارشناسی احمدپور ششم (مجازی) دانلود
7 نحوه جمع آوری گیاهان جهت مطالعات تاکسونومیکی کارشناسی احمدپور هفتم (مجازی) دانلود
8 آشنایی با کلیدهای شناسایی کارشناسی احمدپور هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مبانی بوم شناسی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اکوسیستم کارشناسی احمدپور اول (مجازی) دانلود
2 مقدمه ای بر توالی اکولوژیک کارشناسی احمدپور دوم (مجازی) دانلود
3 انواع توالی اکولوژیک کارشناسی احمدپور سوم (مجازی) دانلود
4 زنجیره های غذایی در اکوسیستم ها کارشناسی احمدپور چهارم (مجازی) دانلود
5 چرخه های بیوژئوشیمیایی کارشناسی احمدپور پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه چرخه ها - آشنایی با بیوم های جهان کارشناسی احمدپور ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه بیوم های جهان کارشناسی احمدپور هفتم (مجازی) دانلود
8 ادامه بیوم های جهان کارشناسی احمدپور هشتم (مجازی) دانلود
9 طبقه بندی های اقلیمی کارشناسی احمدپور نهم (مجازی) دانلود
10 آشنایی با معروفترین روش های طبقه بندی اقلیمی کارشناسی احمدپور دهم (مجازی) دانلود
11 شکل های زیستی گیاهان و طبقه بندی رانکایر کارشناسی احمدپور یازدهم (مجازی) دانلود
12 فاکتورهای اکولوژیکی کارشناسی احمدپور دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

قارچ شناسی  - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ویژگیهای عمومی قارچ ها کارشناسی احمدپور اول (مجازی) دانلود
2 روش های تکثیر در قارچ ها کارشناسی احمدپور دوم (مجازی) دانلود
3 شاخه قارچ های کاذب کارشناسی احمدپور سوم (مجازی) دانلود
4 رده کیتریدیومیست ها کارشناسی احمدپور چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه رده کیتریدیومیست ها کارشناسی احمدپور پنجم (مجازی) دانلود
6 رده زیگومیست ها کارشناسی احمدپور ششم (مجازی) دانلود
7 اولین زیر رده از آسکومیست ها کارشناسی احمدپور هفتم (مجازی) دانلود
8 زیر رده دوم آسکومیست ها کارشناسی احمدپور هشتم (مجازی) دانلود
9 زیر رده آخر اسکومیست ها کارشناسی احمدپور نهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0