پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شیمی معدنی 2 - گروه شیمی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 شیمی کوئوردیناسیون کارشناسی دکتر دهبانی پور اول دانلود
2 شیمی کوئوردیناسیون کارشناسی دکتر دهبانی پور دوم دانلود
3 شیمی کوئوردیناسیون کارشناسی دکتر دهبانی پور سوم دانلود
4 شیمی کوئوردیناسیون کارشناسی دکتر دهبانی پور چهارم دانلود
5 شیمی کوئوردیناسیون کارشناسی دکتر دهبانی پور پنجم دانلود
6 ایزومری کارشناسی دکتر دهبانی پور ششم دانلود
7 ایزومری کارشناسی دکتر دهبانی پور هفتم دانلود
8 ایزومری کارشناسی دکتر دهبانی پور هشتم دانلود
9 نظریه میدان بلور کارشناسی دکتر دهبانی پور نهم دانلود
10 نظریه میدان بلور کارشناسی دکتر دهبانی پور دهم دانلود
11  نظریه میدان بلور کارشناسی دکتر دهبانی پور یازدهم دانلود
12 نظریه میدان بلور کارشناسی دکتر دهبانی پور دوازدهم دانلود
13 نظریه میدان بلور کارشناسی دکتر دهبانی پور سیزدهم دانلود
14 نظریه میدان بلور کارشناسی دکتر دهبانی پور چهاردهم دانلود
15 نظریه میدان بلور کارشناسی دکتر دهبانی پور پانزدهم دانلود
16 خواص مغناطیسی ترکیبات کمپلکس کارشناسی دکتر دهبانی پور شانزدهم دانلود
17 خواص مغناطیسی ترکیبات کمپلکس کارشناسی دکتر دهبانی پور هفدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0