پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار برای تجارت - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی دکتر محمدی اول(مجازی) دانلود
2   کارشناسی دکتر محمدی دوم(مجازی) دانلود
3   کارشناسی دکتر محمدی سوم(مجازی) دانلود
4   کارشناسی دکتر محمدی چهارم (مجازی)
5 مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) کارشناسی دکتر محمدی پنجم(مجازی) دانلود
6 تحلیل رگرسیون خطی ساده - مثال های کاربردی کارشناسی دکتر محمدی ششم(مجازی) پارت 1
پارت 2
7 بررسی صحت مدل - استقلال مانده ها 1 کارشناسی دکتر محمدی هفتم(مجازی) دانلود
8  بررسی صحت مدل - آزمون کلموگروف - اسمیرنف کارشناسی دکتر محمدی هشتم(مجازی) دانلود
9 چند مثال کارشناسی دکتر محمدی نهم(مجازی) دانلود
10 ساختار کلی مدل بندی کارشناسی دکتر محمدی دهم (مجازی) پارت۱
پارت۲
11  سری های زمانی - مقدمه کارشناسی دکتر محمدی یازدهم(مجازی) دانلود
12 مدل ARMA کارشناسی دکتر محمدی دوازدهم(مجازی) دانلود
13 مدل  بندی ARIMA کارشناسی دکتر محمدی سیزدهم(مجازی) دانلود
14 سری های زمانی مانا کارشناسی دکتر محمدی چهاردهم(مجازی) دانلود
15 تشخیص مدل AR کارشناسی دکتر محمدی پانزدهم(مجازی) دانلود
16 چگالی نرمال دو متغیره کارشناسی دکتر محمدی شانزدهم(مجازی) دانلود
17 بررسی صحت مدل های ARMA کارشناسی دکتر محمدی هفدهم(مجازی) دانلود
18  تابع خودهمبستگی مدل (1)AR: تئوری و شبیه سازی کارشناسی دکتر محمدی هجدهم(مجازی) دانلود
19  تابع خودهمبستگی مدل میانگین متحرک: تئوری و شبیه سازی کارشناسی دکتر محمدی نوزدهم(مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیندهای تصادفی- گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی دکتر محمدی اول(مجازی) دانلود
2   کارشناسی دکتر محمدی دوم(مجازی) دانلود
3   کارشناسی دکتر محمدی سوم(مجازی) دانلود
4   کارشناسی دکتر محمدی چهارم(مجازی) دانلود
5 ادامه مرور مباحث گذشته - شروع تعریف فرایندهای تصادفی کارشناسی دکتر محمدی پنجم(مجازی)

پارت۱


پارت۲

6 فرایندهای تصادفی پواسون کارشناسی دکتر محمدی ششم(مجازی)

پارت۱


پارت۲

7 برخی ویژگی های فرایندهای تصادفی پواسون و تعریف فرایند حرکت براونی کارشناسی دکتر محمدی هفتم(مجازی)

پارت۱


پارت۲

8 زنجیرهای مارکف و احتمال های انتقال کارشناسی دکتر محمدی هشتم(مجازی)

پارت۱


پارت۲

9 زنجیر ارنفست کارشناسی دکتر محمدی نهم(مجازی) دانلود
10 برخی از ویژگی های زنجیر مارکف کارشناسی دکتر محمدی دهم(مجازی) دانلود
11 احتمال های انتقال n مرحله ای و برابری چپمن - کلموگروف کارشناسی دکتر محمدی یازدهم(مجازی) دانلود
12 رنجیر ارنفست تعدیل یافته و قدم زدن تصادفی کارشناسی دکتر محمدی دوازدهم(مجازی) دانلود
13 حالت های گذرا و بازگشتی کارشناسی دکتر محمدی سیزدهم(مجازی) دانلود
14 زمان اصابت کارشناسی دکتر محمدی چهاردهم(مجازی) دانلود
15 برخی ویژگی های حالت های گذرا کارشناسی دکتر محمدی پانزدهم(مجازی) دانلود
16 برخی ویژگی های حالت های بازگشتی کارشناسی دکتر محمدی شانزدهم(مجازی) دانلود
17 ادامه برخی ویژگیهای حالت ها و افراز فضای حالت کارشناسی دکتر محمدی هفدهم(مجازی) دانلود
18 احتمال های جذب کارشناسی دکتر محمدی هجدهم(مجازی) دانلود
19 فرایندهای شاخه ای کارشناسی دکتر محمدی نوزدهم(مجازی) دانلود
20 تابع مولد احتمال فرایند شاخه ای کارشناسی دکتر محمدی بیستم(مجازی) دانلود
21 تابع مولد احتمال فرایند های شاخه ای - ادامه کارشناسی دکتر محمدی بیست و یکم(مجازی) دانلود
22 پاسخ به سوال های دانشجویان کارشناسی دکتر محمدی بیست و دوم(مجازی) دانلود
23 زنجیر زاد و مرگ کارشناسی دکتر محمدی بیست و سوم(مجازی) دانلود
24 توزیع های مانا کارشناسی دکتر محمدی بیست و چهارم(مجازی) دانلود
25 توزیع مانای زنجیر ارنفست کارشناسی دکتر محمدی بیست و پنجم(مجازی) دانلود
26 توزیع مانای زنجیر زاد و مرگ کارشناسی دکتر محمدی بیست وششم(مجازی) دانلود
27 امید ریاضی تعداد مراحل بین دو ملاقات کارشناسی دکتر محمدی بیست وهفتم(مجازی) دانلود
28 قضیه ای در مورد امید تعداد مراحل بین دو ملاقات کارشناسی دکتر محمدی بیست وهشتم(مجازی) دانلود
29 فرآیندهای شاخه ای - توضیح دوباره کارشناسی دکتر محمدی بیست ونهم(مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش های چند متغیره پیوسته1- گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی دکتر محمدی اول(مجازی) دانلود
2 بردارها و ماتریس های تصادفی کارشناسی دکتر محمدی دوم(مجازی) دانلود
3 ماتریس همبستگی و افراز ماتریس ها کارشناسی دکتر محمدی سوم(مجازی) دانلود
4 بردار میانگین و ماتریس کواریانس ترکیب های خطی کارشناسی دکتر محمدی چهارم(مجازی) دانلود
5  تمرین های فصل کارشناسی دکتر محمدی پنجم(مجازی) دانلود
6 تمرین های فصل کارشناسی دکتر محمدی ششم(مجازی) دانلود
7 هندسه نمونه کارشناسی دکتر محمدی هفتم(مجازی) دانلود
8 امید ریاضی میانگین و ماتریس کواریانس نمونه کارشناسی دکتر محمدی هشتم(مجازی) دانلود
9 مقادیر نمونه ترکیبات خطی کارشناسی دکتر محمدی نهم(مجازی) دانلود
10 توزیع نرمال چند بعدی کارشناسی دکتر محمدی دهم(مجازی) دانلود
11 چگالی نرمال دو متغیره کارشناسی دکتر محمدی یازدهم(مجازی) دانلود
12 بیضی گون چگالی های نرمال کارشناسی دکتر محمدی دوازدهم(مجازی) دانلود
13 خواص دیگری از توزیع های نرمال چند متغیری کارشناسی دکتر محمدی سیزدهم(مجازی) دانلود
14 دو نتیجه راجع به توزیع افرازهای نرمال چند متغیری کارشناسی دکتر محمدی چهاردهم(مجازی) دانلود
15 توزیع شرطی بردارهای نرمال چند متغیری کارشناسی دکتر محمدی پانزدهم(مجازی) دانلود
16 بیان دو نتیجه راجع به توزیع های نرمال چند بعدی کارشناسی دکتر محمدی شانزدهم(مجازی) دانلود
17  برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم پارامترهای توزیع نرمال چند بعدی کارشناسی دکتر محمدی هفدهم(مجازی) دانلود
18 توزیع های نمونه ای میانگین و ماتریس کواریانس نمونه نرمال چند بعدی کارشناسی دکتر محمدی هجدهم(مجازی) دانلود
19 ارزیابی توزیع نرمال یک بعدی کارشناسی دکتر محمدی نوزدهم(مجازی) دانلود
20

چند مثال راجع به ارزیابی توزیع نرمال

کارشناسی دکتر محمدی بیستم(مجازی) دانلود
21 ارزیابی توزیع نرمال چند بعدی کارشناسی دکتر محمدی بیست و یکم(مجازی) دانلود
22 تبدیلاتی برای نرمال کردن تقریبی کارشناسی دکتر محمدی بیست و دوم(مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0