پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیوفیزیک - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 برهمکنش های مؤثر بر پیکربندی مولکول های زیستی کارشناسی دکتر بدر اول (مجازی) دانلود
2 مبحث طبقه بندی آمینواسیدها و تشکیل پیوند پپتیدی کارشناسی دکتر بدر دوم (مجازی) دانلود
3 ساختار سه بعدی از طریق  پروتئین ها کارشناسی دکتر بدر سوم (مجازی) دانلود
4 عوامل مؤثر بر پایداری و فولدینگ پروتئین ها کارشناسی دکتر بدر چهارم (مجازی) دانلود
5 انواع ساختارهای DNA کارشناسی دکتر بدر پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه بیوفیزیک اسیدهای نوکلئیک- مقدمه آنزیم ها کارشناسی دکتر بدر ششم (مجازی) دانلود
7 برهمکنش آنزیم سوبسترا- سینتیک آنزیمی کارشناسی دکتر بدر هفتم (مجازی) دانلود
8 بیوفیزیک غشاء کارشناسی دکتر بدر هشتم (مجازی) دانلود
9 بیوفیزیک انتقال مواد کارشناسی دکتر بدر نهم (مجازی) دانلود
10 ادامه بیوفیزیک انتقال مواد کارشناسی دکتر بدر دهم (مجازی) دانلود
11 بیوفیزیک تولید و تبدیل انرژی کارشناسی دکتر بدر یازدهم (مجازی) دانلود
12 روش های مطالعه خصوصیات فیزیکی سلول ها و ماکرومولکول ها کارشناسی دکتر بدر دوازدهم (مجازی) دانلود
13 ادامه روش های مطالعه خصوصیات فیزیکی سلول ها- میکروسکوپ الکترونی کارشناسی دکتر بدر سیزدهم (مجازی) دانلود
14 بیوفیزیک پرتوی-اشعه ایکس کارشناسی دکتر بدر چهاردهم (مجازی) دانلود
15 ادامه بیوفیزیک پرتوی-طیف بینی کارشناسی دکتر بدر پانزدهم (مجازی) دانلود
16 انواع روش های طیف سنجی-تفرق اشعه ایکس کارشناسی دکتر بدر شانزدهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ژنتیک مولکولی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ساختارهای مختلف مولکول DNA کارشناسی دکتر بدر اول (مجازی) دانلود
2 اندازه و ترکیب ژنوم کارشناسی دکتر بدر دوم (مجازی) دانلود
3 سازمان بندی ژنوم در پروکاریوت ها کارشناسی دکتر بدر سوم (مجازی) دانلود
4 سازمان بندی ژنوم در یوکاریوت ها کارشناسی دکتر بدر چهارم (مجازی) دانلود
5 مبحث سازمان بندی ژنوم-تاخوردن DNA کارشناسی دکتر بدر پنجم (مجازی) دانلود
6 مبحث همانند سازی DNA کارشناسی دکتر بدر ششم (مجازی) دانلود
7 مراحل همانند سازی DNA در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها کارشناسی دکتر بدر هفتم (مجازی) دانلود
8 همانندسازی به روش Rolling Circle  و D-Loop کارشناسی دکتر بدر هشتم (مجازی) دانلود
9 آسیب های DNA کارشناسی دکتر بدر نهم (مجازی) دانلود
10 انواع جهش های ژنتیکی کارشناسی دکتر بدر دهم (مجازی) دانلود
11 انواع سیستم های ترمیم DNA کارشناسی دکتر بدر یازدهم (مجازی) دانلود
12 ادامه سیستم های ترمیم- نوترکیبی DNA کارشناسی دکتر بدر دوازدهم (مجازی) دانلود
13 مهندسی ژنتیک کارشناسی دکتر بدر سیزدهم (مجازی) دانلود
14 ادامه مهندسی ژنتیک کارشناسی دکتر بدر چهاردهم (مجازی) دانلود
15 پروژه ژنوم انسان کارشناسی دکتر بدر پانزدهم (مجازی) دانلود
16 رونویسی ژنوم در پروکاریوت ها کارشناسی دکتر بدر شانزدهم (مجازی) دانلود
17 فرآیند پردازش mRNA کارشناسی دکتر بدر هفدهم (مجازی) دانلود
18 ترجمه و پروتئین سازی کارشناسی دکتر بدر هجدهم (مجازی) دانلود
19 ادامه پروتئین سازی در پروکاریوت ها کارشناسی دکتر بدر نوزدهم (مجازی) دانلود
20 تغییرات پس از ترجمه- تنظیم بیان ژن کارشناسی دکتر بدر بیستم (مجازی) دانلود
21 تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها - اپی ژنتیک کارشناسی دکتر بدر بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 روش های نوترکیبی در باکتری ها کارشناسی دکتر بدر بیست و دوم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0