پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فناوری تولید انواع کاغذ - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معرفی خصوصیات انواع کاغذ و شرایط لازم در تولید آنها کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 معرفي سيستم هاي پوشش دهي و لمينت كردن کاغذ و مقوا کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی چهارم ورود به کلاس
3 پوشش دهی با پلاستیک از طریق اکستروژن و آغشته سازی کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی پنجم ورود به کلاس
4 مقوای جعبه ای کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
5 مقوای کنگره ای کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی هفتم ورود به کلاس
6 پارامترهاي كنترلي توليد مقوای کنگره ای کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
7 شرايط چسب خوري مقوا كنگره اي کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
8 معرفی تست های مورد استفاده در ارزیابی کارتن کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس
9 عوامل محيطي موثر بر كيفيت مقوا و كاغذ کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی یازدهم و دوازدهم ورود به کلاس
10 کد گذاری رول ها، ریل ها، پالت های کاغذ کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی سیزدهم ورود به کلاس
11 تیشو، کاغذ هواساخته و فرآیند تولید آنها و کاغذهای مخصوص کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی چهاردهم ورود به کلاس
12 بررسی فیلم های آموزشی فناوری تولید انواع کاغذ کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی پانزدهم ورود به کلاس
13  ادامه بررسی فیلم های آموزشی فناوری تولید انواع کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی شانزدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاغذسازی ۲ - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 دستگاه های لازم برای آماده سازی خمیر از انواع خمیرکاغذ مصرفی کارشناسی دکتر رضایتی چهارم ورود به کلاس
2 تولیدکاغذ و مقوا 1-تاریخچه ماشین کاغذ و رولها کارشناسی دکتر رضایتی پنجم ورود به کلاس
3 پوشش رولهای در ماشین کاغذ کارشناسی دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
4 پارچه های ماشین کاغذ کارشناسی دکتر رضایتی هفتم ورود به کلاس
5 مواد اوليه براي كاغذسازي کارشناسی دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
6 مواد اوليه - پرکننده- براي كاغذسازي کارشناسی دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
7 مواد اوليه - پرکننده- براي كاغذسازي کارشناسی دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس
8 ویژگی های پرکننده ها براي كاغذسازي کارشناسی دکتر رضایتی یازدهم ورود به کلاس
9 آماده سازی استاک 1 کارشناسی دکتر رضایتی دوازدهم ورود به کلاس
10 آماده سازی استاک - غربالها و پاک کننده ها کارشناسی دکتر رضایتی سیزدهم ورود به کلاس
11 پالایش خمیرکاغذ کارشناسی دکتر رضایتی چهاردهم ورود به کلاس
12 پالایش خمیرکاغذ و اثر آن بر ویژگی های کاغذ کارشناسی دکتر رضایتی پانزدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موازنه جرم و انرژی - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معرفی کسر جرمی، کسر مولی و کسر حجمی کارشناسی دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 تبدیل واحدها، دما و فشار کارشناسی دکتر رضایتی چهارم و پنجم ورود به کلاس
3 معرفی واحد فشار-معادلات شیمیایی استیکیومتری کارشناسی دکتر رضایتی ششم و هفتم ورود به کلاس
4 مفاهیم موازنه جرم و انرژی کارشناسی دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
5 مفاهیم موازنه جرم و انرژی کارشناسی دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
6 موازنه مواد- سیستم با زیز سیستم- جریان برگشتی- کنارگذر- بازیابی و... کارشناسی دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس(پارت1)
ورود به کلاس(پارت2)
7 قانون گازهاي كامل کارشناسی دکتر رضایتی یازدهم ورود به کلاس
8 قانون گازهاي حقيقي و قانون دالتون – قانون آماگات کارشناسی دکتر رضایتی دوازدهم ورود به کلاس
9 نمودارهای فاز وضعیت یک ماده – فشار بخار-نقطه شبنم- نقطه حباب- دمای اشباع- فشار اشباع- گرمای نهان گرمای محسوس کارشناسی دکتر رضایتی سیزدهم و چهاردهم ورود به کلاس
10 موازنه انرژی کارشناسی دکتر رضایتی پانزدهم ورود به کلاس
11 موازنه عمومی انرژی  و آنتالپی کارشناسی دکتر رضایتی شانزدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های پیشرفته تولید کاغذ - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سیستم جریان نزدیک شو و جعبه تغذیه  و انواع آن در ماشین کاغذ کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 جعبه تغذیه در ماشین کاغذسازی کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی چهارم و پنجم ورود به کلاس
3 جعبه تغذیه و بخش شکل گیری کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
4 بخش شکل گیری کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی هفتم ورود به کلاس
5 ادامه بخش شکل گیری میز ماشین کاغذسازی کارشناسی ارشد  دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
6 ادامه بخش شکل گیری میز ماشین کاغذسازی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
7 کلوخه شدن و شکلگیری کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس
8 کلوخه شدن، ماندگاری و ذهکشی در کاغذسازی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی یازدهم ورود به کلاس
9  بریست رول؛ تیبل رول؛ فورمینگ رول کارشناسی ارشد دکتر رضایتی دوازدهم ورود به کلاس
10 تیبل رول؛ فویلها؛ فلت باکسها؛ درصد آبگیری در بخش های مختلف ماشین کاغذ؛ چرخه آب در صورت بسته بودن در مجتمع خمیر و کاغذ؛ سهم مصرف انرژِی در ماشین کاغذ  کارشناسی ارشد دکتر رضایتی سیزدهم ورود به کلاس
11 پرس كاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی چهاردهم ورود به کلاس
12 ادامه مبحث پرس کردن و خشک کردن کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی پانزدهم ورود به کلاس
13 خشک کن کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی شانزدهم ورود به کلاس
14 تجهیزات آماذه سازی استاک و جیدمان آنها برای تولید انواع کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی هفدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری خمیرکاغذ - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انواع مواد لیگنوسلولزی و -خرده چوبها و شاخصهای کیفی اثرگذار آنها در تولید خمیرکاغذ کارشناسی دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 روشهای مکانیکی خمیرسازی کارشناسی  دکتر رضایتی چهارم و پنجم ورود به کلاس
3 خمیرسازی شمیایی(سولفیت) کارشناسی  دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
4 خمیرسازی کرافت کارشناسی  دکتر رضایتی هفتم و هشتم ورود به کلاس
5 واکنشها و سینتیک خمیرسازی کرافت کارشناسی  دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس
6 خمیرسازی کرافت- مایع پخت و محاسبات آن کارشناسی  دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس
7 فاکتور H کارشناسی  دکتر رضایتی یازدهم ورود به کلاس
8 روابط بین عوامل موثر بر پخت کرافت بر ویسکوزیته  
 ؛ پارامترهاي اندازه گيري خواص خمير، فرآیند پیوسته و ناپیوسته
کارشناسی  دکتر رضایتی دوازدهم و سیزدهم ورود به کلاس
9 نفوذ مایع پخت و پخش در خرده چوب هنگام پخت کارشناسی  دکتر رضایتی چهاردهم ورود به کلاس
10 سیستم تغلیط لیکور سیاه، کوره آهک و کوره بازیابی کارشناسی  دکتر رضایتی پانزدهم ورود به کلاس
11 شستشو، پرس و رنگبری خمیرکاغذ کارشناسی دکتر رضایتی شانزدهم ورود به کلاس
12 جمع بندی مطالب خمیرکاغذ کارشناسی دکتر رضایتی هفدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی کاغذسازی - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 خواص شیمیایی لیگنین و استخراج آن کارشناسی ارشد دکتر رضایتی سوم ورود به کلاس
2 ادامه خواص شیمیایی لیگنین و استخراج آن کارشناسی ارشد دکتر رضایتی چهارم ورود به کلاس
3 شبکه الیاف سلولزی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی پنجم ورود به کلاس
4 مدلهاي توصيفي براي مقاومت كاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی ششم ورود به کلاس
5 فرآیند شکل گیری کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی هفتم ورود به کلاس
6 شیمی سطح و سیستم کاغذسازی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی هشتم ورود به کلاس
7 ادامه شیمی سطح و سیستم کاغذسازی کارشناسی ارشد دکتر رضایتی نهم ورود به کلاس(پارت1)
ورود به کلاس(پارت2)
8 افزودنی های شیمیایی در فرآیند تشکیل کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی دهم ورود به کلاس
9 ادامه افزودنی های شیمیایی در فرآیند تشکیل کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی یازدهم ورود به کلاس
10 رزينهاي مقاومت تر كاغذ و آهاردهي با روزين-آلوم کارشناسی ارشد دکتر رضایتی دوازدهم ورود به کلاس
11 پرداخت سطح کاغذ کارشناسی ارشد دکتر رضایتی سیزدهم ورود به کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0