پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ترویج و آموزش منابع طبیعی - گروه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کلیات کارشناسی دکتر آبرومند اول (مجازی) دانلود
2 تعاریف مفاهیم ترویجی کارشناسی دکتر آبرومند دوم (مجازی) دانلود
3  زمینه فعالیتهای ترویجی کارشناسی دکتر آبرومند سوم (مجازی) دانلود
4 ره یافت های ترویج کارشناسی دکتر آبرومند چهارم (مجازی) دانلود
5 سازمان های ترویجی کارشناسی دکتر آبرومند پنجم (مجازی) دانلود
6 روش های انفرادی آموزش ترویجی کارشناسی دکتر آبرومند ششم (مجازی)

دانلود

7 روش  های گروهی ترویجی کارشناسی دکتر آبرومند هفتم (مجازی) دانلود
8 مدیریت سازمان های ترویجی کارشناسی دکتر آبرومند هشتم (مجازی) دانلود
9 برنامه های ترویجی و معیارهای مروجان کارشناسی دکتر آبرومند نهم (مجازی) دانلود
10 ارزشیابی و نظارت نظام های ترویجی کارشناسی دکتر آبرومند دهم (مجازی) دانلود
11 فنون نیاز سنجی آموزشی کشاورزان کارشناسی دکتر آبرومند یازدهم (مجازی) دانلود
12 فنون نیاز سنجی آمورش ترویجی کارشناسی دکتر آبرومند دوازدهم (مجازی) دانلود
13 روشهای ارایه خدمات ترویجی به زنان کشاورز کارشناسی دکتر آبرومند سیزدهم (مجازی) دانلود
14 مروری برمفاهیم و تعاریف و فلسفه ترویج از دیدگاه های مختلف کارشناسی دکتر آبرومند چهاردهم (مجازی) دانلود
15 نواوری های فعالیت های ترویجی کارشناسی دکتر آبرومند پانزدهم (مجازی) دانلود
16 شرایط پذیرش نواوری کارشناسی دکتر آبرومند شانزدهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست فناوری فراورده های آبزیان - گروه  شیلات
ردیف 
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مبحث تدریس شده آنزیم های پروتئیاز و FPH کارشناسی ارشد دکتر آبرومند اول (مجازی) دانلود
2 خواص کاربردی کارشناسی ارشد دکتر آبرومند دوم (مجازی) دانلود
3 فراوری ماریناد کارشناسی ارشد دکتر آبرومند سوم (مجازی) دانلود
4 روشهای فراوری کیتین و کیتوزان و کاربرد های آن کارشناسی ارشد دکتر آبرومند چهارم (مجازی) دانلود
5 آنزیم های آبزیان کارشناسی ارشد دکتر آبرومند پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه مبحث نقش آنزیم ها در فراوری آبزیان کارشناسی ارشد دکتر آبرومند ششم (مجازی) دانلود
7 کاربرد فراوری آنزیم های آبزیان کارشناسی ارشد دکتر آبرومند هفتم (مجازی) دانلود
8 فراورد های تخمیری آیزیان. اصول آنالیز های عملی کارشناسی ارشد دکتر آبرومند هشتم (مجازی) دانلود
9 تولید سوریمی و دیگر فراورد های شیلاتی کارشناسی ارشد دکتر آبرومند نهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0