پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فیزیولوژی جانوری - گروه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ترشحی درون ریز کارشناسی  دکتر بنایی چهارم دانلود
2 فیزیولوژی سیستم گردش خون کارشناسی  دکتر بنایی پنجم دانلود
3 فیزیولوژی سیستم عصبی کارشناسی  دکتر بنایی ششم دانلود
4  فیزیولوژی سیستم کلیوی و تنظیم اسمزی کارشناسی  دکتر بنایی هفتم دانلود
5 فیزیولوژی سیستم گوارشی  کارشناسی  دکتر بنایی هشتم دانلود
6 فیزیولوژی متابولیسم کارشناسی  دکتر بنایی نهم دانلود
7 فیزیولوژی سیستم تنفسی کارشناسی  دکتر بنایی دهم دانلود
8 فیزیولوژی سیستم تولید مثلی کارشناسی  دکتر بنایی یازدهم دانلود
9 جنین شناسی قسمت اول کارشناسی  دکتر بنایی دوازدهم دانلود
10 ارزشیابی مستمر دانشجویان (1) کارشناسی  دکتر بنایی - دانلود
11   کارشناسی  دکتر بنایی سیزدهم دانلود
12  فیزیولوژی عضله و پوست کارشناسی  دکتر بنایی چهاردهم دانلود
13 زیست شناسی و فیزیولوژی میگوها - قسمت اول کارشناسی  دکتر بنایی پانزدهم دانلود
14 فیزیولوژی تولید مثل میگوها - قسمت دوم کارشناسی  دکتر بنایی شانزدهم دانلود
15 ارائه خانم ها فرخی، مکی و احمدی و آقای صادقی کارشناسی  دکتر بنایی هفدهم دانلود
16

ارائه دانشجویان آقایان کوتی، ... 

خانم اسماعیلی نیا، جعفری و ...

کارشناسی  دکتر بنایی هجدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیولوژی آبزیان - گرو ه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 غدد ترشحی درون ریز کارشناسی ارشد دکتر بنایی پنجم
2 فیزیولوژی سیستم تنفسی ماهیان کارشناسی ارشد دکتر بنایی ششم دانلود
3 فیزیولوژی سیستم عصبی کارشناسی ارشد دکتر بنایی هفتم دانلود
4 ادامه مبحث فیزیولوژی سیستم عصبی کارشناسی ارشد دکتر بنایی هشتم دانلود
5 فیزیولوژی گیرنده های حسی کارشناسی ارشد دکتر بنایی نهم دانلود
6  فیزیولوژی سیستم گوارشی کارشناسی ارشد دکتر بنایی دهم دانلود
7  فیزیولوژی متابولیسم مواد غذایی کارشناسی ارشد دکتر بنایی یازدهم دانلود
8 ارزشیابی مستمر دانشجویان (1) کارشناسی  دکتر بنایی - دانلود
9 فیزیولوژی سیستم دفعی و تنظیم اسمزی کارشناسی ارشد دکتر بنایی دوازدهم دانلود
10 فیزیولوژی تولید مثل ماهیان کارشناسی ارشد دکتر بنایی سیزدهم دانلود
11  آشنایی با زیست شناسی و فیزیولوژی میگوهای دریایی کارشناسی ارشد دکتر بنایی پانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با ابزار و ادوات صیادی - گرو ه  شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با طنابها در ابزار و ادوات صیادی کارشناسی دکتر بنایی چهارم دانلود
2 ویژگی الیاف سنتتیک کارشناسی دکتر بنایی پنجم دانلود
3 ویژگی طنابهای ساخته شده از الیاف مصنوعی کارشناسی دکتر بنایی ششم دانلود
4 آشنایی با ابزار صیادی - تور گوشگیر کارشناسی دکتر بنایی هفتم دانلود
5 فایل پاورپوینت مربوط به جلسات اول تا چهارم کارشناسی دکتر بنایی - دانلود
6 فایل PDF مربوط به کل درس کارشناسی دکتر بنایی - پارت 1
پارت 2
7 تور ترال کارشناسی دکتر بنایی هشتم دانلود
8 تورهای پیاله ای گردان و تورهای کششی ساحلی کارشناسی دکتر بنایی نهم دانلود
9 رشته قلاب ها کارشناسی دکتر بنایی دهم دانلود
10 تله های صیادی کارشناسی دکتر بنایی یازدهم دانلود
11  ارزشیابی مستمر دانشجویان (1) کارشناسی دکتر بنایی - دانلود
12 تور بالابرنده و تور سالیک- مرور کلی درس کارشناسی دکتر بنایی دوازدهم دانلود
13 صید جیگینگ، شن کش و ادوات مجهز به نور کارشناسی دکتر بنایی سیزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0