پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خاکشناسی - گروه محیط زیست و گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سنگها و تشکیل خاک، خاکهای رسی کارشناسی دکتر عبدی زاده سوم
2 خصوصیات فیزیکی خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده چهارم دانلود
3 ساختمان و بافت خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده پنجم دانلود
4 روابط وزنی-حجمی خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده ششم دانلود
5 چگالی خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده هفتم دانلود
6 آب در خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده هشتم دانلود
7  پتانسیل آب در خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده نهم دانلود
8 نمایه های رطوبتی خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده دهم دانلود
9 تبادل یونی کارشناسی دکتر عبدی زاده یازدهم دانلود
10 مبحث pH خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده دوازدهم دانلود
11 شوری در خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده سیزدهم دانلود
12 حاصلخیزی خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده چهاردهم دانلود
13 جزوه خاکشناسی کارشناسی دکتر عبدی زاده - دانلود
14 اکولوژی و مواد آلی خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده پانزدهم دانلود
15 حفاظت خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده شانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمین شناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انواع سنگها کارشناسی دکتر عبدی زاده پنجم دانلود
2 چین خوردگی و گسلها  کارشناسی دکتر عبدی زاده ششم پارت ۱
پارت ۲
3  آب های زیرزمینی  کارشناسی دکتر عبدی زاده هفتم دانلود
4 کارست  کارشناسی دکتر عبدی زاده هشتم دانلود
5 مقیاس زمانی زمین شناسی  کارشناسی دکتر عبدی زاده نهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آز زمین شناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فرسایش بادی کارشناسی دکتر عبدی زاده سوم دانلود
2 کانیها کارشناسی دکتر عبدی زاده چهارم دانلود
3 کانیهای کربناته و سولفیدی کارشناسی دکتر عبدی زاده پنجم دانلود
4 هالیدها و اکسیدها کارشناسی دکتر عبدی زاده ششم دانلود
5 کانیهای سولفاته و کانیهای سیلیکاته کارشناسی دکتر عبدی زاده هفتم دانلود
6 آلومینوسیلیکاته کارشناسی دکتر عبدی زاده هشتم دانلود
7 سیلیکاتهای ورقه ای کارشناسی دکتر عبدی زاده نهم دانلود
8 سیلیکاتهای داربستی کارشناسی دکتر عبدی زاده دهم دانلود
9 انواع سنگهای اذرین کارشناسی دکتر عبدی زاده یازدهم دانلود
10 انواع سنگهای رسوبی کارشناسی دکتر عبدی زاده دوازدهم دانلود
11 انواع سنگهای دگرگونی کارشناسی دکتر عبدی زاده سیزدهم دانلود
12 اقیانوسها کارشناسی دکتر عبدی زاده چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آز خاک شناسی - گروه محیط زیست و  گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اندازه گیری درصد رطوبت کارشناسی دکتر عبدی زاده پنجم دانلود
2 نمونه برداری از خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده ششم دانلود
3 دانه بندی خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده هفتم دانلود
4 هیدرومتری کارشناسی دکتر عبدی زاده هشتم دانلود
5 تعیین بافت خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده نهم دانلود
6 تعیین وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص حقیقی کارشناسی دکتر عبدی زاده دهم دانلود
7 تعیین اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک کارشناسی دکتر عبدی زاده یازدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0