پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بوم شناسی تالابها و رودخانه ها - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعریف و طبقه بندی تالابها کارشناسی قربان نیا دوم دانلود
2 ویژگیهای اکولوژیکی تالابها کارشناسی قربان نیا سوم دانلود
3 ویژگیهای اکولوژیکی تالابها کارشناسی قربان نیا چهارم دانلود
4 ارزش اکولوژیکی تالابها کارشناسی قربان نیا پنجم دانلود
5 نقش تالابها در تامین زیستگاه جانوران، روند انتقال انرژی کارشناسی قربان نیا ششم دانلود
6 ارزش اقتصادی و اجتماعی تالابها کارشناسی قربان نیا هفتم دانلود
7 ارزش اجتماعی و فرهنگی و تفرجی تالابها، آشنایی با موسسات بین المللی که در ارتباط با سیاستهای حفاظتی تالابها کار می کنند کارشناسی قربان نیا هشتم دانلود
8 قوانین و مقررات برای حفظ تالابها در سطح بین المللی، مفهوم امنیت و مرز تالابها کارشناسی قربان نیا نهم دانلود
9 قوانین و مقررات برای حفظ تالابها در سطح ملی، اثر مشارکت عمومی، مفهوم حق آبه تالابها و قوانین وضع شده در خصوص آن کارشناسی قربان نیا دهم دانلود
10 درجه تاثیر پذیری تالاب با توجه به وضعیت تالاب، عمده ترین تهدیدات تالابها کارشناسی قربان نیا یازدهم دانلود
11 آلودگی تالابها تحت تاثیر فاضلابهای صنایع مختلف و فاضلابها شهری، آلودگی حرارتی تالابها و اثرات آن کارشناسی قربان نیا دوازدهم دانلود
12 بیان مفهوم دامنه تحمل برای عوامل فیزیکی، شیمیایی، زیستی و انسانی برای موجودات آبزی، وضعیت تالاب ها در ایران و جهان، عوامل تهدید کننده تالابها، اثرات زیست محیطی خشک شدن تالابها کارشناسی قربان نیا سیزدهم دانلود
13 اثرات انسان بر تالابها و حفاظت تالابها، بهره برداری پایدار تالابها، راهکارهای عملی کاهش بحران تالابها،  وسعت تالابهای ایران، معرفی تالابهای ایران کارشناسی قربان نیا چهاردهم دانلود
14 دلایل عمده بحران زیست محیطی حوزه آبریز دریاچه ارومیه،  راهکارهایی برای کاهش بحران دریاچه ارومیه، خصوصیات دریاچه پریشان و آرال کارشناسی قربان نیا پانزدهم دانلود
15 آشنایی با برخی از تالابهای ایران و دلایل عمده بحران زیست محیطی آنها، آشنایی با برخی از دلایل نابودی تالابهای ایران کارشناسی قربان نیا شانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوم شناسی حیات وحش - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعاریف مفاهیمی از بوم شناسی حیات وحش
و برآورد جمعیت حیات وحش
کارشناسی قربان نیا دوم دانلود
2 تعریف شاخص های بوم شناسی حیات وحش کارشناسی قربان نیا سوم دانلود
3 رفتار شناسی مهره داران و سازگاری کارشناسی قربان نیا چهارم دانلود
4 رقابت و طعمه خواری، رفتار جانوران برای بقا کارشناسی قربان نیا پنجم دانلود
5  استراتژیهای طعمه و طعمه خواری کارشناسی قربان نیا ششم دانلود
6 عوامل موثر بر پراکنش و الگوی مکانی جانوران کارشناسی قربان نیا هفتم دانلود
7 علت پراکندگی جانوران، تکامل در امر ترجیح زیستگاه، عوامل محدود کننده پراکنش کارشناسی قربان نیا هشتم دانلود
8 اکوتیپ، مکانیسم جانوران در مقابل گرما، میدان اکولوژیک کارشناسی قربان نیا نهم دانلود
9 تاثیر دما در چرخه زندگی موجودات زنده، نیچ، پهنای آشیان اکولوژیک، تعریف شاخص هایی برای تخمین پهنای آشیان اکولوژیک  کارشناسی قربان نیا دهم دانلود
10 عوامل موثر بر تنوع زیستی اکوسیستم، انواع گونه ها از لحاظ حضور در منطقه، روشهای پژوهش در بوم شناسی کارشناسی قربان نیا یازدهم دانلود
11 جدول عمر، مدلهای ریاضی برای دستگاههای بوم شناختی، عکس العمل طعمه خوار به تراکم طعمه کارشناسی قربان نیا دوازدهم دانلود
12 رابطه تراکم و اندازه جمعیت طعمه خورده شده، انواع پراکندگی در حیات وحش، عوامل زیستی موثر در پراکنش حیات وحش کارشناسی قربان نیا سیزدهم دانلود
13 معرفی زیست بوم های کره زمین و شناسایی گونه های گیاهی و جانوری آنها کارشناسی قربان نیا چهاردهم دانلود
14 اقلیم های زیستی کره زمین، توالی اکوسیستم ها و اکوسیستم کشاورزی، جامعه اوج یا کلیماکس، یکسری مفاهیم و تعاریف بوم شناسی حیات وحش کارشناسی قربان نیا پانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

حمل و نقل و محیط زیست - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اهمیت و انواع حمل و نقل کارشناسی قربان نیا دوم دانلود
2 حمل و نقل پایدار کارشناسی قربان نیا سوم دانلود
3 فعالیتهای مختلف حمل و نقل کارشناسی قربان نیا چهارم دانلود
4 مسیریابی حمل و نقل کارشناسی قربان نیا پنجم دانلود
5 حمل و نقل و مصرف انرژی کارشناسی قربان نیا ششم دانلود
6 حمل و نقل و آلودگی هوا کارشناسی قربان نیا هفتم دانلود
7 حمل و نقل و آلودگی صوتی  و دیداری، حمل و نقل و اثرات زیست محیطی آن کارشناسی قربان نیا هشتم دانلود
8 اثرات حمل و نقل هوایی، اثرات حمل و نقل زمینی بر حیات وحش کارشناسی قربان نیا نهم دانلود
9 راهکارهای کاهش آلودگی صوتی، آلودگی هوا و آلودگی  آب ناشی از حمل و نقل،. راهکارهای کاهش اثرات تقطیع زیستگاه کارشناسی قربان نیا دهم دانلود
10 حمل و نقل مطلوب، راهکارهایی جهت کاهش اثرات آلودگی، تاکید بر فشرده سازی شهر، استراتژیهای مدیریت حمل و نقل کارشناسی قربان نیا یازدهم دانلود
11 ارزیابی اثرات توسعه برای پروژه های سازه ای در حمل و نقل، انواع آلودگیهای ناشی از پروژه های سازه ای حمل و نقل دریایی و آلودگی ناشی از کشتیها کارشناسی قربان نیا دوازدهم دانلود
12 آلاینده های ناشی از فعالیتهای مختلف حمل و نقل، اثرات پروژه های ساخت و ساز برای توسعه حمل و نقل دریایی بر روی سواحل دریاها و تالابها، اثرات بیولوژیکی فعالیتهای حمل و نقل کارشناسی قربان نیا سیزدهم دانلود
13 اثرات پروژه های ساخت و ساز بر اکولوژی و بیولوژی سواحل و آب دریا، و اثرات مضر آن بر روی انسان کارشناسی قربان نیا چهاردهم دانلود
14 اثرات پروژه های حمل و نقل بر توسعه اقتصادی و اجتماعی، اثرات کلی حمل و نقل بر محیط زیست  کارشناسی قربان نیا پانزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0