پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معادلات دیفرانسیل - دروس مشترک گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 روش تشخیص و حل معادلات دیفرانسیل جداشدنی کارشناسی دکتر موحدنیــا اول دانلود
2 معرفی توابع همگن کارشناسی دکتر موحدنیــا دوم دانلود
3 روش تشخیص معادلات دیفرانسیل همگن کارشناسی دکتر موحدنیــا سوم دانلود
4 روش حل معادلات دیفرانسیل همگن کارشناسی دکتر موحدنیــا چهارم دانلود
5 حل مثالی از معادلات دیفرانسیل همگن کارشناسی دکتر موحدنیــا پنجم دانلود
6 ادامه مبحث معادلات دیفرانسیل همگن کارشناسی دکتر موحدنیــا ششم دانلود
7 معادلات دیفرانسیل کامل: روش تشخیص کارشناسی دکتر موحدنیــا هفتم دانلود
8 معادلات دیفرانسیل کامل: روش حل کارشناسی دکتر موحدنیــا هشتم دانلود
9 حل مثال‌هایی از معادلات دیفرانسیل کامل کارشناسی دکتر موحدنیــا نهم دانلود
10 عامل انتگرال ساز کارشناسی دکتر موحدنیــا دهم دانلود
11 تکنیک مفید برای تبدیل معادلات دیفرانسیل غیر کامل به کامل کارشناسی دکتر موحدنیــا یازدهم دانلود
12 حل مثال‌هایی از عامل انتگرال ساز کارشناسی دکتر موحدنیــا دوازدهم دانلود
13 حل معادلات دیفرانسیل خطی- قسمت اول کارشناسی دکتر موحدنیــا سیزدهم دانلود
14 حل معادلات دیفرانسیل خطی - قسمت دوم کارشناسی دکتر موحدنیــا چهاردهم دانلود
15 حل معادلات دیفرانسیل برنولی
تبدیل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به اول
کارشناسی دکتر موحدنیــا پانزدهم دانلود
16 حل تمرین - ۱ کارشناسی دکتر موحدنیــا شانزدهم دانلود
17 فصل سوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی و بالاتر کارشناسی دکتر موحدنیــا هفدهم دانلود
18 حل معادله دیفرانسیل مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت کارشناسی دکتر موحدنیــا هجدهم دانلود
19 حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم همگن با ضرایب غیرثابت کارشناسی دکتر موحدنیــا نوزدهم دانلود
20 حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیر همگن با ضرایب ثابت - روش ضرایب نامعین کارشناسی دکتر موحدنیــا بیستم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
21 حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیرهمگن با ضرایب غیرثابت کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و یکم دانلود
22 تبدیلات لاپلاس کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و دوم دانلود
23 قضایای انتقال در تبدیلات لاپلاس کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و سوم/1 دانلود
24 لاپلاس مشتق و انتگرال کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و سوم/2 دانلود
25 معکوس لاپلاس کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و چهارم /1 دانلود
26 لاپلاس معکوس- روش تجزیه کسرها کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و چهارم /2 دانلود
27 لاپلاس- کانولوشن کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و چهارم /3 دانلود
28 حل معادلات دیفرانسیل و انتگرالی با استفاده از تبدیلات لاپلاس کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و پنجم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی 2 - دروس مشترک گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معرفی توابع برداری کارشناسی دکتر موحدنیــا اول دانلود
2 دامنه و حد توابع برداری کارشناسی دکتر موحدنیــا دوم دانلود
3 مشتق و انتگرال توابع برداری و چند مثال کارشناسی دکتر موحدنیــا سوم دانلود
4 کاربردهای فیزیکی توابع برداری کارشناسی دکتر موحدنیــا چهارم دانلود
5 انحنا یا خمیدگی کارشناسی دکتر موحدنیــا پنجم دانلود
6 رویه ها کارشناسی دکتر موحدنیــا ششم دانلود
7 مختصات استوانه‌ای کارشناسی دکتر موحدنیــا هفتم دانلود
8 مختصات کروی کارشناسی دکتر موحدنیــا هشتم دانلود
9 توابع چند متغیره: دامنه و برد کارشناسی دکتر موحدنیــا نهم دانلود
10 حد توابع دو متغیره کارشناسی دکتر موحدنیــا دهم پارت اول
پارت دوم
11 مشتقات جزیی کارشناسی دکتر موحدنیــا یازدهم دانلود
12 قاعده زنجیری و گرادیان کارشناسی دکتر موحدنیــا دوازدهم دانلود
13 مشتق جهتی کارشناسی دکتر موحدنیــا سیزدهم دانلود
14 کاربرد گرادیان کارشناسی دکتر موحدنیــا چهاردهم دانلود
15 مشتقات جزیی مراتب بالاتر کارشناسی دکتر موحدنیــا پانزدهم دانلود
16 نقطه بحرانی و اکسترمم نسبی توابع چند متغیره کارشناسی دکتر موحدنیــا شانزدهم دانلود
17 ازمون مشتق دوم برای تعیین اکسترمم نسبی توابع چند متغیره کارشناسی دکتر موحدنیــا هفدهم دانلود
18 اکسترمم مقید و ضرایب لاگرانژ کارشناسی دکتر موحدنیــا هجدهم دانلود
21 معرفی انتگرال دوگانه کارشناسی دکتر موحدنیــا نوزدهم دانلود
22 محاسبه انتگرال دوگانه کارشناسی دکتر موحدنیــا بیستم دانلود
23 تغییر متغیر در انتگرال دوگانه کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و یکم / 1 دانلود
24 حل انتگرال دوگانه قطبی کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و یکم / 2 دانلود
25 انتگرال سه گانه کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و دوم دانلود
26 میدان های برداری و انتگرال روی اشیا خمیده کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و سوم دانلود
27 انتگرال خم کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و چهارم / 1 دانلود
28 انتگرال کار کارشناسی دکتر موحدنیــا بیست و چهارم / 2 دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنالیز ریاضی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مفهوم مشتق کارشناسی دکتر موحد نیــــا اول دانلود
2 ماکزیمم و مینیمم موضعی کارشناسی دکتر موحد نیــــا دوم دانلود
3 قضیه مقدار میانگین و رول کارشناسی دکتر موحد نیــــا سوم دانلود
4 توابع لیپ شیتس، نزولی و صعودی کارشناسی دکتر موحد نیــــا چهارم دانلود
5 مقایسه توابع کارشناسی دکتر موحد نیــــا پنجم دانلود
6 مقدار میانی برای مشتق کارشناسی دکتر موحد نیــــا ششم دانلود
7 انتگرال کارشناسی دکتر موحد نیــــا هفتم دانلود
8 انتگرال ریمان اشتیل یتس کارشناسی دکتر موحد نیــــا هشتم دانلود
9 اثبات چند قضیه کارشناسی دکتر موحد نیــــا نهم دانلود
10 قضیه محک کوشی کارشناسی دکتر موحد نیــــا دهم دانلود
11 اثبات چند قضیه کارشناسی دکتر موحد نیــــا یازدهم دانلود
12 قضیه انتگرال ترکیب توابع - ویژگی های انتگرال کارشناسی دکتر موحد نیــــا دوازدهم دانلود
13 اولین قضیه حساب دیفرانسیل
قضیه مقدار میانگین برای انتگرال‌ها
کارشناسی دکتر موحد نیــــا سیزده دانلود
14 انتگرال ناسره کارشناسی دکتر موحد نیــــا چهاردهم دانلود
15 دنباله‌های توابع کارشناسی دکتر موحد نیــــا پانزدهم دانلود
16 همگرایی نقطه وار و یکنواخت کارشناسی دکتر موحد نیــــا شانزدهم دانلود
17 روش تشخیص همگرایی یکنواخت کارشناسی دکتر موحد نیــــا هفدهم دانلود
18 همگرایی یکنواخت و پیوستگی کارشناسی دکتر موحد نیــــا هجدهم دانلود
19 همگرایی یکنواخت و انتگرال کارشناسی دکتر موحد نیــــا نوزدهم دانلود
20 همگرایی یکنواخت و مشتق کارشناسی دکتر موحد نیــــا بیستم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی آنالیز ریاضی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل دوم- معرفی فضاهای متریک کارشناسی دکتر موحد نیــــا اول دانلود
2 حجره های k بعدی همسایگی، نقاط درونی و مجموعه باز کارشناسی دکتر موحد نیــــا دوم دانلود
3 نقطه حدی و مجموعه بسته کارشناسی دکتر موحد نیــــا سوم دانلود
4 قضایایی در خصوص باز یا بسته بودن مجموعه‌ها کارشناسی دکتر موحد نیــــا چهارم دانلود
5 ویژگی‌های بنیادین مجموعه های باز و بسته کارشناسی دکتر موحد نیــــا پنجم دانلود
6 تعریف بستار کارشناسی دکتر موحد نیــــا ششم دانلود
7 مجموعه های کامل، هاسدورف بودن فضاهای متریک و ... کارشناسی دکتر موحد نیــــا هفتم دانلود
8 فشردگی کارشناسی دکتر موحد نیــــا هشتم دانلود
9 ویژگی ها و قضایایی از مجموعه های فشرده کارشناسی دکتر موحد نیــــا نهم دانلود
10 همبندی کارشناسی دکتر موحد نیــــا دهم دانلود
11 دنباله صعودی و نزولی کارشناسی دکتر موحد نیــــا یازدهم دانلود
12 قضایایی در دنباله ها کارشناسی دکتر موحد نیــــا دوازدهم دانلود
13 قطر مجموعه ها کارشناسی دکتر موحد نیــــا سیزدهم دانلود
14 چند دنباله خاص کارشناسی دکتر موحد نیــــا چهاردهم / 1 دانلود
15 حد بالا و پایین کارشناسی دکتر موحد نیــــا چهاردهم / 2 دانلود
16 سری ها کارشناسی دکتر موحد نیــــا پانزدهم دانلود
17 آزمون هایی برای تعیین همگرایی سری ها کارشناسی دکتر موحد نیــــا شانزدهم دانلود
18 فصل چهارم - حد و پیوستگی کارشناسی دکتر موحد نیــــا هفدهم دانلود
19 ارتباط پیوستگی و مجموعه های باز و بسته کارشناسی دکتر موحد نیــــا هجدهم دانلود
20 ارتباط پیوستگی و فشردگی مجموعه ها کارشناسی دکتر موحد نیــــا نوزدهم دانلود
21 پیوستگی یکنواخت کارشناسی دکتر موحد نیــــا بیستم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0