پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

طراحی معماری و شهرسازی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با مفاهیم اولیه معماری کارشناسی مهندس ترابی اول (مجازی) دانلود
2 عناصر اصلی معماری  کارشناسی مهندس ترابی دوم (مجازی) دانلود
3 فرایند طراحی معماری  کارشناسی مهندس ترابی سوم (مجازی) دانلود
4 تقسیمات اقلیمی مختلف در ایران کارشناسی مهندس ترابی چهارم (مجازی) دانلود
5 معماری اقلیم های مختلف ایران کارشناسی مهندس ترابی پنجم (مجازی) دانلود
6 توضیح پروژه عملی کارشناسی مهندس ترابی ششم (مجازی) دانلود
7 کاربری های مختلف  معماری کارشناسی مهندس ترابی هفتم (مجازی) دانلود
8 کاربری های مختلف معماری _ تعاریف شهر کارشناسی مهندس ترابی هشتم (مجازی) دانلود
9 شهر و شهر سازی کارشناسی مهندس ترابی نهم (مجازی) دانلود
10 شهر و شهر سازی کارشناسی مهندس ترابی دهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0