پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مکانیک سیالات - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل دوم: استاتیک سیالات کارشناسی دکتر احمدیان فر اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت 4
پارت 5
فایل PDF
2 فصل دوم: استاتیک سیالات کارشناسی دکتر احمدیان فر دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت 4
پارت 5
پارت 6
فایل PDF
3 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
4 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر ششم (مجازی) دانلود
7 فصل 3 کارشناسی دکتر احمدیان فر هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل 3 کارشناسی دکتر احمدیان فر هشتم (مجازی) دانلود
9 فصل 3 کارشناسی دکتر احمدیان فر نهم  (مجازی) دانلود
10 فصل 3 کارشناسی دکتر احمدیان فر دهم (مجازی) دانلود
11 فصل 4 کارشناسی دکتر احمدیان فر یازدهم (مجازی) دانلود
12 فصل 4 کارشناسی دکتر احمدیان فر دوازدهم (مجازی) دانلود
13 فصل 4 کارشناسی دکتر احمدیان فر سیزدهم (مجازی) دانلود
14 فصل 4 کارشناسی دکتر احمدیان فر چهاردهم (مجازی) دانلود
15 فصل 1 (حل تمرین) کارشناسی دکتر احمدیان فر پانزدهم (مجازی) دانلود
16 فصل 2 (حل تمرین) کارشناسی دکتر احمدیان فر شانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
17 فصل 2 (حل تمرین) کارشناسی دکتر احمدیان فر هفدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
18 فصل 4 کارشناسی دکتر احمدیان فر هجدهم (مجازی) دانلود
19 فصل 4 کارشناسی دکتر احمدیان فر نوزدهم (مجازی) دانلود
20 فصل 3 (حل تمرین) کارشناسی دکتر احمدیان فر بیستم (مجازی) پارت 1
پارت 2
21 فصل 5 کارشناسی دکتر احمدیان فر بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 فصل 2 (حل تمرین) کارشناسی دکتر احمدیان فر بیست و دوم (مجازی) دانلود
23 فصل 3 (حل تمرین) کارشناسی دکتر احمدیان فر بیست و سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
24 فصل 3 (حل تمرین) کارشناسی دکتر احمدیان فر بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25 فصل 3 (حل تمرین) کارشناسی دکتر احمدیان فر بیست و پنجم (مجازی) دانلود
26 فصل 4 (حل تمرین) کارشناسی دکتر احمدیان فر بیست و ششم (مجازی) پارت 1
پارت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سدهای کوتاه - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول: سدها کارشناسی دکتر احمدیان فر اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت 4
فایل PDF
2 فصل اول: سدها کارشناسی دکتر احمدیان فر دوم (مجازی) پارت 1.1
پارت 1.2
پارت 1.3
پارت 2.1
پارت 2.2
پارت 2.3
پارت 2.4
3 فصل اول: سدها کارشناسی دکتر احمدیان فر سوم (مجازی) دانلود
4 فصل دوم کارشناسی دکتر احمدیان فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل دوم کارشناسی دکتر احمدیان فر پنجم  (مجازی) دانلود
6 فصل دوم کارشناسی دکتر احمدیان فر ششم (مجازی) دانلود
7 آموزش انجام پروژه کارشناسی دکتر احمدیان فر هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر هشتم (مجازی) دانلود
9 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر نهم (مجازی) دانلود
10 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر دهم (مجازی) دانلود
11 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر یازدهم (مجازی) دانلود
12 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر دوازدهم (مجازی) دانلود
13 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر سیزدهم (مجازی) دانلود
14 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر چهاردهم (مجازی) دانلود
15 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر پانزدهم (مجازی) دانلود
16 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر شانزدهم (مجازی) دانلود
17 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر هفدهم (مجازی) دانلود
18 فصل 2 کارشناسی دکتر احمدیان فر هجدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

هیدرولیک پیشرفته - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل دوم  کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر اول (مجازی) پارت 1.1
پارت 1.2
پارت 1.3
پارت 2.1
پارت 2.2
پارت 2.3
فایل PDF
2 فصل سوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر دوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
3 فصل چهارم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر سوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
4 فصل چهارم  کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر ششم (مجازی) دانلود
7 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هشتم (مجازی) دانلود
9   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر نهم (مجازی) دانلود
10   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر دهم (مجازی) دانلود
11   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر یازدهم (مجازی) دانلود
12   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر دوازدهم (مجازی) دانلود
13   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر سیزدهم (مجازی) دانلود
14   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر چهاردهم (مجازی) دانلود
15   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر پانزدهم (مجازی) دانلود
16   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر شانزدهم (مجازی) دانلود
17   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هفدهم (مجازی) دانلود
18   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هجدهم (مجازی) دانلود
19   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر نوزدهم (مجازی) دانلود
20   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیستم (مجازی) دانلود
21   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و یکم (مجازی) دانلود
22   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست دوم (مجازی) دانلود
23   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و سوم (مجازی) دانلود
24   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و پنجم (مجازی) دانلود
26   کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طراحی سازه های هیدرولیکی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
فایل PDF
2 فصل اول کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر دوم (مجازی) دانلود
3 فصل اول کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر سوم (مجازی) دانلود
4 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر ششم (مجازی) دانلود
7 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هشتم (مجازی) دانلود
9 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر نهم (مجازی) دانلود
10 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر دهم (مجازی) دانلود
11 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر یازدهم (مجازی) دانلود
12 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر دوازدهم (مجازی) دانلود
13 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر سیزدهم (مجازی) دانلود
14 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر چهاردهم (مجازی) دانلود
15 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر پانزدهم (مجازی) دانلود
16 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر شانزدهم (مجازی) دانلود
17 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هفدهم (مجازی) دانلود
18 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر هجدهم (مجازی) دانلود
19 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر نوزدهم (مجازی) دانلود
20 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیستم (مجازی) دانلود
21 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و دوم (مجازی) دانلود
23 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و سوم (مجازی) دانلود
24 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر احمدیان فر بیست و پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0