پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهسازی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مسیریابی کارشناسی دکتر عمادعلی اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
2 نقشه های راه: پلان،پروفیل طولی و عرضی کارشناسی دکتر عمادعلی دوم (مجازی)

پارت 1


پارت 2

3 محاسبه حجم عملیات خاکی، توضیحات منحنی برونکر کارشناسی دکتر عمادعلی سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
4 طراحی قوس های افقی کارشناسی دکتر عمادعلی چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
5 تعریف درجه قوس و نحوه محاسبه شعاع می نیمم قوس ها کارشناسی دکتر عمادعلی پنجم (مجازی) پارت 1
پارت 2
6 روش های پیاده کردن قوسهای افقی کارشناسی دکتر عمادعلی ششم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
7 اعمال دور (بربلندی) در قوس ها کارشناسی دکتر عمادعلی هفتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
8 حل تمرین مبحث عملیات خاکی کارشناسی دکتر عمادعلی هشتم (مجازی) دانلود
9 طراحی قوس های افقی مرکب کارشناسی دکتر عمادعلی نهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
10 طراحی قوس های معکوس کارشناسی دکتر عمادعلی دهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
11 حل تمرین قوس افقی ساده در تاریخ 16/02/99 بصورت آنلاین برگزار گردید کارشناسی دکتر عمادعلی یازدهم (مجازی) -
12 قوس های سرپانتین کارشناسی دکتر عمادعلی دوازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
13 قوس اتصال مرکب: طراحی و کاربردها کارشناسی دکتر عمادعلی سیزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
14  حل تمرین قوس های افقی (ساده، مرکب، اتصال، ...) کارشناسی دکتر عمادعلی چهاردهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
15 حل تمرین راهسازی کارشناسی دکتر عمادعلی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 طراحی و اجرای قوس های قائم کارشناسی دکتر عمادعلی شانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت 4
17 مؤلفه های ایمنی در طرح هندسی راه (بخش اول: فاصله دید) کارشناسی دکتر عمادعلی هفدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نقشه برداری - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مروری بر مفاهیم کلی کارشناسی دکتر عمادعلی اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
2 روشهای کلاسیک اندازه گیری فاصله کارشناسی دکتر عمادعلی دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
3 روشهای نوین اندازه گیری فاصله کارشناسی دکتر عمادعلی سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
4 تصحیحات اندازه گیری فاصله کارشناسی دکتر عمادعلی چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
5 مساحی کارشناسی دکتر عمادعلی پنجم (مجازی) پارت 1
پارت 2
6 ترازیابی (تعاریف) کارشناسی دکتر عمادعلی ششم (مجازی) پارت 1

پارت 2

7 روش های ترازیابی کارشناسی دکتر عمادعلی هفتم (مجازی) پارت 1

پارت 2

8 روش ترازیابی ساده کارشناسی دکتر عمادعلی هشتم (مجازی) پارت 1

پارت 2


پارت 3

9 روش ترازیابی تدریجی (پیمایشی) کارشناسی دکتر عمادعلی نهم(مجازی) پارت 1

پارت 2

10 ترازیابی هندسی به روش شعاعی و ترکیبی کارشناسی دکتر عمادعلی دهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
11 خطاها در عملیات ترازیابی؛ روش محاسبه و حذف خطای کلیماسیون کارشناسی دکتر عمادعلی یازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
12 روشهای سرشکنی و تعدیل خطا در ترازیابی کارشناسی دکتر عمادعلی دوازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
13 کاربردهای ترازیابی: تهیه مقاطع طولی و عرضی؛ ترسیم منحنی میزان کارشناسی دکتر عمادعلی سیزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
14  اندازه گیری زاویه؛ بخش اول : تعاریف کارشناسی دکتر عمادعلی چهاردهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
15  اندازه گیری زاویه؛ بخش دوم : مراحل اندازه گیری زاویه کارشناسی دکتر عمادعلی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 تمرین های درس نقشه برداری کارشناسی دکتر عمادعلی شانزدهم (مجازی) دانلود
17  اندازه گیری زاویه به روش کوپل قرائت کارشناسی دکتر عمادعلی هفدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
18 منحنی میزان، تعریف و خواص آن کارشناسی دکتر عمادعلی هجدهم (مجازی) دانلود
19 درونیابی(Interpolation) و کاربردهای آن؛ روش اجرایی تهیه نقشه توپوگرافی کارشناسی دکتر عمادعلی نوزدهم (مجازی) دانلود
20 تمرین و پروژه کارشناسی دکتر عمادعلی بیستم (مجازی) پارت 1
پارت 2
21 جزوه درس نقشه برداری کارشناسی دکتر عمادعلی - دانلود
22 حل تمرین نقشه برداری کارشناسی دکتر عمادعلی بیستم و یکم (مجازی) پارت 1
پارت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

کاربرد RS-GIS در مهندسی عمران  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سیستم های تصویر نقشه کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
2 سیستمهای تصویر کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
3 مقدمه ای بر سیستم GIS کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
4 مقدمه ای بر سیستم GIS کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی چهارم (مجازی) دانلود
5 مروری بر سیستم GIS کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی پنچم (مجازی) پارت 1
پارت 2
6 مروری بر سیستم GIS کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی ششم (مجازی) پارت 1
پارت 2
7 توپولوژی کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی هفتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
8 قوانین توپولوژی کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی هشتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
9 روشهای نمایش سه بعدی سطح زمین کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی نهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
10 ژئورفرنس کردن نقشه کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی دهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
11 منابع تهیه اطلاعات مکانی برای سیستم GIS کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی یازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
12 کاربردهای GIS در مهندسی آب کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی دوازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
13 مروري بر كاربردهاي RS_GIS در زمينه آب و بحث در مورد پروژه ها کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 كاربردهاي RS_GIS در مهندسي عمران کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی چهاردهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت 4
15 مقدمه اي بر روش سنجش از دور کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی پانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
16 مروري بر كاربردهاي سنجش از دور کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی شانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
17  بررسی مقالات کاربردی RS (بخش اول) کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی هفدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت 4
18  بررسی مقالات کاربردی RS (بخش دوم) کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی هجدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت4
19 بررسی مقالات در زمینه کاربرد RS در مباحث مرتبط با آب کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی نوزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
پارت4
20 مقدمه ای بر نرم افزار ARCGIS:  تهیه نقشه DEM از داده های ارتفاعی کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی بیستم (مجازی) پارت 1
پارت 2
21 تهیه نقشه های شیب، منحنی میزان، جهت، ... از DEM و کاربردهای آنها کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی بیست و یکم (مجازی) پارت 1
پارت 2
22 انواع Resolution در سیستم های سنجش از دور کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی بیست و دوم (مجازی) دانلود
23 انواع مدار ماهواره ها؛ تأثیرات اتمسفر بر سیگنال کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی بیست و سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
24 جزوات مبحث سنجش از دور کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی جزوه دانلود
24 توضیحاتی در خصوص کار با Shapefile کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی بیست و چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
پارت 3
25 کاربرد داده های ماهواره GRACE در مدیریت منابع آب (بخش اول) کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی بیست و پنجم (مجازی) دانلود
26 جزوه درس کاربرد RS_GIS کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی - دانلود
27 کاربرد داده های ماهواره GRACE در مدیریت منابع آب (بخش دوم) کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی بیست و ششم (مجازی) پارت 1
پارت 2
28 آموزش نحوه دانلود تصاویر ماهواره Sentinel کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی بیست و هفتم (مجازی) دانلود
29 جزوه آموزش دانلود تصاویر Sentinel کارشناسی ارشد دکتر عمادعلی - دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

پروژه راهسازی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مسیریابی کارشناسی دکتر عمادعلی اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2  انتخاب واریانت بهینه کارشناسی دکتر عمادعلی دوم (مجازی) دانلود
3 نقشه های توپوگرافی کارشناسی دکتر عمادعلی سوم (مجازی) دانلود
4  آموزش نرم افزار Civil_3D کارشناسی دکتر عمادعلی چهارم (مجازی) دانلود
5 بررسی دیدگاههای مختلف در انتخاب واریانت بهینه کارشناسی دکتر عمادعلی پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0