پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سیستم های عامل - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

زمانبندی پردازنده - پارت اول

کارشناسی مهندس آهوز اول دانلود
2

زمانبندی پردازنده - پارت دوم

کارشناسی مهندس آهوز دوم دانلود
3 زمانبندی بلادرنگ کارشناسی مهندس آهوز سوم دانلود
4 بن بست کارشناسی مهندس آهوز چهارم دانلود
5 بن بست – بخش دوم کارشناسی مهندس آهوز پنجم دانلود
6 همگام سازی-بخش اول کارشناسی مهندس آهوز ششم دانلود
7 همگام سازی-سمافورها کارشناسی مهندس آهوز هفتم دانلود
8 ناظرها-حل تمرین زمانبندی کارشناسی مهندس آهوز هشتم دانلود
9 فصل هشتم-مدیریت حافظه کارشناسی مهندس آهوز نهم دانلود
10 فصل هشتم- قطعه بندی کارشناسی مهندس آهوز دهم دانلود
11 فصل هشتم- صفحه بندی کارشناسی مهندس آهوز یازدهم دانلود
12 فصل نهم-حافظه مجازی کارشناسی مهندس آهوز دوازدهم دانلود
13 فصل نهم-الگوریتم های جایگزینی صفحه کارشناسی مهندس آهوز سیزدهم دانلود
14 فصل نهم-روش های تقریب LRU کارشناسی مهندس آهوز چهاردهم دانلود
15 فصل نهم-کوبیدگی کارشناسی مهندس آهوز پانزدهم دانلود
16 حل تمرین‌های مبحث همگام‌سازی کارشناسی مهندس آهوز شانزدهم دانلود
17 حل تمرین‌های مبحث مدیریت حافظه کارشناسی مهندس آهوز هفدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

برنامه نویسی پیشرفته - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مبحث رشته‌ها - پارت اول کارشناسی مهندس آهوز اول دانلود
2 مبحث رشته‌ها - پارت دوم کارشناسی مهندس آهوز دوم دانلود
3 فایل ها کارشناسی مهندس آهوز سوم دانلود
4 اشاره گرها کارشناسی مهندس آهوز چهارم دانلود
5 بردارها کارشناسی مهندس آهوز پنجم دانلود
6 ساختارها کارشناسی مهندس آهوز ششم دانلود
7 ادامه مبحث ساختارها کارشناسی مهندس آهوز هفتم دانلود
8 فصل هشتم- مقدمه‌ای بر شیءگرایی کارشناسی مهندس آهوز هشتم دانلود
9 فصل هشتم- مثال‌های کلاس ساده کارشناسی مهندس آهوز نهم دانلود
10 فصل هشتم- اعضاء ثابت کلاس‌ها کارشناسی مهندس آهوز دهم دانلود
11 تمرین‌های دوره‌ای-رشته‌ها کارشناسی مهندس آهوز یازدهم دانلود
12 تمرین‌های دوره‌ای-فایل و ساختار کارشناسی مهندس آهوز دوازدهم دانلود
13 فصل هشتم- اعضای استاتیک کارشناسی مهندس آهوز سیزدهم دانلود
14 فصل هشتم- ادامه مبحث اعضای استاتیک کارشناسی مهندس آهوز چهاردهم دانلود
15 توابع و کلاس‌های دوست کارشناسی مهندس آهوز پانزدهم دانلود
16 ادامه مبحث توابع دوست کلاس کارشناسی مهندس آهوز شانزدهم دانلود
17 ترکیب کلاس‌ها کارشناسی مهندس آهوز هفدهم دانلود
18 ترکیب کلاس‌ها-مثال‌ها کارشناسی مهندس آهوز هجدهم دانلود
19 فصل دهم-وراثت کارشناسی مهندس آهوز نوزدهم دانلود
20 وراثت-مثال‌ها کارشناسی مهندس آهوز بیستم دانلود
21 کلاس‌های الگو کارشناسی مهندس آهوز بیست و یکم دانلود
22 کلاس‌های الگو-پشته و صف کارشناسی مهندس آهوز بیست و دوم دانلود
23 فصل نهم- سربارگذاری عملگرها کارشناسی مهندس آهوز بیست و سوم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی هوش محاسباتی - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل سوم - روابط فازی کارشناسی مهندس آهوز اول دانلود
2 اصل گسترش کارشناسی مهندس آهوز دوم دانلود
3 دیفازی‌سازی کارشناسی مهندس آهوز سوم دانلود
4 فصل پنجم-منطق فازی کارشناسی مهندس آهوز چهارم دانلود
5 فصل پنجم-سیستم‌های فازی کارشناسی مهندس آهوز پنجم دانلود
6 فصل دهم-دسته بندی فازی کارشناسی مهندس آهوز ششم دانلود
7 فصل دهم-خوشه بندی فازی کارشناسی مهندس آهوز هفتم دانلود
8 الگوریتم ژنتیک- روش‌های جستجو کارشناسی مهندس آهوز هشتم دانلود
9 الگوریتم ژنتیک- مفاهیم پایه کارشناسی مهندس آهوز نهم دانلود
10 الگوریتم ژنتیک- عملگرهای انتخاب و جهش کارشناسی مهندس آهوز دهم دانلود
11 الگوریتم ژنتیک- عملگرهای بازترکیب کارشناسی مهندس آهوز یازدهم دانلود
12 الگوریتم ژنتیک- حل مساله فروشنده دوره‌گرد کارشناسی مهندس آهوز دوازدهم دانلود
13 الگوریتم ژنتیک- کدنویسی کارشناسی مهندس آهوز سیزدهم دانلود
14 شبکه‌های عصبی کارشناسی مهندس آهوز چهاردهم دانلود
15 الگوریتم یادگیری پرسپترون کارشناسی مهندس آهوز پانزدهم دانلود
16 شکبه پرسپترون- مثال‌ها کارشناسی مهندس آهوز شانزدهم دانلود
17 شبکه عصبی پرسپترون چندلایه کارشناسی مهندس آهوز هفدهم دانلود
18 الگوریتم backpropagation کارشناسی مهندس آهوز نوزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0