پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاضیات مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توابع مختلط کارشناسی مهندس صارمی اول (مجازی) دانلود
2 ادامه توابع و نگاشت های مختلط کارشناسی مهندس صارمی دوم (مجازی) دانلود
3 فصل دوم انتگرال توابع مختلط کارشناسی مهندس صارمی سوم (مجازی) دانلود
4 انتگرال توابع مختلط کارشناسی مهندس صارمی چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه انتگرال توابع مختلط کارشناسی مهندس صارمی پنجم (مجازی) دانلود
6 تکرار بحث انتگرال کوشی کارشناسی مهندس صارمی ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه انتگرال مختلط  کارشناسی مهندس صارمی هفتم (مجازی) دانلود
8 ادامه انتگرال مختلط  کارشناسی مهندس صارمی هشتم (مجازی) دانلود
9 ادامه انتگرال مختلط  کارشناسی مهندس صارمی نهم (مجازی) دانلود
10 سری فوریه کارشناسی مهندس صارمی دهم (مجازی) دانلود
11 ادامه سری فوریه کارشناسی مهندس صارمی یازدهم (مجازی) دانلود
12 ادامه سری فوریه کارشناسی مهندس صارمی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 ادامه سری فوریه کارشناسی مهندس صارمی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 ادامه سری فوریه کارشناسی مهندس صارمی چهاردهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مدار الکتریکی 1  - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توان و انرژی کارشناسی مهندس صارمی اول (مجازی) دانلود
2 فصل سوم مدارهای ساده کارشناسی مهندس صارمی دوم (مجازی) دانلود
3 تحلیل گره کارشناسی مهندس صارمی سوم (مجازی) دانلود
4 تحلیل مش کارشناسی مهندس صارمی چهارم (مجازی) دانلود
5 مدار معادل تونن و نورتن کارشناسی مهندس صارمی پنجم (مجازی) دانلود
6 جمع آثار کارشناسی مهندس صارمی ششم (مجازی) دانلود
7 فصل چهارم مدارهای مرتبه اول کارشناسی مهندس صارمی هفتم (مجازی) دانلود
8 مدارهای مرتبه اول کارشناسی مهندس صارمی هشتم (مجازی) دانلود
9 ادامه مدارهای مرتبه اول کارشناسی مهندس صارمی نهم (مجازی) دانلود
10 ادامه مدارهای مرتبه اول کارشناسی مهندس صارمی دهم (مجازی) دانلود
11 ادامه مدارهای مرتبه اول کارشناسی مهندس صارمی یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الکترونیک 2  - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  ترانزیستورهای Bjt و تحلیل DCو ACانها کارشناسی مهندس صارمی اول (مجازی) دانلود
2 تحلیل DCترانزیستورهای Bjt کارشناسی مهندس صارمی دوم (مجازی) دانلود
3 تحلیل acترانزیستورهایBjt کارشناسی مهندس صارمی سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه تحلیل ac ترانزیستورهای Bjt و شروع فصل فیدبک کارشناسی مهندس صارمی چهارم (مجازی) دانلود
5 فیدبک کارشناسی مهندس صارمی پنجم (مجازی) دانلود
6 فیدبک کارشناسی مهندس صارمی ششم (مجازی) دانلود
7 فیدبک کارشناسی مهندس صارمی هفتم (مجازی) دانلود
8 فیدبک کارشناسی مهندس صارمی هشتم (مجازی) دانلود
9 فیدبک کارشناسی مهندس صارمی نهم (مجازی) دانلود
10 تقویت کننده تفاضلی کارشناسی مهندس صارمی دهم (مجازی) دانلود
11 تقویت کننده تفاضلی کارشناسی مهندس صارمی یازدهم (مجازی) دانلود
12 تقویت کننده تفاضلی کارشناسی مهندس صارمی دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0