پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

هوش مصنوعی وسيستم های خبره - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 جست و جو نا آگاهانه(زمان 1:50) کارشناسی مهندس بهمنی اول دانلود
2 جست و جو نا آگاهانه(زمان 1:20) کارشناسی مهندس بهمنی دوم دانلود
3 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:00) کارشناسی مهندس بهمنی سوم دانلود
4 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:5)  کارشناسی مهندس بهمنی چهارم دانلود
5 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:5)  کارشناسی مهندس بهمنی پنجم دانلود
6 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:10)  کارشناسی مهندس بهمنی ششم دانلود
7 جست و جوی آگاهانه(زمان 1:07) کارشناسی مهندس بهمنی هفتم دانلود
8 توابع هیوریستیک(زمان 1:02) کارشناسی مهندس بهمنی هشتم دانلود
9 جست و جوی تپه نوردی(زمان 1:07) کارشناسی مهندس بهمنی نهم دانلود
10 جست و جوی پرتوی محلی(زمان 0:50) کارشناسی مهندس بهمنی دهم دانلود
11 الگوریتم ژنتیک(زمان 0:56) کارشناسی مهندس بهمنی یازدهم دانلود
12 عامل های جست و جوی آنلاین(زمان 1:6) کارشناسی مهندس بهمنی دواردهم دانلود
13 الگوریتم LRT(زمان 0:46) کارشناسی مهندس بهمنی سیزدهم دانلود
14 مسائل ارضای محدودیت(زمان 1:0) کارشناسی مهندس بهمنی چهاردهم دانلود
15 مسائل ارضای محدودیت(زمان 0:42) کارشناسی مهندس بهمنی پانزدهم دانلود
16 وارسی پیشرو(زمان 0:44) کارشناسی مهندس بهمنی شانزدهم دانلود
17 انتشار محدودیت(زمان 0:44) کارشناسی مهندس بهمنی هفدهم دانلود
18 عقبگرد هوشمندانه(زمان 0:43) کارشناسی مهندس بهمنی هجدهم دانلود
19 ساختار درختی در مسائل ارضای محدودیت(زمان 0:43) کارشناسی مهندس بهمنی نوزدهم دانلود
20 جست و جوی خصمانه(زمان 0:46) کارشناسی مهندس بهمنی بیستم دانلود
21 الگوریتم MINMAX(زمان 0:43) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و یکم دانلود
22 هرس آلفا بتا (زمان 0:43) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و دوم دانلود
23 هرس آلفا بتا (زمان 0:44) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و سوم دانلود
24 هرس پیشرو، بازی حاوی شانس و.. (زمان 0:44) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و چهارم دانلود
25 عامل های منطقی (زمان 0:41) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و پنجم دانلود
26 عامل های منطقی (زمان 0:43) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و ششم دانلود
27 استنتاج (زمان 0:41) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و هفتم دانلود
28 منطق گزاره ای (زمان 0:48) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و هشتم دانلود
29  الگوریتم رزولوشن (زمان 0:49) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و نهم دانلود
30 الگوریتم زنجیر پیشرو و عقبگرد(زمان 0:45) کارشناسی مهندس بهمنی سی ام دانلود
31 منطق مرتبه اول(زمان 0:15) کارشناسی مهندس بهمنی سی و یکم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

برنامه نویسی کامپیوتر رشته مکانیک - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 حلقه (زمان 1:30) کارشناسی مهندس بهمنی اول دانلود
2 حلقه (زمان 1:36) کارشناسی مهندس بهمنی دوم دانلود
3 حلقه (زمان 1:5) کارشناسی مهندس بهمنی سوم دانلود
4 حل تمرین (زمان 1:7) کارشناسی مهندس بهمنی چهارم دانلود
5 آرایه (زمان 1:5) کارشناسی مهندس بهمنی پتجم دانلود
6 آرایه (زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی ششم دانلود
7 حل تمرین ها (زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی هفتم دانلود
8 آرایه ها (زمان  1:02) کارشناسی مهندس بهمنی هشتم دانلود
9 حل تمرین ها(زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی نهم دانلود
10 حلقه تودرتو(زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی دهم دانلود
11 حل تمرین ها(زمان  1:00) کارشناسی مهندس بهمنی یازدهم دانلود
12 حلقه های تودرتو (زمان  1:4) کارشناسی مهندس بهمنی دوازدهم دانلود
13 حل تمرین ها (زمان  1:02) کارشناسی مهندس بهمنی سیزدهم دانلود
14 نحوه تریس کردن (زمان  1:4) کارشناسی مهندس بهمنی چهاردهم دانلود
15 حل تمرین تریس (زمان  0:56) کارشناسی مهندس بهمنی پانزدهم دانلود
16 پیدا کردن ماکزیمم (زمان  0:45) کارشناسی مهندس بهمنی شانزدهم دانلود
17 شمردن تعداد اعداد داخل آرایه (زمان  0:45) کارشناسی مهندس بهمنی هفدهم دانلود
18 حل تمرین ها (زمان  0:41) کارشناسی مهندس بهمنی هجدهم دانلود
19 حل تمرین ها (زمان  0:43) کارشناسی مهندس بهمنی نوزدهم دانلود
20 کد نویسی به زبان c++ (زمان  0:44) کارشناسی مهندس بهمنی بیستم دانلود
21 تعریف متغییرها و دستورات وردی خروجی(زمان  0:42) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و یکم دانلود
22 کدنوسی در متلب (زمان  1:4) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و دوم دانلود
23 شرط در C++ (زمان  0:31) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و سوم دانلود
24 شرط در متلب (زمان  0:18) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و چهارم دانلود
25 بررسی تمرین ها (زمان  1:0) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و پنجم دانلود
26 شروط تودرتو (زمان  0:37) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و ششم دانلود
27 حلقه در c++ (زمان  0:33) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و هفتم دانلود
28 شرط وحلقه در متلب (زمان  0:37) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و هشتم دانلود
29 بررسی تمرین ها (زمان  0:43) کارشناسی مهندس بهمنی بیست و نهم دانلود
30 بررسی تمرین ها (زمان  0:42) کارشناسی مهندس بهمنی سی ام دانلود
31 حلقه while در C++ (زمان  1:0) کارشناسی مهندس بهمنی سی و یکم دانلود
32 حلقه while در در متلب (زمان  0:31) کارشناسی مهندس بهمنی سی و دوم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش پژوهش و ارائه - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  ارائه شفاهی(زمان 00:57)  کارشناسی مهندس بهمنی اول دانلود
2 ارائه شفاهی(زمان 1:1) کارشناسی مهندس بهمنی دوم دانلود
3 سخنرانی علمی(زمان 0:54) کارشناسی مهندس بهمنی سوم دانلود
4 سخنرانی علمی(زمان 0:44) کارشناسی مهندس بهمنی چهارم دانلود
5 ارائه کتبی(زمان 1:23) کارشناسی مهندس بهمنی پنجم دانلود
6 ارائه کتبی(زمان 1:06) کارشناسی مهندس بهمنی ششم دانلود
7 ارائه کتبی(زمان 0:51) کارشناسی مهندس بهمنی هفتم دانلود
8 نقل قول و ...(زمان 0:59) کارشناسی مهندس بهمنی هشتم دانلود
9 پانوشت و ..(زمان 1:11) کارشناسی مهندس بهمنی نهم دانلود
10 شکل و جدول ...(زمان 0:38) کارشناسی مهندس بهمنی دهم دانلود
11 نوشتار علمی(زمان 0:56) کارشناسی مهندس بهمنی یازدهم دانلود
12 مقاله(زمان 0:59) کارشناسی مهندس بهمنی دوازدهم دانلود
13 گزارش(زمان 0:42) کارشناسی مهندس بهمنی سیزدهم دانلود
14 پیشنهاد مناقصه (زمان 0:19) کارشناسی مهندس بهمنی چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0